Wonen in Zeist

D66 wil de bouw van extra woningen voor het middensegment bevorderen en de doorstroming stimuleren in de bestaande woningvoorraad. D66 ziet kansen om nieuwe woningen samen te laten gaan met groene ambities: groei en groen sluiten elkaar niet uit maar kunnen elkaar zelf versterken.

Binnen de grenzen van het dorp blijven

Zeist is een aantrekkelijke woonplek. Centraal in Nederland, dicht bij de randstad, twee treinstations en meerdere Openbaar Vervoer ‘Hubs’ (op- en overstap plekken), opritten naar snelwegen, kruispunt van fietssnelpaden in de provincie Utrecht, bos en weidegebieden op fietsafstand. Dit zorgt ervoor dat velen hier willen wonen en het lastig is om een passende en betaalbare woning te vinden. Vooral voor starters, eenpersoonshuishoudens, jonge gezinnen en mensen met middeninkomens wordt het steeds moeilijker om in Zeist te (blijven) wonen.

Wij realiseren ons wel dat Zeist geen grote onbebouwde ruimte voor woningen heeft. Bovendien wil D66 de leefbaarheid in het dorp en het groen in en om het dorp behouden. Toevoeging van nieuwbouw kost echter vele jaren ontwikkeltijd. Daarom kiest D66 in Zeist ervoor om binnen de grenzen van het dorp waar dat kan iets hoger te bouwen (verdichten), en bouwen bij OV Hubs als station Driebergen-Zeist te onderzoeken. Verder moet blijvend ingezet worden op het ombouwen van kantoorruimtes en ruimte te zoeken in herbestemming van industrieterreinen, etc. En dat alles kan met aandacht voor verticaal groen een extra kwaliteit opleveren waardoor Zeist het groene karakter behoud en kan uitbouwen.

De ambities voor wonen in Zeist:

  • Bouwen met behoud van groen en het dorpse karakter
  • Primair inbreiding en hoger bouwen om de schaarse ruimte te benutten met aandacht voor verticale tuinen/groen: Groei en Groen gaan samen. Respect voor de bossen, parken en het buitengebied
  • Mogelijkheden voor transformatie naar woningen benutten (winkels, industrieterreinen, kantoren, etc.)
  • Natuur inclusief bouwen als norm (“Kerckebosch kwaliteit”) voor heel Zeist
  • Onderzoek naar woningbouw bij station Driebergen-Zeist
  • Aandacht voor voldoenden woningen voor ouderen dicht bij de zorg en het persoonlijke netwerk in de eigen wijk
  • Ruimte voor inwoners en wijkorganisaties om gezamenlijk ‘hun wijk’ te verbeteren gefaciliteerd door buurtovereenkomsten en buurtbudgetten

Groei en Groen gaan wel samen

D66 wil blijven werken aan het woningtekort in Zeist. Extra woningen ziet D66 vooral gerealiseerd worden binnen de grenzen van de gemeente (inbreiding) en daarbij zou iets hoger bouwen kunnen helpen de druk op de woningmarkt iets te verlagen. In wijken als Kerckebosch is aangetoond dit op een heel mooie natuurinclusieve wijze mogelijk is. In het buitengebied zijn er beperkte kansen waarbij ontwikkeling van station Driebergen-Zeist een optie is die wat D66 betreft kan worden onderzocht. En dat alles kan met aandacht voor verticaal groen een extra kwaliteit opleveren waardoor Zeist het groene karakter behoud en kan uitbouwen.

Gemengde Wijken

We vinden het belangrijk dat mensen met verschillende achtergronden en leeftijden elkaar ontmoeten. Gemengde wijken dragen hieraan bij. Daarvoor is in een wijk diversiteit nodig in koop- en huurwoningen in verschillende segmenten en moet iedereen een plek kunnen vinden die die bij haar/hem/hen past; alleen of met anderen, in een Tiny House of traditionele woning, begane grond of een verdieping, etc. De gemeente moet alles doen wat kan om woningen gebouwd voor een bepaalde doelgroep voor die doelgroep te behouden: zoals doelgroepenverordening bij bestemmingsplannen, strakke kaders voor maximale huurverhoging in de vrije sector, zelfbewoningsplicht, voorkomen verkoop sociale huurwoningen.

We kunnen ons hoofd niet in het zand steken als het gaat om het woningtekort in Nederland. En dat geldt ook voor Zeist. Wie recht heeft op een sociale huurwoning moet te lang wachten. En wie in staat is een huis te kopen loopt tegen torenhoge niet te financieren prijzen aan. Dat geldt niet alleen voor wie in Zeist wil komen wonen, maar ook voor Zeistenaren die naar elders willen, of kinderen uit Zeist die elders zelfstandig willen gaan wonen of willen terugkeren naar Zeist. Het is een probleem van ons allen in dit land en dat moeten we samen oplossen.
D66 wil dat Zeist zijn steentje bijdraagt aan het woningtekort en ziet daarvoor mogelijkheden, maar onder voorwaarden. Behoud van de kernwaarde groen staat voorop. Bouwen in het buitengebieden is voor D66 in principe niet aan de orde. Parken zijn voor bomen en niet voor stenen. Binnen de grenzen van het dorp kunnen we wel iets hoger te bouwen met natuur inclusieve kwaliteit (“Kerckebosch kwaliteit”). De OV Hubs zoals als station Driebergen-Zeist zijn locaties met potentie waar we kunnen onderzoeken, kantoorruimtes om te bouwen, ruimte te zoeken in herbestemming van industrieterreinen, etc. En dat alles kan met aandacht voor verticaal groen een extra kwaliteit opleveren waardoor Zeist het groene karakter behoud en kan uitbouwen.

