Versnellen en verdichten

We zien veel kansen voor versnelling van het planproces, onder meer door de volgende maatregelen:

  • We vereenvoudigen het eisenpakket bij nieuwbouw.
  • We hanteren vaste grondprijzen voor het middensegment, gekoppeld aan vaste voorwaarden ten aanzien van aanvangshuur, huurstijging, oppervlakte en exploitatietermijn.
  • We stimuleren samenwerking tussen de gemeente, woningcorporaties en marktpartijen op basis van gelijkwaardigheid en maken prestatieafspraken over bouwaantallen, betaalbaarheid en duurzaamheid.
  • Er komen transparante grondprijsberekeningen en reële bouwkostenramingen o.b.v. het totale pakket aan wettelijke en gemeentelijke eisen.
  • Wooncoöperaties krijgen de ruimte. De gemeente stimuleert ontwikkelaars innovatieve bouwtechnieken en bouwmethoden in te zetten, om zo bouwkosten te beperken en het bouwtempo te versnellen.
  • Meer modulematig en industrieel (fabrieksmatig) te bouwen. Daarmee kan tegen lagere kosten een hogere productie gerealiseerd worden.
  • De verplichte menging van financieringscategorieën binnen één gebouw laten we los. Per gebied (22+1 gebieden) wordt toegevoegd wat er nodig is voor een gemengde buurt. Door te verdichten in bestaande buurten en sloop met nieuwbouw in hogere dichtheden, kunnen we heel veel nieuwe woningbouw inpassen.
  • De hoogte in – zeker rondom ov-knooppunten – of het water op.
  • In bestaande buurten is bijzondere aandacht voor het bouwen van nieuwe woningen voor senioren. Daarmee hopen we mogelijk te maken dat mensen ouder worden en (beter) doorstromen binnen de eigen buurt. Tegelijkertijd komen daardoor meer (grotere) betaalbare woningen voor gezinnen en starters beschikbaar.