Een gemeente waar je jezelf thuis voelt

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Dat betekent ook dat tijdens raadsvergaderingen de goede en belangrijke argumenten op tafel moeten komen. D66 staat voor een inbreng vanuit de inhoud, luistert naar goede argumenten van alle fracties en burgers en is bereid tot samenwerking. Zo komen we samen tot een gemeente waar je jezelf thuis kan voelen.

Beleid maak je samen met de burger

Burgerparticipatie is één van de belangrijkste onderdelen van het besturen van de gemeente. Ideeën en ervaringen van mensen lopen sterk uiteen. D66 Bergen op Zoom wil dat burgers kunnen meedenken over de speerpunten van toekomstig beleid èn over de uitvoering van beleid. Soms is dat op wijkniveau, soms is dat gemeentebreed. Dat vereist wel een heldere procedure met duidelijke doelen en verwachtingen. Hoe en wanneer inspraak wordt ingezet, moet worden afgestemd met de besluitvorming over het beleid.

D66 Bergen op Zoom wil burgers actiever betrekken in het evalueren van beleid. Met het instellen van een verantwoordingsdag willen wij dat de gemeenteraad jaarlijks een aantal beleidsterreinen gaat evalueren en daarbij burgers en uitvoerders betrekt.

Binnenstad

We hebben een compacte binnenstad nodig en moeten verpaupering tegengaan. Het moet eenvoudiger worden om winkelbestemmingen als woonruimte te gebruiken en daarmee leegstand te voorkomen. In de binnenstad moet meer ruimte komen voor dienstverleners en kleinschalige makers. De binnenstad kent al teveel vierkante meters horeca, we moeten kritisch zijn op nieuwe horecagelegenheden.

Ook de binnenstad moet vergroenen. Dit kan lastig zijn voor onze historische binnenstad. Eigenaren van panden in de binnenstad moeten met kortingen op de leges worden verleid hun panden te verbouwen tot klimaatneutrale panden. Hierdoor loont het ook voor historische panden om te vergroenen.

Bergen op Zoom is een prachtige stad, maar te weinig mensen weten dit. Het is geen gemeentelijke taak om Bergen op Zoom actief te promoten. Ondernemers kunnen dit veel beter. De gemeente moet ondernemers daarom faciliteren. Een goed voorbeeld zijn de grotere terrassen op de Grote Markt en het behoud van de baliefunctie van de VVV. De VVV heeft een netwerkfunctie tussen toeristen en ondernemers. We staan positief tegenover de ontwikkeling van het poortgebied. Dit moet wel met respect voor de natuur worden uitgevoerd.

Monumenten moeten passend worden geëxploiteerd door een onafhankelijke partij. Deze partij moet recht doen aan de functie van de monumenten, de toegankelijkheid waarborgen en de monumenten promoten.

Sport en cultuur zijn basisvoorzieningen voor een beleefstad. D66 Bergen op Zoom vindt dat verenigingen en andere sportaanbieders zoveel mogelijk zelfredzaam moeten zijn. Gemeenten hebben wel de verantwoordelijkheid om financieel bij te dragen. Bezuinigingen mogen niet leiden tot verschraling/versmalling van het aanbod op sport of cultuur. Daarnaast bieden we meer ruimte en stimuleren we urban sports.

Anders dan veel andere gemeenten heeft Bergen op Zoom altijd veel geld uitgegeven aan cultuur. Dat is begrijpelijk, omdat we in een stad leven met een rijke historie, veel monumenten en een bijzonder actief cultureel leven. Mede door de financiële situatie wordt hier op bezuinigd. Net als bij ons sportbeleid mogen bezuinigingen niet leiden tot een verschraling van het cultuuraanbod. Maar we moeten er ook voor zorgen dat cultuur betaalbaar blijft.

Ook in tijden van bezuinigingen en zeker na corona, moeten we opkomende artiesten en kunstenaars stimuleren. We zetten er op in om broedplaatsen te creëren, bijvoorbeeld in leegstaande panden. Zodat nieuwe cultuur de ruimte krijgt om te groeien.