Doorstromen

Kansen voor meer beschikbare en betaalbare woningen voor jongeren, gezinnen en starters liggen ook in het creëren van doorstroming in de bestaande woningvoorraad.

  • We willen de doorstroming via de regeling ‘Van groot naar beter’ stimuleren, door een hogere verhuispremie, professionele wooncoaches, een publiekscampagne en regionale toepassing.
  • We maken afspraken met corporaties over de doorstroom van sociale huur naar middenhuur en verkoop met voorrang aan huurders. Dat zal met name interessant zijn voor de ca. 12% ‘scheefhuurders’. Omdat zij vaak geen kant op kunnen, biedt dit reële kans op doorstroming.
  • Door verkoop neemt de bestaande sociale huurvoorraad (tijdelijk) af. Daar staat tegenover dat voor elke verkochte woning, een corporatie 1,5 à 2 nieuwe woningen kan bouwen. Per saldo leidt dit tot groei. Over verkoop en nieuwbouw maken we afspraken met corporaties. Als het percentage sociale huurwoningen in een buurt onder de 30% komt, wordt er in principe niet meer verkocht. Onder de 45% past terughoudendheid. 
  • Woningdelen voor drie personen wordt mogelijk gemaakt zonder vergunning.
  • In geval van overlijden van een ouder wordt het gemakkelijker een sociale huurwoning over te dragen.
  • Transformatie van kantoren of winkels tot woningen, door panden op te toppen met bijvoorbeeld lichtere houten constructies, wonen boven winkels uitbreiden en intensiveren, en locaties waar (nog) geen permanente woonbestemming op kan tijdelijk voor wonen te bestemmen.