Doorbreek negatieve trend in de taalontwikkeling in Arnhem

De taalvaardigheid van de Nederlandse jongeren staat ernstig onder druk. De afgelopen jaren stortte het taalniveau in tot ver onder het Europese gemiddelde. Ondanks extra inzet zet deze trend door. D66 wil deze trend keren. Raadslid Wimer Heemskerk: “Goed kunnen lezen en schrijven is belangrijk voor de kansen die je krijgt in je leven. Het kán en mag niet ondersneeuwen in het geweld van de andere uitdagingen waar ons onderwijs voor staat.”

Kansen voor verbetering pakken

Goed kunnen lezen en schrijven is enorm belangrijk. Het is bepalend voor kansen op werk en in je ontwikkeling. Maar ook om voor jezelf te kunnen zorgen in een steeds ingewikkeldere digitale wereld. Niet alle problemen kunnen we als gemeente oplossen, maar ook binnen onze invloed liggen kansen. Bijvoorbeeld door in te zetten op ouderbetrokkenheid (ouders die voorlezen) en leesplezier. In onze aanpak voor voorschoolse educatie en met het Convenant Cultuureducatie 2023-2030 worden al belangrijke stappen gezet, maar de nieuwe cijfers laten de noodzaak zien om te versnellen en alle kansen te pakken. D66 wil met raadsleden en het college in gesprek over die kansen.

Inzetten op taalrijk opgroeien in Arnhem

Taalbevordering gaat niet van de ene op de andere dag. Het vraagt om een lange adem en een aanpak samen met alle betrokken partners in onze stad. Heemskerk: “Meer Arnhemmers aan het lezen krijgen, begint met het leuk maken van taal. In de afgelopen begrotingen is bijvoorbeeld extra geld vrijgemaakt voor cultuur, waaronder literatuur en spoken word. Besteed deze zo dat ze bijdragen aan het vergroten van het leesplezier van jonge Arnhemmers.” De concrete ideeën van D66 over taalrijk opgroeien in Arnhem, gaan niet alleen over het inzetten op plezier hebben met taal. Er zijn ook plannen over het bevorderen van een taalrijke (thuis)omgeving, het zorgen voor een doorlopende aanpak door alle (onderwijs)instellingen heen en een betere organisatie van de taalbevordering.

Concrete acties en ideeën bespreken

Vanuit D66 is er een eerste aanzet gedaan met acties en ideeën over hoe het lezen en schrijven in Arnhem verder te brengen.* Heemskerk: “We nodigen collega’s graag uit om mee te denken. Ook zouden we graag een soort rondetafelgesprek willen organiseren om kennis op te halen, scherp te krijgen waar het knelt en om oplossingsrichtingen te verkennen.” D66 denkt daarbij bijvoorbeeld aan Rozet, Stichting Pas, een vertegenwoordiger uit ons jongerenwerk, iemand die zich vanuit de cultuursector bezighoudt met jongeren enthousiasmeren voor taal en een vertegenwoordiger van het (voorbereidend) beroepsonderwijs.


* Bekijk hier de ‘Actielijst taalrijk opgroeien in Arnhem‘ van D66 Arnhem.