Financiële onzekerheid

De rijksoverheid heeft taken overgeheveld naar de gemeentes, en tegelijkertijd gekort op de daarvoor beschikbare budgetten. Er is nog geen uitsluitsel over de verdeelsleutel in het Gemeentefonds, datis de belangrijkste inkomsten van de gemeente. De jeugdzorg en de ouderenzorg (WMO), en andere taken in het social domein, zullen voortdurend een grote financiële (en morele) verantwoordelijkheid bij de gemeente neerleggen. Ook voor de nieuwe omgevingswet en klimaatmaatregelen zal budget moeten worden vrijgemaakt.