Commissie Ruimte en Economie

Op dinsdag 21 november vergadert de beeldvormende commissie Ruimte en Economie. De beeldvormende vergadering vindt plaats om informatie te verzamelen op basis waarvan op de opvolgende vergaderingen zal worden gedebatteerd.

Agenda

De agenda is als volgt:

  • Presentatie bestemmingsplan Fort Kudelstaart
  • Presentatie werkproces voor ruimtelijke initiatieven en projecten
  • Vaststellen bestemmingsplan Zijdstraat
  • Wijziging Nota bodembeheer Amstelland en Meerlanden 2019
  • Het beleidsneutraal bijwerken van diverse verordeningen gelet op de inwerkingtreding van de Omgevingswet
  • 1ste herziening Exploitatieplan Polderzoom fase 2
  • Regionale samenwerking

Commentaar

De beeldvormende commissievergadering is bedoeld om informatie op te halen en de gelegenheid te bieden op inspraak.

Gezien de mogelijkheid tot inspraak zal er ongetwijfeld worden ingesproken bij het onderwerp Fort Kudelstaart – al is het niet helemaal duidelijk of daar in het geval van een simpele presentatie ook de mogelijkheid toe geboden wordt. De fractie van D66 kijkt in ieder geval uit naar deze presentatie als warm pleitbezorger van de bestaande plannen.

De opvolgende presentatie wordt gehouden in het kader van de invoering van de Omgevingswet en de invloed die dit gaat hebben op de bestaande werkprocessen binnen de gemeente met name die in verband met ‘ruimtelijke initiatieven en processen’.

Het bestemmingsplan Zijdstraat moet waarborgen dat de Zijdstraat een winkelstraat blijft. De discussie hierover zal waarschijnlijk vooral op de volgende commissievergadering van woensdag 6 december worden gevoerd.

De twee volgende punten zijn voornamelijk besluiten pro forma in het kader van de invoer van de Omgevingswet. Waarschijnlijk direct door als hamerstuk naar de raadsvergadering van 21 december.

Het exploitatieplan Polderzoom staat als voorgesteld besluit op de vergadering met name door de prijsstijgingen in de bouw die hebben plaatsgevonden en daardoor een ander financieel plaatje plakken op het laatste stukje te bebouwen grond tussen de Stommeerkade en de spoorbrug.

Er zijn geen mededelingen uit de diverse regionale overlegorganen; de werkgroep ‘verbonden partijen’ vergadert het eerst op woensdag 6 december, voor de commissievergadering.