15 oplossingen voor de wooncrisis in Arnhem

Arnhem staat voor grote uitdagingen: een wooncrisis, een kansencrisis en een klimaatcrisis. Op 8 november 2021 stelden de leden ons nieuwe verkiezingsprogramma ‘Bouwen aan een mooier Arnhem’ vast. Voor de wooncrisis heeft D66 Arnhem vijftien concrete oplossingen.

Door de wooncrisis kunnen steeds meer Arnhemmers geen woning vinden, geen huurhuis maar óók geen koopwoning. Dat is onacceptabel. D66 wil het tekort aan woningen landelijk én lokaal aanpakken. De afgelopen jaren hebben we in de gemeenteraad woningbouwplannen versneld en bij vrijwel ieder plan voorstellen ingediend om een groter aantal woningen mogelijk te maken. Daar gaan we mee door. Maar de gemeente kan meer doen. Gezien de uitdagingen waar we voor staan, moet de gemeente veel meer en beter sturen in de ontwikkelingen op de woningmarkt. Dat betekent niet alleen bouwen als nooit tevoren, maar ook het stimuleren van doorstroming en ingrijpen in de markt om huizen betaalbaar te houden.

We kiezen voor bouwen binnen de bestaande stad: dicht bij voorzieningen, goed bereikbaar, en niet ten koste van de waardevolle parken en bossen die Arnhem kenmerken. Daarvoor zullen we de stad op een goede manier moeten verdichten.

Hoogbouw in Arnhem met behoud van groen - Beeld: D66 Arnhem

WE BENUTTEN DE RUIMTE DIE ER IS:

1.

Samen met de inwoners in alle wijken maken we een concreet verdichtingsplan. De grondopbrengsten hiervan komen ten goede aan de wijk.

2.

Er moet een goed hoogbouwplan komen waarbij groen, leefbaarheid, een goede aansluiting op de buurt en de menselijke maat belangrijk zijn. Bij het maken van de nieuwe Omgevingsvisie werd duidelijk dat de meeste Arnhemmers kiezen voor compacter en hoger bouwen om het groen te sparen. We omarmen deze steun die er in de stad is voor hoogbouw. Deze hoge gebouwen moeten positief bijdragen aan de uitstraling van de stad. Dat vraagt om duidelijke voorwaarden.

3.

Het huidige grondbeleid stimuleert het bouwen van meer woningen niet. Wat D66 betreft richten het grondbeleid van de gemeente zo in, dat het voor projectontwikkelaars aantrekkelijker wordt om meer woningen te bouwen.

4.

We willen dat het maken van nieuwe bouwplannen niet meer stilvalt als de verkoop even wat minder hard gaat. We kiezen ervoor om als gemeente op dat moment juist door te gaan met het plannen van nieuwe woningen.

5.

Bij nieuwbouw kijken we slim naar het gebruik van deelmobiliteit, waardoor de parkeernorm kan worden verlaagd en minder ruimte nodig is voor auto’s. Hierdoor ontstaat er ruimte voor meer woningen in nieuwbouwprojecten.

6.

De bestaande gebouwen die er zijn, willen we beter benutten. Dat betekent onder andere: meer woonruimte in de binnenstad, bijvoorbeeld boven winkels. Als Arnhemmers hun woningen levensloopbestendig verbouwen, willen we toestaan dat de bovenverdieping een zelfstandige woning kan worden. Daarnaast willen we het bewonen van bijgebouwen onder voorwaarden toestaan en staan we permanente bewoning van vakantiewoningen in beperkte mate toe.

7.

We stimuleren het delen van woningen voor mensen die dat willen. Hierover maken we afspraken met corporaties en andere verhuurders.

WE ZORGEN VOOR DE JUISTE WONINGEN:

8.

We verbeteren de doorstroom van sociale huur naar middenhuur en koop. Als sociale huurwoningen verkocht worden, krijgen de huurders de kans deze te kopen. Doorstroomcoaches helpen het doorstromen naar een meer passende woning. En mensen die van een sociale huurwoning naar een middenhuurwoning willen doorstromen, moeten voorrang krijgen. Daarover maken we afspraken met corporaties en andere verhuurders.

9.

We bieden meer ruimte voor studenten, want ook zij hebben een passende woonruimte nodig. We maken daarom afspraken over een aandeel studentenhuisvesting in grotere bouwprojecten.

10.

We maken afspraken over het kostenneutraal verhuizen van sociale huurwoningen naar appartementen voor ouderen om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren.

WE PAKKEN DE REGIE EN VERSNELLEN PROCESSEN:

11.

We willen de kwaliteit van studentenhuisvesting én van andere huurwoningen verbeteren. Misstanden, zoals gevaarlijk achterstallig onderhoud, gaan we tegen.

12.

We zorgen dat er wordt gebouwd voor alle doelgroepen en dat wijken diverser worden. Een divers aanbod van starters-, gezins- en seniorenwoningen vergroot de binding van Arnhemmers met hun wijk en maakt het mogelijk om wooncarrière te maken binnen je eigen wijk. We maken ruimte voor collectief particulier opdrachtgeverschap en voegen geen sociale huurwoningen toe in wijken waar er al veel zijn. In gebieden met weinig sociale huurwoningen moeten deze juist worden toegevoegd. Ook nieuwe woonvormen, zoals wooncorporaties, krijgen een plek. Onder andere met een zelfbewoningsplicht zorgen we dat betaalbare koophuizen bereikbaar blijven voor starters.

13.

De gemeente Arnhem moet wat ons betreft strategische woningbouwlocaties aankopen, als daarmee de bouw van woningen sneller mogelijk wordt.

14.

We laten bewoners vooraf meer meedenken over bouwprojecten, waardoor we bezwaren zoveel mogelijk voorkomen en plannen kunnen versnellen. Ook zetten we in op het versnellen van gemeentelijke procedures. 

15.

Natuurinclusief en groen bouwen wordt de norm. We bouwen op een manier die de leefomgeving van dieren en planten behoudt of versterkt. We kiezen voor een groene leefomgeving waarin je kunt ontspannen, waarin kinderen kunnen sporten en spelen, en die bijdraagt aan de biodiversiteit in Arnhem. Bij het aanleggen van meer groen geven we prioriteit aan de meest versteende wijken.

  • Ons volledige verkiezingsprogramma (vastgesteld op de ledenvergadering van 8 november) verschijnt begin december. Hou de website in de gaten voor de meer berichten over de oplossingen waar D66 Arnhem voor kiest.