Wonen – Verkeer

Verkeer is een van de belangrijkste onderwerpen van gesprek wanneer men in gesprek gaat met de inwoners; hier bestaan zowel de grootste irritaties over, als de grootste angsten.

Veilig verkeer
voor iedereen

Aalsmeer heeft praktisch geen ruimte voor het aanleggen van nieuwe wegen. Ook niet bij het realiseren van nieuwbouwprojecten. Dat betekent dat elk extra verkeer voor meer verkeersproblemen zorgt.

D66 wil op de volgende manier bijdragen aan oplossingen:

Maximum snelheid

De algemeen geldende maximumsnelheid binnen de gemeente Aalsmeer wordt teruggebracht van 50 km/u naar 40 km/u terwijl op meer plaatsen de maximumsnelheid wordt teruggebracht naar 30 km/u. Waar mogelijk zullen snelheidsbeperkende maatregelen worden genomen in overleg met de betreffende buurt of wijk. Een veilige woonomgeving is te allen tijden.

Burgemeester Kasteleinweg
N196 en ‘de knip’

Er vind in de loop van 2022 een evaluatie plaats met betrekking tot zowel de ‘knip’ op de burgemeester Kasteleinweg waarbij met name gelet wordt op het sluipverkeer door de omliggende woonwijken en alternatieve routes, als ook het functioneren en de veiligheid van de aangelegde rotondes.

Verkeersveiligheid

Er wordt een keer per jaar door de gemeente een rapport opgesteld over de veiligheid op de wegen in Aalsmeer en Kudelstaart; gevaarpunten, zogenaamde ‘black spots’, zullen terstond worden aangepakt.

Fietsplan

In aanvulling op het mobiliteitsplan zal er een gemeentelijk fietsplan worden opgesteld dat zorgt dat de fiets een goed en veilig alternatief is voor de auto. Dat betekent veilige en zo veel mogelijk vrije fietspaden met een duurzame en veilige wegbedekking en alternatieve fietsroutes die zorgen dat er op een snellere manier dan de auto door de gemeente gefietst kan worden. Uiteraard zal er worden aangesloten op de fietssnelwegen die in de omliggende gemeenten worden aangelegd en die op een zo optimaal mogelijke wijze door de gemeente worden doorgetrokken.

Snelheidshandhaving

Er zal meer op snelheidsovertredingen worden gecontroleerd in nauwe samenwerking met de betreffende buurt of wijk.

Gemeentelijk
openbaar vervoer

Er zal een oplossing geboden worden voor het probleem van het gebrekkige interne openbaar vervoer binnen de gemeentegrenzen. Hierbij zal worden aangesloten bij de oplossingen die in andere landelijke gemeenten zijn gevonden en ontwikkeld. Er zal nauw worden samengewerkt met de omliggende (landelijke) gemeenten ook aan de andere kant van de grens met Zuid-Holland (Kaag en Braassem, Nieuwkoop) en Utrecht (Ronde Venen).