Trots op Arnhems coalitieakkoord

D66 is trots op het coalitieakkoord dat samen met GroenLinks, Arnhem Centraal, PvdA, PvdD en Volt is gesloten. Het is een ambitieus, groen en progressief akkoord waarmee we echt bouwen aan de toekomst van Arnhem.
D66-fractievoorzitter Mattijs Loor: “De klimaatcrisis, de wooncrisis en de kansencrisis schreeuwen om oplossingen. Met dit akkoord gaan we die uitdagingen met vertrouwen tegemoet. Er is geld voor grote stappen richting een duurzame toekomst, meer woningen en gelijke kansen in het onderwijs.”

Detail van cover Arnhems Coalitieakkoord 2022-2026 Beeld: Het Lab ontwerp + advies | Fotografie: Suzanne Valkenburg

Investeren in duurzaamheid

Duurzaamheid gaat in dit coalitieakkoord verder dan het isoleren van huizen of het neerleggen van zonnepanelen. We maken de transitie naar meer duurzame mobiliteit, waarbij fiets en OV een veel betere optie zijn dan de auto. Zo werken we aan goede bereikbaarheid gecombineerd met minder CO2-uitstoot, betere luchtkwaliteit en minder verkeersoverlast. Mattijs Loor: “Arnhem wordt een echte fietsstad! Ook bouwen we stevig aan een meer circulaire en duurzame economie. We leggen de verbindingen tussen bedrijven om circulariteit aan te moedigen en stimuleren verduurzaming. Omdat we tegelijkertijd ook meer reguleren en controleren, creëren we een beter speelveld voor duurzame ondernemers.”
Al met al kunnen er veel meer groene en duurzame initiatieven ondersteund worden. Het verduurzamen van woningen en gemeentelijk vastgoed wordt volop doorgezet. Ook is er ruimte voor meer groen en meer biodiversiteit in de openbare ruimte. Loor: “Die vergroening is niet alleen goed voor het klimaat, maar zorgt ook voor een leefbare, aantrekkelijke stad.”

Onderwijs: geef kinderen de kans die ze verdienen

Het onderwijs heeft terecht in dit akkoord een centrale rol bij het vergroten van kansengelijkheid voor Arnhemse kinderen en jongeren. Er wordt structureel geld uitgetrokken voor een rijke schooldag, waarmee sport, cultuur, bijles en huiswerkbegeleiding voor Arnhemse kinderen uit de kwetsbaarste gezinnen meer bereikbaar worden. Daarnaast gaan we fors extra investeren in onderwijshuisvesting, waarbij de huisvesting zo wordt ingezet dat ook deze bijdraagt aan meer gelijke kansen. In totaal maken we bijna 100 miljoen euro aan investeringen in betere scholen mogelijk. Loor: “Dit akkoord staat voor een Arnhem waar iedereen meetelt en kansen krijgt. Scholen hebben daarbij een cruciale rol en worden een verbindende plek in de buurt.”

Meer betaalbare woningen

De wooncrisis vraagt om een radicale omslag. De gemeente gaat een veel stevigere regierol pakken om goede, betaalbare en duurzame woningen voor alle Arnhemmers te realiseren. De komende twintig jaar komen er 16.000 woningen bij en moeten we er dus ruim 20.000 plannen. Minimaal de helft van deze 16.000 nieuw te bouwen woningen valt in een betaalbare categorie (sociale en middeldure huur en betaalbare koop tot de NHG-grens). Minimaal 30 procent van de woningen is een sociale corporatiehuurwoning. Loor: “We willen in Arnhem veel meer studentenwoningen realiseren. Hierover maken we afspraken met studentenhuisvesters. Ook maken we afspraken over betaalbare en sociale koopwoningen.”

Cultuur voor álle Arnhemmers

Een rijk cultuurleven is voor alle Arnhemmers van belang, zowel voor de creatieve top van onze stad als voor individuele cultuurmakers en de inwoners in alle wijken. Cultuur verbindt ons en maakt Arnhem een onderscheidende stad. De creativiteit van Arnhemmers is een belangrijke basis voor een innovatief Arnhem. Loor: “D66 is heel blij dat deze coalitie de plannen voor het stadstheater met kleine zaal doorzet en mogelijkheden ziet voor Oostpool en Introdans in de buurt van het stadstheater. Heel goed dat er geld vrijmaakt is om meer Arnhemse kinderen en jongeren cultuur te laten ervaren en dat cultuur in Arnhem-Zuid een stevige impuls krijgt.”

Samen met de stad

In het akkoord zijn de zes partijen het eens geworden over ambitieuze plannen met als doel Arnhem duurzamer, groener, kansrijker en meer verbonden te maken. Dit heeft geleid tot een ambitieus pakket aan plannen voor de komende vier jaar. Er wordt flink geïnvesteerd in verduurzaming, vergroening, woningbouw en onderwijs. Het akkoord is een visie en een plan voor onze stad, waar alle zes partijen volledig achter staan. Loor: “De plannen zijn bewust niet tot in detail uitgewerkt. Het akkoord is bedoeld als richtinggevend voor het nieuw te vormen college. Aan hen de taak om de plannen samen met inwoners, partners in de stad en de raad verder uit te werken.” 

De kandidaat-wethouders

Om deze ambities waar te maken, is er een ervaren en getalenteerde ploeg samengesteld. Onze fractie is blij en trots dat we wederom een sterke D66-wethouder mogen voordragen. Nermina Kundić wordt wethouder Onderwijs en Jeugd, Duurzame Mobiliteit en Economie en de tweede locoburgemeester. Zij gaat aan de slag met de onderwerpen: Onderwijs, Jeugd en jeugdzorg, Mobiliteit, Economische Zaken, Duurzaamheid bedrijven en mobiliteit, Communicatie en citymarketing, Toerisme en recreatie, Regionale samenwerking en de projecten Kleefse Waard en Stadsblokken Meinerswijk.

De overige kandidaat-wethouders zijn: Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks): Stedelijke ontwikkeling, groen, duurzaamheid en cultuur. Paul Smeulders (GroenLinks): Financiën, Wonen en Vluchtelingen. Bob Roelofs (Arnhem Centraal): Burgerparticipatie, Openbare Ruimte en Binnenstad. Marco van der Wel (PvdD): Natuur, Milieu en Zorg. Mark Lauriks (PvdA): Bestaanszekerheid en Leefbare Wijken. Maurits van der Geijn (Volt): Inclusie, Digitale Zaken, Organisatie en Gezondheid.
 
Klik hier voor het volledige coalitieakkoord 2022-2026.

Heb je vragen?

D66 Arnhem organiseerde op vrijdag 3 juni een ledenbijeenkomst voor nadere duiding. Een verslag van deze bespreking van het gepresenteerde coalitieakkoord vind je hier:
Verslag van de ledenbijeenkomst over het coalitieakkoord op vrijdag 3 juni 2022.