Veilig Zeist

Wij kiezen ervoor om te investeren voordat het misgaat. Hiervoor is het nodig dat er voldoende wijkagenten, BOA’s zijn die weten wat er in de buurt speelt en nauw samenwerken met inwoners. In het nemen van nieuwe maatregelen weegt D66 altijd af hoe deze maatregelen zich verhouden tot de privacy van burgers.

Jezelf kunnen zijn en je veilig voelen

Een dorp van vrijheid waar iedereen zichzelf kan zijn en waar iedereen zich veilig voelt, dat is de ambitie van D66. De afgelopen jaren is de criminaliteit in Zeist afgenomen met uitzondering van cybercriminaliteit. Er zijn minder overvallen, inbraken en geweldplegingen. Dat willen we graag zo houden.

De ambities voor veilig Zeist:

  • Goede leefomgeving beperkt criminaliteit en overlast
  • Geen onnodig cameratoezicht
  • Samenwerking tussen BOA’s, wijkagenten en inwoners is onmisbaar voor veiligheid in wijken

Inzet op preventie

Criminaliteit voorkomen waar het kan en ertegen optreden waar het moet: dat is voor D66 de kern van veiligheidsbeleid. De politie moet daarom betrokken en aanspreekbaar zijn in wijken, op scholen, bij sportverenigingen en bij zorginstellingen. Zo worden in een vroeg stadium signalen van beginnende overlast en criminaliteit herkend en aangepakt. Deze samenwerking tussen politie, scholen, bewoners, geloofsgemeenschappen en sportverenigingen is ook belangrijk bij het vroegtijdig opmerken van signalen van radicalisering.

Veilige leefomgeving

Verzorgde parken en straten zorgen ervoor dat mensen zich buiten prettiger voelen en beperken de criminaliteit en overlast. Wij willen dat Zeist schoon is, waarin het straatmeubilair heel is en alle straatlantaarns het doen. We ondersteunen initiatieven van burgers en ondernemers om de leefbaarheid in de wijken te vergroten.

Een belangrijk onderdeel van veiligheid is je vrij voelen zonder het gevoel te hebben dat iemand over je schouder meekijkt. Het bewaken van de privacy van de inwoners van Zeist is daarom van belang. Soms is het nodig om mensen individueel te controleren om zo de veiligheid van het collectief te vergroten. Wij pleiten ervoor vrijheden niet doelloos op te offeren in ruil voor schijnveiligheid. D66 is daarom tegen permanent cameratoezicht en terughoudendheid bij het inzetten van tijdelijk cameratoezicht en preventief fouilleren. Deze maatrelen dienen altijd tijdelijk, doelgericht en proportioneel te zijn. Daarom zij wij voorstander dat bij tijdelijke maatregelen altijd een einddatum wordt vastgelegd. De gemeenteraad moet altijd worden geraadpleegd voor inzet van deze instrumenten.

Handhaving in de wijk

W elangrijke rol bij het vroegtijdig signaleren van criminaliteit, maar bijvoorbeeld ook bij het tegengaan van huiselijk geweld. En niet te vergeten de BOA’s met hun onmisbare rol als oren en ogen in de wijken en buurten. D66 wil ook aandacht voor het fenomeen van ondermijnende criminaliteit: criminaliteit waarbij de onderwereld en de bovenwereld verweven raken.

We ondersteunen initiatieven van burgers en ondernemers om de leefbaarheid in de wijken te vergroten.

Jeroen van de Heuvel, raadslid

Veilige leefomgeving

Verzorgde parken en straten zorgen ervoor dat mensen zich buiten prettiger voelen en beperken de criminaliteit en overlast. Wij willen dat Zeist schoon is, waarin het straatmeubilair heel is en alle straatlantaarns het doen. We ondersteunen initiatieven van burgers en ondernemers om de leefbaarheid in de wijken te vergroten.