Oud worden in je eigen wijk

D66 wil blijven werken aan het woningtekort in Zeist. Extra woningen ziet D66 vooral gerealiseerd worden binnen de grenzen van de gemeente (inbreiding) en daarbij zou iets hoger bouwen kunnen helpen de druk op de woningmarkt iets te verlagen. In wijken als Kerckebosch is aangetoond dit op een heel mooie natuurinclusieve wijze mogelijk is. In het buitengebied zijn er beperkte kansen waarbij ontwikkeling van station Driebergen-Zeist een optie is die wat D66 betreft kan worden onderzocht. En dat alles kan met aandacht voor verticaal groen een extra kwaliteit opleveren waardoor Zeist het groene karakter behoud en kan uitbouwen.

Dick van Ginkel: “We moeten het probleem samen oplossen, op een creatieve manier, met behoud van groen.”

Natuur inclusief bouwen als norm

Iedere wijk heeft recht op een minimale hoeveelheid groen en de beeldkwaliteit zoals die hoort bij Natuur Inclusief Bouwen (“Kerckebosch kwaliteit”) moet wat D66 betreft de norm zijn voor alle wijken in Zeist.

Onderzoek woningen station Driebergen-Zeist

D66 steunt het onderzoek naar de mogelijkheid om woningen te realiseren rond het stationsgebied Driebergen-Zeist, waarbij bouwen met een smalle footprint (meer hoogte dan in de breedte) wellicht kan bijdragen aan het respecteren van ecologische waarden. De locatie met wonen dicht bij OV, maakt het ook mogelijk om te experimenteren met nieuwe woonvormen en mobiliteitsoplossingen.

In de voorbereiding van dit programma heeft D66 met veel inwoners uit verschillende wijken gesproken over wat daarvoor nodig is.

Fleur Besseling Hansen, raadslid

Steun voor Vollenhove Vooruit

D66 steunt het project Vollenhove Vooruit waarin de ambitie is om te komen tot een brede integrale aanpak voor Vollenhove rond de thema’s sociaal, fysiek, veiligheid en duurzaamheid.

Wijkgericht beleid

D66 is er voorstander van om zoveel mogelijk maatwerk te leveren in de wijken en buurten samen met de inwoners. Vitale wijken waar inwoners initiatief nemen voor hun wijk en buurt en daarbij gefaciliteerd worden. In de voorbereiding van het verkiezingsprogramma heeft D66 met veel inwoners uit verschillende wijken gesproken over wat daarvoor nodig is.

Over een aantal zaken maken inwoners in verschillende wijken zich zorgen:
• Leefbaarheid, schoonhouden omgeving, zwerfafval
• Verkeersonveilige plekken en verkeersoverlast
• Inrichting en kwaliteit van de openbare ruimte (speelplekken jong en oud, bankjes, toiletten etc.)
• Behoud en onderhoud van groen in de openbare ruimte
• Behoud van voorzieningen (winkels) en buurtontmoetingsplekken in de wijken

D66 wil inwoners en wijkorganisaties de ruimte geven om gezamenlijk ‘hun wijk’ te verbeteren en wil dat de gemeente dit faciliteert door middel van buurtovereenkomsten en buurtbudgetten.
D66 wil zich inzetten om samen met inwoners te zoeken naar oplossingen voor de specifieke wijkvraagstukken

Den Dolder: zorgvuldige uitwerking van ‘het Drieluik’; veiligheid; natuur inclusief bouwen WA-terrein;

Austerlitz: bereikbaarheid met OV; goede en veilige fietsverbindingen; verkeersveiligheid bij het Beauforthuis

Huis ter Heide: behoud van de toegang tot het Dijnselburgerbos (Bisdom); goede ontsluiting naar A28 en Zeist als voorwaarde voor woningbouw

Centrum: meer groen (tegengaan hittestress), aantrekkingskracht, effecten van maatregelen centrum

Zeist-West: voorzieningen voor ‘oud worden in je eigen wijk’, meer groen (tegengaan hittestress); veilige fietsverbinding naar Utrecht die meer mensen uit de auto haalt

Noord/Vollenhove: continuïteit voor het plan Vollenhove Vooruit, geen woningbouw in het Sanatoriumbos

Kerckebosch
: behoud van het Binnenbos, verkeersveiligheid (rond de scholen)

Lyceumkwartier: behoud monumentale kwaliteiten