Meer ruimte voor wonen, groen en bedrijvigheid bij station Arnhem Zuid

Station Arnhem Zuid Beeld: inschuytgraaf.nl

Op 20 december besprak de raad de Gebiedsvisie Station Arnhem Zuid. In die gebiedsvisie wordt het stationsplein opnieuw ingericht, is het groen in de wijk veiliggesteld en opnieuw ingericht als wijkpark en worden er 150 woningen toegevoegd. Raadslid Suzan Kemperman: “D66 is blij met dit plan. We zien deze plek als uitstekende plek om te verdichten, waarbij een mooie samenhang ontstaat tussen werken, wonen en groen.”

Goed bereikbaar

Locaties dichtbij stations zijn ideaal om woningen en bedrijvigheid toe te voegen, vanwege de goede bereikbaarheid. Een aantrekkelijk stationsgebied met meer groen, draagt bovendien bij aan de levendigheid. Het gebied naast Station Arnhem Zuid is één van de plekken waar meer woningen gebouwd kunnen worden. Er is volgens het college plek voor 150 woningen waarvan 50 procent sociale huurwoningen, 20 procent betaalbare woningen en 30 procent vrije sector woningen. Er komt meer groen en het aantal fietsparkeerplaatsen wordt verdubbeld.

Meer woningen als het kan

Bij het vaststellen van de gebiedsvisie voor dit gebied heeft D66 een motie ingediend om in de uitwerking te onderzoeken of er extra woningen toegevoegd kunnen worden. Suzan Kemperman: “In deze wooncrisis vindt D66 dat we een inspanningsverplichting hebben naar al die woningzoekenden, om te onderzoeken of er in dit plan extra woningen toegevoegd kunnen worden.” In de motie is opgenomen recht te doen aan het eerder doorlopen participatieproces. Ook mogen er niet minder sociale huurwoningen komen dan nu voorgesteld. Kemperman: “In deze buurt zijn relatief weinig sociale huurwoningen, we zijn blij met een grote toevoeging van sociale huurwoningen zodat er een betere balans van verschillende woningen komt in deze buurt.” De motie werd mee ingediend door VVD, Volt, CU en CDA en kon rekenen op een brede meerderheid.

Bruisend en levendig

D66 vindt dat het toevoegen van extra woningen niet ten koste mag gaan van werken in dit gebied. Er moet een goede balans zijn tussen wonen, werken en voorzieningen. Daarom diende D66, samen met de VVD, ook een motie in om het mkb in dit gebied te stimuleren. Kemperman: “Werken gebeurt niet alleen op kantoor. Toevoegen van mkb, zorgt voor een bruisend gebied en vergroot de leefbaarheid.” Deze motie werd unaniem gesteund in de raad.

Stemminguitslag motie Mogelijkheden onderzoeken voor meer woningen bij station Zuid. Beeld: Gemeente Arnhem

Stemmingsuitslag motie Stimulering MKB bedrijvigheid bij Gebiedsontwikkeling Station Arnhem Zuid. Beeld: Gemeente Arnhem