Groen en Duurzaam

Veel Zeistenaren zijn bewust bezig met het klimaat. Vele vrijwilligersinitiatieven vormen een fijnmazig netwerk in de samenleving waarin gewerkt wordt aan een waaier aan duurzaamheidsaspecten.

De ambities in een oogopslag voor Groen en Duurzaam:

  • Meer water in Zeist om hittestress te voorkomen
  • Iedereen moet kunnen meedoen aan duurzaamheid
  • Aandacht voor biodiversiteit ook/juist in de wijken
  • Zeist klimaatneutraal uiterlijk in 2050
  • Steun voor vrijwilligersinitiatieven op het gebied van duurzaamheid
  • Betrekken van inwoners bij duurzaamheidsmaatregelen en energietransitie
  • Circulaire samenleving als ambitie; afval blijven zien als grondstof, en daarom gescheiden inzameling

Bewust bezig met klimaat

D66 is trots op Zeist. Een dorp in het groen, in het hart van Nederland, waar het goed wonen is. Bossen, rivierengebied en de stadscentra Utrecht en Amersfoort op fietsafstand.
Het besef is er breed in de samenleving dat alleen door in te zetten op duurzame energie, circulaire economie, een groen dorp en schone mobiliteit Zeist goed aan de volgende generatie kan worden overdragen en Zeist zich kan voorbereiden op de effecten van de klimaatverandering (adaptatie, hitte, water).

Samen werken aan Duurzaamheid

In Zeist werken we samen aan een duurzame toekomst en de ambitie (routekaart) om in 2050 of zoveel eerder energieneutraal te zijn. Samen Duurzaam Zeist en Mijn Groene Huis hebben een uitgebreid netwerk in Zeist en met de grote groep vrijwilligers weten zij vele Zeistenaren te adviseren en te enthousiasmeren voor duurzaamheidsmaatregelen en de energietransitie (gasloze wijken). Wij steunen deze organisaties en vinden ze onmisbaar voor het realiseren van de energietransitie in Zeist. D66 vindt dat het tempo van de aanleg van zonnepanelen omhoog moet en er nog vele onbenutte daken zijn. We ondersteunen de wijkcollectieven die duurzame energie opwekken.

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen en bijdragen aan een duurzame toekomst, maar dat is niet voor iedereen even gemakkelijk. Met name particuliere huurders en eigenaren van koopwoningen met een laag inkomen hebben verdienen de aandacht van de gemeente. Goede communicatie en voorlichting over verduurzamingsmaatregelen en financieringsmogelijkheden lost veel op, maar D66 wil ook onderzoeken of de gemeente innovatieve mogelijkheden om te ondersteunen kan aanbieden (financieringsarrangementen, fondsen).

“Iedere wijk heeft recht op een minimale hoeveelheid groen en een groene beeldkwaliteit.”

Ruben Pattiasina, raadslid

Een groene gemeente

D66 wil zoveel mogelijk groen in het dorp. Groen voorkomt hittestress, verbetert de luchtkwaliteit, afwatering en versterkt de biodiversiteit. Delen van Zeist zijn sterk versteend. Meer groen kunnen we realiseren door versteende (parkeer)plekken en industrieterreinen aan te kleden of om te vormen, en ook in de hoogte groen aan te brengen. Iedere wijk heeft recht op een minimale hoeveelheid groen en een groene beeldkwaliteit. Zeist heeft unieke bossen zoals het Zeister Bos en het Sanatoriumbos. ‘Bossen zijn voor bomen en niet voor woningen’. We moeten wel zorgvuldig kijken naar een goede balans tussen conserveren van de bossen en er kunnen recreëren.

Hoe meer groen we kunnen realiseren, hoe beter het is voor de leefbaarheid, klimaatadaptatie en duurzaamheid. Een creatoeve oplossing: verticaal groen. Dick van Ginkel vertelt er meer over in deze video.

