Bijzondere doelgroepen

Naast de voorrangsregeling voor cruciale beroepen, zoals leraar, agent en verpleger, krijgen ook andere groepen die niet op eigen kracht een woning kunnen bemachtigen, krijgen eveneens voorrang. Ook zij hebben recht op een fijn thuis. Dat zijn statushouders, mensen die vanuit een instelling (weer) zelfstandig gaan wonen en sociaal-medische urgenten. Housing First draagt bij aan het terugdringen van dakloosheid. Daarnaast worden er woonconcepten onderzocht om dakloosheid te voorkomen of op te lossen. Met corporaties maken we afspraken over draagvlak en draagkracht in buurten. Zorg- en welzijnsinstellingen en de buurtteams zorgen voor passende begeleiding. Daarvoor worden voldoende financiële middelen gereserveerd. Het uitgangspunt blijft dat minstens 50% van de woningen wordt toegewezen aan ‘reguliere’ woningzoekenden.