Samenwerking oplossen personeelstekorten

In veel sectoren – van het onderwijs en de zorg tot de hospitality en technieksector – nemen de personeelstekorten steeds verder toe. Tegelijkertijd zitten nog relatief veel mensen zonder werk, of werken zij in sectoren waar juist banen verdwijnen. Wij willen daarom de samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de overheid intensiveren. Ten eerste om te zorgen dat opleidingen zo goed mogelijk aansluiten bij de praktijk in de stad. Ten tweede willen we extra investeren in het om- en bijscholen en het aan de juiste werkgever koppelen van werkzoekenden. Mensen die het om wat voor reden dan ook langere tijd niet lukt een baan te vinden, krijgen daarbij extra hulp en ondersteuning

  • We zorgen we ervoor dat House of Skills uitgebreid en zichtbaarder wordt, zodat meer Amsterdamse werkzoekenden en werkgevers elkaar kunnen en zullen vinden. Daarmee dragen we bij aan een belangrijke wijziging in de inrichting van de arbeidsmarkt: van sectoraal naar intersectoraal, en van focus op diploma’s naar focus op (te ontwikkelen) vaardigheden.
  • We zetten in op banenafspraken met werkgevers in sectoren met personeelstekorten en personeelsoverschotten. Belangrijk in deze banenafspraken zijn de ondersteuning, begeleiding en bij- en omscholing van werkzoekenden.
  • Amsterdamse werkzoekenden die zich willen om- of bijscholen naar werk in sectoren met een personeelstekort kunnen een renteloze lening krijgen voor het volgen van een relevante opleiding of cursus. Deze lening kan dan na het vinden van nieuw werk worden terugbetaald. De lening bestaat naast het landelijke Levenlanglerenkrediet, dat beperkt is tot de vergoeding van het collegegeld van een voltijdse mbo-opleiding of een voltijd of deeltijdopleiding aan een hogeschool of universiteit.
  • Waar nodig speelt de gemeente een proactieve rol om vraag (banen van de toekomst en banen in sectoren met personeelstekorten) en aanbod (vaardigheden van Amsterdammers) beter op elkaar te laten aansluiten. De focus ligt daarbij op het mbo en op het om- en bijscholingsaanbod.