Jongeren: waar jong de toekomst heeft

Meer dan een kwart van de Amsterdammers is jonger dan 25 jaar. Met name jongeren tussen 15 en 25 jaar hebben hun leven door corona drastisch zien veranderen. Waar deze fase normaliter in het teken staat van vrijheid, uitgaan, plezier en verbinding, heeft deze groep zich de afgelopen periode sterk moeten aanpassen aan de geldende maatregelen. Voor veel jongeren was dit moeilijk te bevatten, omdat de effecten van het coronavirus op hen het minste effect hadden. Ze pasten zich aan om de ouderen in de samenleving te beschermen: een teken van grote solidariteit. Daarbij zijn de coronamaatregelen bij deze groep ook extra hard aangekomen, omdat ze vaak over beperkte financiële middelen en (woon)ruimte beschikken, en nog weinig vastigheid in het leven ervaren. D66 Amsterdam wil jongeren extra aandacht geven zodat ze positief in het leven staan en hun toekomst vol vertrouwen tegemoetzien.

Verhoog de mentale weerbaarheid

Steeds meer Amsterdamse jongeren hebben last van psychische klachten, zoals eenzaamheid. Slechts 20% krijgt hier op tijd hulp voor. Amsterdamse ggz-instellingen merken op dat een deel van de patiënten onnodig laat zorg krijgt, terwijl met vroegtijdige ondersteuning de klachten niet erger hadden hoeven worden. D66 pleit daarom voor een preventieve aanpak om de mentale weerbaarheid van kinderen en jongeren te versterken, door al in een vroeg stadium in gesprek te gaan over gevoelens en emoties. Zo kan er vroeg worden gesignaleerd en ingegrepen en kan in sommige gevallen voorkomen worden dat kinderen en jongeren in de ggz geholpen moeten worden. Dit heeft ook positieve impact op de te lange wachtlijsten binnen de Amsterdamse ggz.

 • We geven meer aandacht aan mentale gezondheid op Amsterdamse scholen, door middel van lessen in mentale weerbaarheid. Hierbij geven we ook specifiek aandacht aan de digitale weerbaarheid van jongeren. We maken van het tegengaan van seksuele intimidatie, online grooming of afpersing een prioriteit;
 • We voorkomen eenzaamheid onder jongeren door bewustzijn te creëren over wat eenzaamheid is en hoe je het herkent. Op die manier kunnen jongeren zelf en alle professionals die met jongeren in contact komen eerder hulp bieden;
 • We blijven inzetten op Thrive Amsterdam Mentaal Gezond om Amsterdammers, organisaties, kennis en ervaring bij elkaar te brengen;
 • We zorgen dat Ouder- en KindTeams ook op middelbare scholen zichtbaar aanwezig zijn;
 • We investeren in jongeren die een misstap zijn begaan, middels coachings- en mentortrajecten, om zo herhaling te voorkomen.

Versterk de zelfredzaamheid

Niet alle jongeren krijgen vanuit huis uit de handvatten aangereikt om te floreren in onze maatschappij. Hoe leer je voor een proefwerk? Hoe werk je effectief en gestructureerd samen? Als jongeren deze handvatten niet aangeboden krijgen, is de stap naar criminaliteit sneller gezet. Om dit te voorkomen, dient de gemeente programma’s aan te bieden waar jongeren deze vaardigheden alsnog kunnen aanleren.

 • We blijven inzetten op coachingsprogramma’s voor jongeren zoals Young Originals;
 • We investeren in social enterprises die zich richten op het versterken van de zelfredzaamheid van jongeren;
 • We zorgen dat elke kwetsbare buurt een jongerencentrum krijgt;
 • We zorgen dat alle voortgezet onderwijsscholen in kwetsbare buurten worden verbonden aan cultuur- en sportaanbod;
 • We zetten stevig in op een preventieagenda om jongeren uit het criminele circuit te houden. Zie hiervoor het hoofdstuk ‘Veiligheid’.

Goed onderwijs en studiefaciliteiten

De coronacrisis heeft de kansenongelijkheid van kinderen en jongeren op goed onderwijs verder blootgelegd. Veel kinderen en jongeren zijn door het verplichte thuisonderwijs verder achterop geraakt omdat er thuis ontoereikende studiefaciliteiten waren, terwijl in andere gezinnen de middelen wél aanwezig waren. Amsterdamse
studenten hadden voor corona al te maken met schaarse externe studiefaciliteiten. Die schaarste is door corona alleen maar groter geworden, terwijl de (internationale) studentenpopulatie blijft groeien.

 • We subsidiëren laptops en andere studiematerialen voor kinderen en jongeren die daar onvoldoende middelen voor hebben;
 • We laten studielokalen op scholen langer open voor leerlingen die thuis geen prettige studieruimte hebben;
 • We zetten ons in voor op meer studiefaciliteiten voor studenten, bijvoorbeeld door creatief om te gaan met leegstaande kantoorpanden en gemeentelijk vastgoed;
 • We maken ons hard voor een gebalanceerde verhouding tussen het aantal studenten, studiefaciliteiten en woonruimte. Daartoe blijven we continu in dialoog met onderwijsinstellingen over wat verantwoorde (studenten)groei is;
 • We blijven ons inzetten voor het behoud van studenten- en jongerenorganisaties door dialoog tussen gemeente en studentenorganisaties te stimuleren, en kijken hoe de gemeente geschikte ontmoetingsplaatsen kan faciliteren;
 • We stellen een centraal aanspreekpunt aan bij de gemeente voor studenten, daarnaast benoemen we een bestuurder specifiek met de portefeuille studentenzaken

Carrièrekansen

Het CBS laat zien dat de grootste groep werkzoekenden in Nederland onder de 25 jaar is. Belangrijk om hierbij op te merken is dat het Verwey-Jonker Instituut stelt dat de achterstand op baankansen van jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond (nog) verder is gegroeid. Daarnaast hebben jongeren en studenten vaak moeite met het vinden van een passende stageplek, waarbij er voornamelijk een tekort is aan plekken voor mbo-studenten. Veel bedrijven en organisaties weten niet goed hoe ze stagiaires moeten opleiden en kunnen inzetten, en kunnen hulp gebruiken om passende plekken aan te kunnen bieden. D66 wil bedrijven en organisaties helpen door de gemeente hierin een voortrekkers- en coördinerende rol te laten vervullen.

 • We zetten in op meer stageplekken voor mbo-studenten;
 • We bouwen een netwerk van de gemeente, mkb’ers en maatschappelijk organisaties om de doorstroom van onderwijs naar werk te bespoedigen. Samen we af welke stappen we ondernemen om met nieuwe en bewezen interventies meer jongeren en studenten aan werk te helpen;
 • We versterken de positie en bekendheid van het Jongerenpunt voor werk en opleiding;
 • We stimuleren ondernemerschap bij jongeren door binnen StartupAmsterdam een specifiek programma gericht op jongeren te starten.
 • Daarnaast creëren we broedplaatse voor jonge ondernemers in (cross-overs van) urban sports, kunst en cultuur (lees meer in het hoofdstuk ‘Sport’).