D66 Arnhem steunt ontwikkeling Schaapsdrift e.o.

Kaart gebiedsvisie Schaapsdrift e.o. die de wijk voorstelt als groene en levendige stadsbuurt waar oud en nieuw verweven zijn. Met vernieuwd stationsgebied, goede ov-, wandel en fietsverbindingen, voldoende voorzieningen en ontmoetingsplekken. Waar Park Sacré Coeur de voortuin is en de buurt onderdeel van de groene parkenzone in Arnhem-Oost. Beeld: Ziegler|Branderhorst stedenbouw en architectuur

De visie voor het gebied Schaapsdrift en omgeving is een plan voor de stad-van-de-toekomst: een belangrijke toevoeging van woningen, een groene leefomgeving en ingezet op duurzame mobiliteit. D66-raadslid Wimer Heemskerk: “Het plan geeft niet alleen een goede en toekomstbestendige invulling van het gebied, het is ook nodig om te blijven zorgen voor voldoende woningen voor al die Arnhemmers die een woning zoeken.”

Meer woningen, meer groen en betere bereikbaarheid

De plannen in de Gebiedsvisie Schaapsdrift e.o. betekenen een belangrijke impuls voor het gebied: 450 nieuwe woningen, veel meer groen, vanaf elk huis makkelijk het park inlopen, minder drukte door auto’s en een beter bereikbaar station. Wimer Heemskerk: “Er zijn veel kansen voor verbetering van het gebied. De gebiedsvisie is een investering in onze stad voor binnenkort én voor de aankomende decennia.” De afweging van D66 om het zware besluit van het opleggen van de Wvg* bijna twee jaar geleden te steunen, was perspectief op het toevoegen van 500 tot 1000 extra woningen. Heemskerk: “De toevoeging van 450 woningen in deze visie, rechtvaardigt maar beperkt het proces tot nu toe.”

Voldoende onderbouwing

In oktober 2023 is een voorlopige gebiedsvisie gepresenteerd. Hierbij werd duidelijk dat niet alle woningen behouden kunnen blijven. Dat zijn heel moeilijke besluiten die uiteindelijk voldoende onderbouwd zijn genomen. “De bewoners die met deze gebiedsvisie hun huis op de verwerflijst van de gemeente zien komen, zal dat geen troost bieden,” erkent Heemskerk. “Met het stappenplan sociaal maatwerk dat er na een breed gedragen oproep uit de raad voorligt, wordt terecht geprobeerd hen houvast en zekerheid te bieden. Maar dat zal, besef ik me, maar beperkt lukken.” Al met al is met de gebiedsvisie een goede invulling gegeven aan de startnotitie die door de raad is aangenomen.

Ambities waarmaken

Het is de conclusie van D66 dat de visie voor Schaapsdrift e.o. de goede weg is voor Arnhem. Maar het plan blijft ambitieus en er blijven grote opgaves liggen in de uitwerking. Heemskerk: “Mijn fractie hoopt dat er snel aan de slag kan worden gegaan met het waarmaken van de grote ambities in dit gebied, zowel voor huidige bewoners, toekomstige bewoners en de rest van Arnhem. De bestaande stad veranderen is niet makkelijk, wel nodig. Uiteindelijk is onze stad beter af met deze gebiedsvisie, dan zonder.”
 
 
* Wvg = Wet voorkeursrecht gemeenten. Dit betekent dat eigenaren van grond en gebouwen, als zij willen verkopen, hun eigendom eerst moeten aanbieden aan de gemeente. Het voorkomt dat gronden en panden die door de gemeente ontwikkeld of herontwikkeld kunnen worden, door speculanten kunnen worden opgekocht.