“Laten we doen wat onze stad op de langere termijn nodig heeft”

Bekijk de video

D66-fractievoorzitter Mattijs Loor tijdens de bespreking van de Perspectiefnota 2024-2027, 14 juni 2023 (video van 5 minuten) Beeld: Gemeente Arnhem

De bijdrage van D66-fractievoorzitter Mattijs Loor tijdens de bespreking van de Perspectiefnota 2024-2027 op 14 juni 2023.

Mattijs Loor:

Voorzitter,
 
Bijna niemand in deze raadzaal zal ontkennen dat deze stad voor grote uitdagingen staat. Al verschillen we soms flink van inzicht over welke aanpak de beste is. D66 wil de heldere, groene en vooruitstrevende aanpak, die we vorig jaar inzetten, vasthouden.
En dat is een uitdaging. Er werd al geschreven over het contrast: Arnhem heeft misschien wel de meest progressieve coalitie ooit, Gelderland de meest conservatieve. Waar Arnhem ervoor kiest om vol gas te geven om de grote uitdagingen van onze tijd aan te pakken, kiest Gelderland ervoor om met haar volle gewicht aan de rem te gaan hangen.
 
Van de overzijde van de Markt hoeven we de komende tijd geen baanbrekende steun voor progressieve ambities te verwachten. We moeten eerder vrezen voor een niet toekomstbestendige energiemix in de regio door het beperken van windenergie, of voor verdere uitholling van ons OV met alle gevolgen van dien voor de broodnodige woningbouwopgave in onze stad. En dan heb ik het nog niet eens over de Arnhemse natuur, juist zo belangrijk voor het DNA van onze snelgroeiende stad. Wij gaan er desondanks vanuit dat het college blijft proberen constructief samen op te trekken met de provincie, hoe moeilijk dat de komende jaren ook zal zijn.
 
Laten we in Arnhem laten zien dat je met scherpe keuzes resultaten bereikt. Mijn belangrijkste oproep aan het college is dan ook: hou de ambitie vast en maak het waar. Het zijn de resultaten die tellen, niet enkel de idealen. Deze perspectiefnota laat zien dat het behalen van veel van die resultaten nog niet makkelijk gaat zijn. We hebben als stad veel te doen en de middelen zijn beperkt. Aan ons als gemeenteraad de mooie taak om prioriteiten te stellen.
 
D66 kiest voor een focus op vier grote lijnen bij die prioriteiten:

Stedelijke ontwikkeling

We zien uitdagingen in de ruimtelijke ontwikkeling die onze stad op de lange termijn nodig heeft. Wat D66 betreft leveren we daar geen ambitie in. Vinden we dat Arnhemmers een goede woning moeten kunnen krijgen, die ook betaalbaar is. En dat inwoners recht hebben op voldoende groen en duurzame bereikbaarheid. We bouwen die woningen daarom binnenstedelijk en in hoge dichtheid, en dat vraagt om extra inzet. Daarom onze motie om bij de begroting voldoende aandacht te hebben voor de voorwaarden voor de ontwikkeling van onze stad.

Zorg, welzijn, werk en inkomen

We zien professionals in de wijken die hard hun best doen om Arnhemmers vooruit te helpen, maar ook nog veel hokjes en schotten, en inwoners die de weg kwijt raken in onze hulpverlening. Daarom onze motie om de professionals op het gebied van Werk en Inkomen, Jeugd, Zorg en Welzijn intensief te laten samenwerken in één team, zonder de organisaties en financieringsstructuren daarachter om te gooien en zonder energie te verliezen aan reorganisaties.

Onderwijshuisvesting

We zien ambitieuze plannen voor onderwijshuisvesting, door de raad al vastgesteld, maar ook knellende budgetten op de langere termijn, omdat kostenstijgingen onvoldoende in de begroting zijn verwerkt. Helaas heeft het college niet onderkend dat ook deze uitgaven, hoewel grotendeels op de lange termijn, een onvermijdelijke ontwikkeling zijn. Daarom onze motie om dit bij de begroting wél mee te nemen en daarnaast te zorgen dat het nieuwe IHP eind van het jaar een passende financiële onderbouwing heeft. Alleen dan voorkomen we dat we de komende jaren weliswaar schoolgebouwen vernieuwen, maar daarna opnieuw geconfronteerd worden met huisvesting voor onze kinderen die onder de maat is.

Huisvesting creatieven en cultuurbudget

En we zien mooie ambities, door de raad vastgesteld, om creatieve ondernemers de ruimte te geven in onze stad en culturele programmering te verbreden en verdiepen. Maar ook daarvoor geldt dat die ambities nog niet altijd worden waargemaakt. Samen met GroenLinks, CDA en Volt vragen we het college om plannen te maken om daadwerkelijk ruimte beschikbaar te stellen. Met uiteraard een passende exploitatie en een redelijke huur. En we vragen om de steun voor verbreding van het cultuuraanbod in onze stad niet na vier jaar weer stop te zetten, maar te kijken of blijvende financiering mogelijk is.
 
Voorzitter, het financieel perspectief is deels onduidelijk. Dat verklaart en rechtvaardigt opnieuw een perspectiefnota die wel grote lijnen schetst, maar weinig concreet is in financiële keuzes. We hopen en verwachten dat Den Haag snel komt met structurele duidelijkheid voor de gemeentes, op basis waarvan we bij de begroting de juiste keuzes voor Arnhem kunnen vaststellen. Onze prioriteiten zijn helder. En we wensen het college veel wijsheid bij de uitwerking van de wensen die de raad vandaag meegeeft.
 
Maar voorzitter, naast wijsheid, wensen we het college bovenal veel voortvarendheid. De tijd gaat snel en er is veel te doen. Laten we ons niet laten afleiden door details, maar doen wat deze stad op de langere termijn nodig heeft. En dat betekent dat wat D66 betreft voor behoudzucht in Arnhem geen plek is. Voor Gelderland staat vandaag stilstand centraal: zoveel mogelijk houden zoals het was, zonder ambitie en zonder prioriteiten. Maar als de wereld verandert, dan kan een provincie onmogelijk hetzelfde blijven.
 
Gelukkig vaart Arnhem een andere koers. En met de blik op de horizon kunnen wij vaart houden en koersvast zijn: onze ambities waarmaken en de resultaten bereiken die Arnhem nodig heeft.
Laten we in Arnhem laten zien hoe mooi de toekomst van Gelderland óók kan zijn.


Alle moties van D66 bij de perspectiefnota zijn aangenomen:

motie ‘Ambitie stedelijke ontwikkeling waarmaken’ (23M46) van de fracties D66 en Volt
aangenomen: 22/17

motie ‘Een integrale aanpak zorg, welzijn en werk en inkomen’ (23M45) van de fracties D66, PvdA en DENK
aangenomen: 37/2
 
motie ‘Een realistische basis voor onderwijshuisvesting’ (23M44) van de fracties D66 en CDA
aangenomen: 31/8
 
motie ‘Huisvesting creatieven en cultuurbudget’ (23M47) van de fracties GroenLinks, D66, CDA en Volt
aangenomen: 31/8