Commissie Maatschappij en Bestuur

Op donderdag 23 november vergadert de beeldvormende commissie Maatschappij en Bestuur. De beeldvormende vergadering vindt plaats om informatie te verzamelen op basis waarvan op de opvolgende vergaderingen zal worden gedebatteerd.

Agenda

De agenda is als volgt:

 • Presentatie aanbevelingen rekenkameronderzoek Inkoop en Aanbesteding
 • Presentatie Jeugdhulp
 • Nota ‘Omzien naar elkaar, verbinden en versterken’ Strategienota Sociaal Domein 2024-2027
 • Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Aalsmeer 2023
 • Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Aalsmeer
 • Vaststellen 2e Bestuursrapportagel (Burap)
 • Vaststellen Nota Verbonden Partijen
 • Vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland
 • Vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland
 • Luchtvaartzaken
 • Regionale Samenwerking

Commentaar

De beeldvormende commissievergadering is bedoeld om informatie op te halen en de gelegenheid te bieden op inspraak.

De twee presentaties zijn de reguliere presentaties die regelmatig onder de kopjes ‘Rekenkamer’ en ‘Jeugdhulp’ worden gegeven en geven de stand van zaken met betrekking tot die onderwerpen weer.

De Strategienota Sociaal Domein is het resultaat van een klein jaar vergaderen met de werkgroep Sociaal Domein en de ambtelijke ondersteuning. De nota moet weergeven hoe we de komende jaren met dit (zeer) brede beleidsterrein om zullen gaan. Nadere discussie volgt ongetwijfeld op de vergadering van donderdag 7 december.

Wijziging APV is een jaarlijks terugkerende handeling waarbij de APV wordt aangevuld met name naar aanleiding van (meestal) landelijke ontwikkelingen en regelgeving.

Re-integratieverordening Participatiewet zal deze vergadering nog wat luw blijken, maar zal ongetwijfeld wat meer los gaan komen op de vergadering van de 7e december. Dit gaat onder meer over de voorwaarden die worden gesteld aan degene die onder de Participatiewet vallen. We hebben als D66 Aalsmeer al vaker ingebracht dat we niet blij zijn met het huidige beleid en mogelijk is dit een goede gelegenheid om enkele aanpassingen te maken.

De Burap is de gelegenheid waar de daadwerkelijke financiën zoals die zich hebben voorgedaan worden afgezet tegen het afgesproken budget. Aangezien er aan deze cijfers niets meer veranderd kan worden is dit meer een punt van mededeling dan een discussiepunt.

De Nota Verbonden Partijen is het resultaat van het voornemen om buiten de commissievorm een permanente werkgroep in te stellen die alle zaken bespreken die spelen in het kader van ‘verbonden partijen’ i.e. die partijen waarin de gemeente Aalsmeer deel neemt of een financieel belang heeft. Deze werkgroep staat ook wel bekend als de ‘commissie buitenland’.

De vaststelling / aanpassing van beide gemeenschappelijke regelingen is pro forma en zal geen discussie opleveren (en dus naar verwachting als hamerstuk worden doorgeleid richting raadsvergadering van 21 december).

Het is op dit moment niet bekend of er nog onderwerpen onder het kopje ‘Luchtvaartzaken’ zal worden besproken aangezien het onderwerp in de laatste vergaderingen al behoorlijk aan bod is geweest en in het licht van de hernieuwde oprichting van de ‘werkgroep Schiphol’ als subcommissie van de gemeenteraad.

Regionale Samenwerking als per commissie 21 november; geen onderwerpen te bespreken.