Raads-vergadering

Op donderdag 5 oktober vergadert de gemeenteraad van Aalsmeer.

Agenda

Dit is de agenda:

  • installatie commissielid Absoluut Aalsmeer
  • realisatie fractiebudgetten 2022
  • nota vaste activa 2023 gemeente Aalsmeer
  • benoeming en installatie Rekenkamer
  • benoeming van de nieuwe leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
  • participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving
  • voorstel statutenwijziging stichting AURO
  • vragenkwartier

Commentaar

Op de valreep is de raadsagenda nog behoorlijk van papieren omvang geworden. Dit in het licht van het schrappen van de afgelopen oordeelsvormende commissievergadering bij gebrek aan discussiepunten. Het enige discussiestuk is het Participatiebeleid; de overige zijn de facto hamerstukken.

Twee opmerkelijke zaken dus. Ten eerste de discussie over het Participatiebeleid. In de beeldvormende commissievergadering leek het alsof het hier zou gaan over de participatie van inwoners bij het bestuur. Echter, dat onderwerp komt later, ergens volgend jaar.

Dit participatieonderwerp gaat uitdrukkelijk over de participatie in het kader van de nieuwe Omgevingswet die vanaf 1 januari 2024 gaat gelden. Het behelst ook de verhouding tussen de gemeente en de inwoners, maar ook die tussen inwoners onderling al het gaat over bouwen en (publieke) werken. Maar dus niet over de betrokkenheid van inwoners bij het gemeentelijk bestuur in het algemeen.

De discussie zal daarom waarschijnlijk vooral bestaan uit het geven van stemverklaringen…die ongetwijfeld ook zullen verwijzen naar de laatste vorm van participatie…die dus later nog komt….

Tweede opmerkelijke punt is de installatie van een ‘nieuw’ commissielid voor AA. Dat is natuurlijk Dick Kuin. Het gaat hier over een benoeming op voordracht van AA en hier zal dus verder niet over gediscussieerd worden tijdens de vergadering.