Een levendige gemeente

Zeist kent een rijk en bloeiend cultureel leven dat een belangrijke verbindende rol speelt in de samenleving. Met professionele podia en een nog veel groter netwerk van amateurkunst verenigingen en gezelschappen. Ook sport geeft levendigheid in het dorp, brengt mensen bij elkaar, zorgt voor plezier en draagt bij aan de gezondheid. De buitensport accommodaties zijn in de afgelopen jaren op niveau gebracht, de binnensport accommodaties zijn komende jaren aan de beurt. De bibliotheek is een trefpunt van ontmoeting voor alle Zeistenaren en een onmisbare schakel in de culturele vorming van jong tot oud.

De ambities in een oogopslag voor een levendig dorp:

  • Zeist festivalstad en De Slotlaan op zomeravonden open voor activiteiten en terrassen
  • Iedereen moet volwaardig mee kunnen doen en toegang hebben tot cultuur en sport
  • Blijvende steun voor de inzet van de cultuurmakelaar/stadmaker initiatieven
  • Blijvende steun voor breed cultuuraanbod: professioneel en amateurgezelschappen
  • Speel en beweegplekken voor jong en oud in alle wijken; ontmoetingsplekken (schaaktafels)
  • Behouden van een moderne bibliotheek

Een dorp vol evenementen

Zeist heeft prachtige evenementen zoals de Zeister Muziekdagen, Internationaal Liedfestival en we denken met plezier aan de Ashton Brothers met wie Zeist inmiddels een innige band heeft. D66 juicht dit toe en ziet meer ruimte voor festivals en evenementen in de open lucht voor brede doelgroepen. De Slotlaan zou in nauwe samenwerking met de horeca en ondernemers enkele avonden per jaar (zaterdag) ‘s-avonds als ‘Festival Terrein’ kunnen worden opengesteld voor terrassen en evenementen.

Slotlaan als tijdelijk festivalterrein

Een levendig centrum in Zeist is een al jaren gekoesterde wens van velen. De plannen om met ingrijpende structurele ingrepen het centrum verder te helpen zijn gestrand. Velen zijn het erover eens dat de (verkeers)logistiek in het centrum niet handig is maar het is wat het is. In plaats van grote plannen pleit D66 voor kleine stappen vanuit de mogelijkheden die er zijn. Meer speel en ontmoetingsplekken zoals ‘Man en Hond’ om mensen te laten verblijven. Meer speelplekken voor kinderen maar ook voor ouderen: denk aan beweegpleinen en schaaktafels. Meer water en schaduw in het centrum brengen om inwoners te verkoelen. En nu de keuze is gemaakt voor de Slotlaan als kernwinkelgebied, nadenken over wat er daar meer mee kan. Velen kennen wel uit het buitenland de dorpen waar op zomeravonden de binnenstad tijdelijk wordt gesloten voor verkeer en er één groot terras verschijnt. D66 wil die mogelijkheden samen met de ondernemers verkennen voor enkele zomeravonden per jaar. En dat combineren met nieuwe festivals!

“D66 wil die mogelijkheden samen met de ondernemers verkennen voor enkele zomeravonden per jaar. En dat combineren met nieuwe festivals!”

Dick van Ginkel, raadslid

1+1=3

Het cultuuraanbod in Zeist is groot en divers. Samenwerking tussen culturele instellingen en de gemeente moet ervoor zorgen dat dit rijke aanbod bekend wordt en blijft. D66 steunt de inzet van de lokale cultuurmakelaar en de verbindende rol die deze speelt, ook met instellingen buiten de gemeente (bijvoorbeeld Tivoli Utrecht) om evenementen naar Zeist te halen, maar deze kan het niet alleen en moet op brede steun van de gemeente als facilitator kunnen rekenen. De samenwerking tussen cultuur en scholen kan volgens D66 nog meer opleveren en hier ligt ook een faciliterende rol voor de gemeente.

Moderne bibliotheek

De bibliotheek is veranderd van een plek waar je alleen boeken kunt lenen in een gemakkelijk toegankelijke plek waar iedereen terecht kan om zich te ontwikkelen, leesvaardigheid en digibetie wordt aangepakt, huiswerkbegeleiding wordt gegeven, gestudeerd kan worden en inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Een moderne bibliotheek is belangrijk voor het bij elkaar brengen van bewoners met verschillende culturele, sociaal-maatschappelijke achtergronden en van diverse generaties. D66 steunt deze rol van de bibliotheek in de lokale samenleving.

De Slotlaan moet verkeersveiliger gemaakt worden. Tegelijk wil D66 werken aan de ontwikkeling van een levendig centrum. Samen met ondernemers en andere belanghebbenden.