Wonen – woningmarkt

Wonen is een van de meest fundamentele rechten van iedere inwoner van Nederland.

Woningmarkt uit het
lood geslagen

De woningmarkt wordt op dit moment echter gefrustreerd door een veelvoud van aspecten, van een tekort aan woningen, tot aan perverterende financieringsconstructies. De woningmarkt is daardoor volledig uit het lood geslagen en de overheid is dus gedwongen om in te grijpen en actie te ondernemen.
 
In Aalsmeer speelt dit niet minder dan elders in de regio. De bestaande regelingen in Aalsmeer zoals bijvoorbeeld de woonvisie garandeert dat er in ieder geval ook altijd gebouwd moet worden in de lagere prijsklasse. In Aalsmeer zijn echter inmiddels de meeste bouwlocaties al volgebouwd, of volgepland.

D66 ziet de volgende punten als belangrijk op het gebied van de woningmarkt in Aalsmeer:

Huurwoningen

Een belangrijke rol voor sociale huurwoningen binnen de (ver)nieuwbouwprojecten; de praktijk levert vooral van een aanbod op van goedkope koopwoningen. Er bestaat in Aalsmeer echter een schrijnend tekort aan sociale huurwoningen.

Appartementen

Bouw van appartementen in plaats van eengezinswoningen; hierbij moet overigens gedacht worden aan een goede mix zodat buiten de jongeren ook de alleenstaanden en ouderen een alternatief krijgen voor het wonen in een eengezinswoning en op die manier de doorstroming gestimuleerd wordt. Om eenzijdigheid te voorkomen moet er ook bij de bouw van appartementen ingezet worden op een mix van duurdere en goedkopere segmenten. De maximale bouwhoogte moet 5 lagen zijn.

Energieneutraliteit

Grootschalige (nieuw)bouwprojecten dienen energie-neutraal te worden opgeleverd in lijn met de landelijke ambitie om uiteindelijk tot een energie-neutrale samenleving te komen.

Aanpassing woonagenda

De woonagenda die is vastgesteld in 2019 op enkele punten achterhaald. Een belangrijke reden hiervoor zijn de inmiddels ruimere wettelijke mogelijkheden. Ook heeft de stormachtige ontwikkeling met betrekking tot huizenprijzen geleid tot een minder realistisch beeld ten opzichte van sommige prijsgrenzen. We stellen dan ook voor dat de woonagenda wordt herzien, in ieder geval op de volgende punten:

  • opkoopbescherming er gaat binnen de gemeente Aalsmeer een opkoopbescherming gelden voor alle woningen in het goedkope en middeldure segment;
  • zelfbewoningsplicht voor alle koopwoningen gaat (tijdelijk) een zelfbewoningsplicht gelden. Een zelfbewoningsplicht wordt gezien als effectieve bestrijding van leegstand en oneigenlijke verhuur in deze tijd van woningnood. Aangezien dit in essentie een inbreuk maakt op een grondrecht wordt deze voor een beperkte termijn vastgesteld met de optie tot verlenging zolang er sprake is van een crisis op de woningmarkt;
  • voorrangsregel lokale woningzoekers de wettelijke mogelijkheden om voorrang te verlenen aan woningzoekers met een economische of maatschappelijke binding zullen optimaal gebruikt worden. Waar nodig zullen deze voorrangsregels zo snel mogelijk in de gemeentelijke regelgeving worden opgenomen;
  • aanbod goedkope woningen de gemeente moet de verschillende mogelijkheden gebruiken, zoals bijvoorbeeld kettingbedingen of een terugkoopverplichting om te garanderen dat het aanbod goedkope woningen op peil blijft en deze zich niet als vanzelf verplaatsen naar het middeldure segment;
  • prijssegmenten woningbouw de segmenten die gelden voor nieuwbouw zijn op dit ogenblik verdeeld in 25% sociaal/goedkoop, 30% middelduur en 45% duur en daaraan gekoppelde huisprijzen. Door het oplopen van de huisprijzen wordt het sociale segment over heel Aalsmeer gerekend echter steeds kleiner. Mensen met minder inkomen hebben dus steeds minder kans op een huis. Er zijn nog maar weinig grootschalige woningbouwprojecten te verwachten. De percentages moeten dus worden aangepast om het aantal betaalbare woningen in Aalsmeer op peil te houden. Het sociaal / goedkopen segment moet ten minste 35% bedragen. Daarmee komt de segmentering bij nieuwbouwprojecten uit op 35% goedkoop, 30% middelduur en 35% duur. Ook zal er door de prijsontwikkeling een aanpassing van de gebruikte huisprijzen moeten plaatsvinden;
  • tijdelijke woningen het moet mogelijk zijn, wanneer daar op eigen perceel ruimte voor is, tijdelijke woningen voor familieleden of mantelzorgers te bouwen, al dan niet in de vorm van ‘tiny houses’, aanleunwoningen of ‘kangoeroe woningen’. Uiteraard gebeurt dit in de geest van de bestaande regels en zijn deze uitdrukkelijk tijdelijk en zonder precedentwerking richting een omzetting naar permanente vergunning. De vergunning voor tijdelijke bewoning wordt bij iedere aanvraag tot verlenging uitdrukkelijk heroverwogen.