Solide financieel beleid

Als sociaalliberalen gaan wij behoedzaam om met de financiële huishouding van de gemeente. Wij zijn zuinig met belastinggeld. Voor elke euro die de overheid uitgeeft, geldt dat mensen niet zelf kunnen kiezen hoe ze die besteden. Om die reden vinden wij het ook belangrijk dat de gemeente zo transparant mogelijk is over inkomsten en uitgaven, en daar ook verantwoording over aflegt.

Toekomstvast

Een sociaalliberale begroting is bovendien toekomst vast: wij willen geen schuld doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen en door de jaren consistent zijn en niet aan de knop van de lokale belastingen draaien als het zo uitkomt. Vanuit diezelfde waarde erkennen we echter ook het belang van sommige publieke investeringen – bijvoorbeeld in goed onderwijs en schone energie – die juist op de lange termijn profijt opleveren.

 • D66 staat voor een solide financieel beleid. Dat betekent dat de meerjarenbegroting van de gemeente sluitend is en dat risico’s en reserves op orde zijn.
 • Om stappen te kunnen zetten in het oplossen van onze uitdagende vraagstukken in Zeist zal ok moeten worden geïnvesteerd. D66 is steunt investeringen in die duidelijk bijdragen aan maatschappelijke opgaven, en wil daartoe ook een maatschappelijk rendementstoets ontwikkelen als onderbouwing bij de besluitvorming over investeringen.
 • D66 wil dat de gemeente open en duidelijk is richting de gemeenteraad en haar inwoners over haar financiën. Een heldere, toegankelijke presentatie van voornemens en resultaten, een begrijpelijke begroting en een leesbaar jaarverslag. Via een interactieve projectenkaart moeten inwoners in staat zijn te volgen welke projecten, wanneer in hun wijk en buurt gaan spelen.
 • D66 wil dat beleidsdoelen, de activiteiten om elk doel te behalen en de middelen die daarvoor zijn of worden ingezet in de gemeentelijke stukken zo SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) mogelijk gepresenteerd worden.
 • D66 wil een eigen budget voor iedere wijk, waarover inwoners besluiten. Goede ideeën, die bijdragen aan de leefbaarheid of de verbintenis tussen inwoners, krijgen op die manier steun. Het geeft inwoners meer zeggenschap over hun wijk en de gemeente de kans om in te spelen op de echte behoefte van inwoners.
 • D66 wil gemeentelijke belastingen zo eenvoudig mogelijk inrichten, zodat iedere inwoner en ondernemer begrijpt wat hij om welke reden aan belasting moet afdragen.
 • D66 vindt dat bij tekorten op de begroting in eerste instantie gezocht wordt naar bezuinigingen of mogelijkheden taken efficiënter en goedkoper uit te voeren, voordat een stijging van de lasten aan de orde komt. Eventuele bezuinigingen ontzien zoveel mogelijk de kerntaken van de gemeente.
 • D66 wil dat schoon gedrag loont. Bij de afvalstoffenheffing en rioolheffing geldt daarom voor zover wettelijk toegestaan het principe: ‘de vervuiler betaalt’. Dat is niet alleen eerlijker, maar ook beter voor het milieu omdat het mensen bewust maakt van de echte kosten van hun gedrag.
 • D66 maakt onderscheid tussen meerjarige subsidies aan instellingen die eigenlijk het karakter hebben van ‘inkoop van diensten’ zoals Bibliotheek en Muziekschool, en tijdelijke subsidies om inwoners, verenigingen en stichtingen tijdelijk een duwtje in de rug te geven of startende initiatieven te ondersteunen waarna een initiatief op eigen kracht verder moeten kunnen.

“Een sociaalliberale begroting is toekomst vast: wij willen geen schuld doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen”

Hafid Boutahar, fractievoorzitter

De ambities voor financiën in Zeist:

 • Een solide financieel beleid: sluitende meerjarenbegroting en risico’s en reserves op orde
 • Heldere, toegankelijke presentatie van voornemens en resultaten voor de samenleving
 • Een eigen budget voor iedere wijk, waarover inwoners besluiten