Geen regenwater in het riool

Klimaatverandering heeft meerdere effecten. Opvangen van water is van groot belang vanwege langere periodes van droogte. De gevolgen van klimaatverandering kunnen we verminderen door het verwijderen van bestrating, afkoppelen van regenpijpen van het riool, en het aanleggen van wadi’s, waterpleinen, beken en nevengeulen. Samen met de onmisbare inzet vanuit Samen Duurzaam Zeist kan de gemeente ontkoppelen van regenpijpen in de bestaande woningvoorraad stimuleren met als ambitie ‘geen regenwater in het riool in Zeist’.

Energie neutrale woningen

Verduurzaming is niet alleen goed voor het milieu en het klimaat, het levert ook geld op. Nieuwbouwwoningen zijn tenminste energieneutraal en ontwikkelaars stimuleren we tot hoge duurzaamheidsambities. Bestaande woningen zijn mogelijk niet alle energieneutreaal te maken, we stimuleren om te doen wat kan. In dat kader maken we met woningcorporaties afspraken over verduurzamen van de sociale huurwoningen. Bewoners kunnen veel zelf doen en intensieve samenwerking tussen bewoners en gemeente is altijd een succesfactor. Ook de Buurt en Belangenverenigingen kunnen daar een belangrijke steen aan bijdragen.

Gemeente loopt voorop

De gemeente geeft het goede voorbeeld. De gemeente heeft een eigen duurzaamheidsbeleid en de vastgoedportefeuille is verregaand verduurzaamd. D66 wil dat de gemeente Zeist volledig duurzaam gaat inkopen vanuit de ambitie om de gemeentelijke organisatie in 2030 energieneutraal te laten zijn.

Zeist mist water. Water ter verkoeling, water om in te spelen, water om in te sporten. Water hebben we nodig niet alleen vanuit recreatief oogpunt maar zeker ook vanuit klimaatadaptatie om de toenemende hittestress te lijf te kunnen gaan en biodiversiteit te bevorderen. De aanwezigheid van water in dorp en stad zal alleen maar belangrijker worden. Zou de (schoongemaakte) Slotvijver ook een recreatieve functie kunnen hebben? Is er plek voor een ‘dorpsstrand’ zoals in Amersfoort en vele andere dorpen en steden? Kunnen we in de wijken en buurten en in versteende gebieden watergangen aanbrengen zoals in Arnhem? Zijn winkelcentra en versteende gebieden te voorzien van water en fonteinen? Kijk wat de herintroductie van water in de binnenstad van Utrecht al heeft opgeleverd!
D66 wil graag onderzoeken hoe we meer water in Zeist kunnen krijgen, wellicht zelfs met crowdfunding en samenwerking vanuit de samenleving, en de gemeente kan daarbij een helpende hand bieden en mee de ambitie uitdragen

  • Foto: Brug over water in Zeister Bos

Aandacht voor biodiversiteit

Een groen dorp draagt ook bij aan het verbeteren van de biodiversiteit. Bij natuur wordt vaak aan het buitengebied gedacht, terwijl er juist in buurten en wijken ook interessante biotopen zijn. D66 steunt de lokale agenda biodiversiteit en wil graag bijdragen een meer aandacht voor biodiversiteit en draagvlak voor de ontwikkeling van ‘stedelijke biodiversiteit’ binnen de Zeister samenleving.

Afval als grondstof

Een schone gemeente is een belangrijke voorwaarde voor een prettige leefomgeving. Onze ambitie is het onderhoud van de openbare ruimte zichtbaar te verbeteren en zwerfafval actief terug te dringen. Wij blijven inzetten op het gebruik van afval als grondstof. Om dit tot een succes te maken is het belangrijk dat Zeistenaren bewust omgaan met afval en daarom blijven we inzetten op gescheiden inzameling met een circulaire economie en samenleving als ambitie. Organisaties die willen bijdragen aan de circulaire economie en daar een aanwijsbaar resultaat mee mogen van D66 door de gemeente gesteund worden bijvoorbeeld door ter beschikking stellen c.q. financieren van huisvesting..