Veiligheid:
waar iedereen veilig is

Veiligheid is een randvoorwaarde voor een vrije stad. We willen dat Amsterdam voor iedereen een veilige stad is. Om te voorkomen dat jonge Amsterdammers in het criminele circuit belanden willen we stevig inzetten op preventie. We bieden jongeren een tweede kans. Tegelijkertijd investeren we in een rechtsstaat die weerbaar is tegen crimineel gedrag en werken we hierin intensief samen met politie en Openbaar Ministerie, om een bijdrage te leveren aan het stevig optreden tegen crimineel gedrag. 

Bestrijd criminele verleiding voor jongeren 

 • Jongerenwerk is dé sleutel om jongeren van het foute pad af te houden. We willen daarom fors investeren in jongerenwerk en in jongerencentra. We zetten bovendien in op een stevige  Amsterdamse preventieagenda voor de komende jaren.
 • We bieden jongeren een nieuwe start en perspectief door posities en stages als ‘junior’  jongerenwerkers aan te bieden. Voortijdige schoolverlaters moeten alsnog een  startkwalificatie kunnen behalen. Dit kan door schoolverlaters actief te benaderen en hen  een onderwijstraject aan te bieden.
 • We zetten steviger in op projecten als ‘16-23’, waarbij Jeugdzorg jongeren begeleidt naar  volwassenheid. Daarnaast moet met jeugdzorgorganisaties worden afgesproken dat zij jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken niet loslaten voordat support, wonen, werk, school en zorg zijn geregeld. Amsterdam neemt haar verantwoordelijkheid, maar kan niet  zonder voldoende middelen van het Rijk.

Drugscriminaliteit 

 • Amsterdam beschikt over te weinig politiecapaciteit om criminele activiteiten in de stad op  te sporen. Daardoor blijven die wel eens onbestraft. Daarom maken we ons hard voor extra politiecapaciteit;
 • Amsterdam draagt bij aan de regulering van softdrugs door zich welwillend op te stellen  ten opzichte van experimenteerruimte die door het Rijk wordt geboden. We zijn voorstander van (inter)nationale regulering van softdrugs. Wat D66 betreft is dat de enige weg vooruit;
 • Amsterdam handhaaft geen i-criterium (het verbod op toegang bij coffeeshops voor mensen die niet in Nederland wonen), omdat dit zal leiden tot een verschuiving naar straathandel.

Bestrijd overlast 

Bestrijd overlast in de wijk en investeer in bescherming van individuen.

 • Overlast in de wijk lossen we op met lokale oplossingen, met extra aandacht voor individuen en families die structureel belaagd of bedreigd worden. D66 Amsterdam prioriteert de bestrijding van straatintimidatie, seksueel geweld en femicide.
 • Ook achter de voordeur moet Amsterdam een veilige stad zijn. Communicatie over huiselijk geweld moet laagdrempeliger, herkenbaarder en meer zichtbaar zijn voor slachtoffers. Datzelfde geldt voor hulporganisaties. We willen het melden bij Veilig Thuis laagdrempeliger maken. Daarbij sturen we aan op samenwerking en informatiedeling tussen formele instanties zoals politie en hulpverlening en informele organisaties, uiteraard met inachtneming van privacyregels. We zetten in op preventie van aanhoudend  huiselijk geweld door de intergenerationele cirkel van huiselijk geweld te doorbreken.

Inzetten op professionele en rechtvaardige politie, boa’s en brandweer  

 • Het is van groot belang dat Amsterdammers het volste vertrouwen hebben in de mensen die ze  veilig houden: politie, handhavers en brandweer. Lukraak preventief fouilleren en etnisch profileren passen daar niet bij. We zetten in op kwaliteit en diversiteit bij het politiekorps, boa’s en de brandweer. Dat komt de openbare orde ten goede. 
 • In Amsterdam wordt niet etnisch geprofileerd. Dat is onrechtvaardig en ineffectief. D66 Amsterdam zet haar strijd tegen etnisch profileren onverminderd voort. Die inzet bestaat onder andere uit het inzichtelijk krijgen of maatregelen tegen etnisch profileren effect sorteren.
 • Zonder concrete actuele informatie en zonder concrete actuele aanleiding wordt in Amsterdam niet preventief gefouilleerd. Dat betekent dat er op dat moment minimaal een  concrete verdenking tegen een individu of specifieke groep mensen moet bestaan.

Openbare orde en veiligheid

 • Boa’s worden niet bewapend. De veiligheid van boa’s moet worden gegarandeerd door goede samenwerking met de politie. We zetten boa’s niet in als verkapte agenten en laten hen geen taken uitvoeren waarbij hun veiligheid niet kan worden gegarandeerd.
 • Cameratoezicht wordt alleen ingezet als de nut en noodzaak ervan zwaarder wegen dan  de privacy die ermee wordt opgegeven.