Betrouwbaar bestuur

Zeist kent een open bestuurscultuur en een constructieve samenwerking binnen het college en tussen oppositie en coalitie. Wij zijn er trots op dat D66 zowel in de oppositie als in de coalitie Zeist de samenleving vooruit heeft mogen helpen.

De ambities voor betrouwbaar bestuur in Zeist:

  • Meer invloed voor burgers en ondernemers bij keuzes die de stad en inwoners raken
  • Een goed afwegingskader burgerparticipatie
  • Invoering recht op burgeramendement
  • Doorgaan met experimenten democratische vernieuwing
  • Open data inzetten om innovatie mogelijk te maken
  • Actief deelnemen aan de U-10 als regionaal samenwerkingsverband

Goed en betrouwbaar bestuur betekent voor D66 dat de gemeente de vindingrijkheid en creativiteit van Zeistenaren ondersteunt en daar ruimte aan geeft. D66 heeft zich altijd hard gemaakt voor een stabiel en betrouwbaar bestuur van Zeist.
De verschillende initiatieven van de afgelopen jaren zoals de Z-Battle en de Inwoners Advies Commissie tonen aan dat er veel ideeën en talenten in de samenleving zijn, daar kan nog meer gebruik van worden gemaakt. De komende jaren zet D66 in op het stimuleren van meedenken, meepraten en meedoen van Zeistenaren, en waar burgers zelf verantwoordelijkheid willen dragen steunen we dat. Wij geloven dat dit belangrijk is voor betrokkenheid bij het dorp en vertrouwen in het lokale bestuur.

Meedenken, meepraten, meedoen en zelf verantwoordelijkheid nemen

Voor D66 is het vanzelfsprekend dat iedereen die dat wil, kan meepraten en meedenken over de inrichting van de buurt. D66 wil burgers en ondernemers meer invloed geven op keuzes die de gemeente en de inwoners raken. Waar burgers aangeven zelf verantwoordelijkheid te willen nemen voor het leven in hun wijk en buurt, bijvoorbeeld voor het beheer van openbaar groen, verdient dat steun van de gemeente.
D66 ziet dat de nieuwe omgevingswet kansen biedt om bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te betrekken en zal zich daarvoor inzetten. De omgevingswet vraagt om een integrale benadering, participatie en samenwerking.

“Om zeggenschap van inwoners te vergroten wil D66 experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie.”

Freerk Andre de la Porte, raadslid

Afwegingskader participatie in Zeist

D66 is van mening dat er een goed afwegingskader burgerparticipatie moet komen. Een goed afwegingskader burgerparticipatie is voor de gemeenteraad en de samenleving belangrijk om per project vooraf helder aan de samenleving aan te geven wat de kaders voor burgerparticipatie zijn zoals welke invloed insprekers hebben, wat de raad met resultaten gaat doen, wanneer het proces voldoet aan kwaliteit en democratische eisen etc. D66 er is er voorstander van om daarbij ook de rol en positie van de Buurt en Belangenverenigingen te regelen en vast te leggen. D66 wil dat alle lopende participatietrajecten in een helder overzicht op de gemeentelijke website staan.

Burgeramendement: een laatste redmiddel voor inwoners

Als de politiek (na participatie) eenmaal een besluit heeft genomen, kun je alleen nog in de Ronde Tafel je visie naar voren brengen. Een voorstel veranderen gaat dan niet meer. Met de invoering van het recht op burgeramendement wil D66 de betrokkenheid van burgers bij de besluitvorming in de gemeenteraad te vergroten. Een burgeramendement kan worden ingediend als vijftig mensen hun handtekening zetten onder het amendement. De indieners krijgen dan de kans om hun concrete voorstel in de gemeenteraad zelf te bepleiten.

D66 zet met overtuiging in op het stimuleren van meedenken, meepraten en meedoen van Zeistenaren, en waar burgers zelf verantwoordelijkheid willen dragen steunen we dat. Mensen maken democratie en dat vergt aandacht voor de volgende spelregels:

  • Maatwerk: Binnen Zeist zijn er grote verschillen tussen buurten, wijken en dorpen. De ene wijk is politiek actief en hoorbaar, de andere hoor je nooit. Het is dus zaak om democratische processen op de juiste vorm en schaal te organiseren; tijd voor maatwerkdemocratie.
  • Meervoudig: Een vitale lokale democratie heeft twee dingen nodig: een goed functionerende gemeenteraad (representatieve democratie) en een sterke participatieve en maatschappelijke democratie (inspraak, betrokkenheid en zeggenschap van mensen). De representatieve democratie kan niet zonder een vitale participatieve democratie, ze vullen elkaar aan.
  • Democratische waarden: In een democratie telt iedereen mee, dus moeten alle lagen van de bevolking een stem hebben. Alle stemmen moeten worden gehoord, ook de tegenstem, en de stem van wie geraakt wordt maar ‘niet aan tafel zit’. Deze ‘inclusie’ is een kernwaarde voor een vitale democratie, een waarde die we moeten beschermen. Andere democratische waarden zijn deliberatie, zeggenschap, transparantie en checks & balances. Om deze democratische waarden lokaal te borgen moeten we investeren in het ‘democratisch kompas’ van bestuurders, in het democratisch professionalisme van ambtenaren en het democratisch burgerschap van de inwoners.
Vrouw met microfoon lat iemand uit het publiek aan het woord

Experimenten lokale democratie

Om Zeistenaren meer te betrekken bij het lokaal bestuur en hun zeggenschap te vergroten wil D66 experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie. Iedere inwoner kan bijdragen aan talrijke nieuwe vormen van bestuurlijke en democratische vernieuwing op lokaal niveau. De Z-Battle en de Inwoners Advies Commissie (IAC) zijn in Zeist al bekend. D66 ondersteunt initiatieven zoals het recht om uit te dagen (‘right to challenge’), waarbij inwoners taken van de gemeenten kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer of goedkoper kan.

Met de raad de wijk in

Het is onvermijdelijk dat de gemeenteraad zijn werk deels doet in het gemeentehuis. Maar in het kader van contact et de samenleving pleit D66 ervoor om ieder jaar tenminste 2-3 wijken te bezoeken en daar in de vorm van een schouw te spreken met inwoners, vertegenwoordigers, actieve vrijwilligers, ondernemers etc.

Een gemeente die innoveert

De gemeente maakt steeds meer gebruik van digitale diensten. D66 wil dat Zeist deze mogelijkheden gebruikt om samen met ondernemers en burgers innovatieve oplossingen te bieden voor maatschappelijke vraagstukken. D66 is er voorstander van dat data van de gemeente zoveel mogelijk via open data beschikbaar zijn. Zo krijgen inwoners en ondernemers de kans deze informatie te gebruiken voor het vinden van innovatieve oplossingen en het ontwikkelen van apps voor bijvoorbeeld beschikbare parkeerplekken of volle afvalcontainers. De open data worden op een zorgvuldige wijze verzameld en beschikbaar gesteld conform de open data standaarden van het Rijk.