Starters en doorstromers

Aan de uiteenlopende behoeften wordt onvoldoende tegemoetgekomen. Voor starters moet zeker de mogelijkheid voor tijdelijke startersleningen worden onderzocht. De starterslening draagt eraan bij dat bewoners van een sociale huurwoning sneller kunnen doorstromen. Daardoor komen sociale huurwoningen vrij en ontstaat er meer ruimte op de woningmarkt. Doorstroming kan alleen plaatsvinden bij een goede mix van sociale en vrije huur en koop, met verschillende prijsniveaus. De gemeente moet met frequent onderzoek zicht houden op het soort woningen dat op een bepaald moment gevraagd wordt.

Startersleningen

Om meer doorstroming van sociale huurwoning naar een eigen woning te bevorderen. Dat haalt aan de onderkant de druk af van de woningmarkt.

Doelgroepen

Huisvesting voor specifieke doelgroepen(zoals jongeren, jonge gezinnen en senioren) opnemen in het woningbouwbeleid
en de woonvisie.

Blijverslening

Ruime mogelijkheden voor generatie- en leeftijdsbestendig wonen, door o.a. het invoeren van de blijverslening voor senioren.

Woonvormen

Ruimte voor verschillende woningtypes en andere woonvormen. Levensloopbestendig bouwen of verbouwen stimuleren.