Begroting 2024: Amsterdam investeert in duurzame toekomst middeninkomens

De begroting van Amsterdam laat zien dat vol wordt ingezet op de duurzame ontwikkeling van de stad zonder lastenstijgingen voor de bewoners, waaronder de middeninkomens. Bezoekers gaan wel meer betalen via de toeristenbelasting. Fractievoorzitter Rooderkerk: “De begroting laat zien dat wij ook in moeilijke tijden de stap vooruit zetten, naar een stad waarin iedereen zich kan ontwikkelen en je vrij bent om jezelf te zijn. Met essentiële investeringen in het onderwijs, de klimaataanpak en de (mentale)gezondheid van Amsterdammers.”

Aanpakken lerarentekort en het mbo

Voor gelijke kansen begint alles bij het beste onderwijs voor ieder kind, ongeacht waar je in de stad opgroeit. Het lerarentekort in het Amsterdamse onderwijs is zorgelijk. Ook omdat de tekorten het meest nijpend zijn in stadsdelen waar kwalitatief onderwijs het hardst nodig is. De D66-fractie juicht dan ook toe dat er de komende jaren extra geld vrijkomt om het lerarentekort aan te pakken, door leraren te behouden en nieuwe leraren aan te trekken en op te leiden. Ook het mbo is essentieel voor de toekomst van onze stad, daarom wordt er de komende jaren – samen met de mbo-instellingen – geïnvesteerd in de kwaliteit van het mbo. Daarbij wordt extra prioriteit gegeven aan studenten van niveau 1 en 2, innovatieve projecten en de stadsdelen Nieuw-West, Noord en Zuidoost.

Klimaataanpak

De klimaatcrisis is de grootste uitdaging van de mensheid tot nu toe, en ook in Amsterdam zijn de gevolgen van klimaatverandering merkbaar en voelbaar. Wat D66 betreft blijven we inzetten op het verbruiken van minder energie en grondstoffen. Er is in de voorjaarsnota al 150 miljoen euro vrijgemaakt voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, en de voortzetting van het isolatieoffensief. De inzet op het bouwen van duurzame en betaalbare woningen voor studenten, starters en middeninkomens is onverminderd groot. Daarbij worden er afspraken gemaakt over de verduurzaming van gebouwen en woningen. In de strategie van Amsterdam Circulair is bovendien als doel gesteld om het gebruik van nieuwe, niet circulaire grondstoffen, met 50% te doen afnemen in 2026.

Vrije en gezonde stad

Het hebben van gezondheidsklachten beperkt de vrijheid van Amsterdammers. Om de mentale gezondheid te verbeteren, investeert Amsterdam in het Thrive-programma, een reeks aan maatregelen tegen mentale gezondheidsklachten. Ook blijft Amsterdam op initiatief van D66 investeren in de seksuele gezondheid, door meer PrEP-behandelingen ter preventie van hiv. Daarnaast komt er extra geld vrij om discriminatie van lhbti-Amsterdammers tegen te gaan en om seksuele intimidatie van vrouwen in de stad te bestrijden. Voor een gezonde stad is sport van belang. Amsterdam heeft zich kandidaat gesteld als speelstad voor het WK voetbal voor vrouwen in 2027.

D66-raadslid Financiën Schmit: “Ondanks de oorlog in Oekraïne, hoge energiekosten en hoge inkoop- en bouwkosten is een solide begroting afgeleverd, waarmee we lastenstijgingen voorkomen en tevens blijven investeren in de grote uitdagingen van onze stad.”