Lage gemeentelijke heffingen voor inwoners

D66 wil niet dat de gemeente inkomsten gaat verwerven uit leges en heffingen, maar die moeten wel kostendekkend zijn. Uiteraard
moeten diensten en vergunningen zo efficiënt mogelijk worden verleend tegen zo laag mogelijke kosten.

OZB

Onroerendzaakbelasting (OZB) stijgt alleen nog met de inflatiecorrectie.

Hondenbelasting

Afschaffing van de hondenbelasting (voor andere huisdieren is er ook geen belasting).

Leges

Leges, rioolrechten en bouwvergunningen kostendekkend maken.

Heffingen

Kostendekkende afvalstoffenheffing en rioolheffing die uitgaat van het principe ‘de vervuiler betaalt’