Gezond en sportief

Een gezond dorp is voor D66 een dorp dat uitnodigt tot bewegen en met een breed sport aanbod. Een gezond dorp bereidt zich er ook op voor dat Zeistenaren steeds ouder worden. Dit heeft niet alleen impact op de openbare ruimte, woningen en infrastructuur, maar ook op de gezondheidszorg in buurten en wijken.

De ambities in een oogopslag voor gezond en sportief Zeist

  • Laagdrempelige zorg op maat voor alle inwoners
  • Jongeren krijgen zorg die nodig is; in het bijzonder zetten we in op preventie
  • Ontzorgen van mantelzorgers
  • Een goed netwerk van wijkontmoetingsplekken en een sterke wijkorganisatie
  • Vitale wijken met sport en speelplekken op loopafstand, beweegpleinen, loop en fietsroutes; ontmoetingsplekken (schaaktafels)

Bewegen bevorderen

Bewegen kan niet genoeg bevorderd worden, en moet eigenlijk direct buiten de voordeur kunnen beginnen en speels mogelijk zijn (beweegvriendelijke wijken, openbare sport en beweegplekken). Een gezond dorp vraagt ook om buurtbewoners die bereid zijn elkaar te helpen. Zeist staat bekend om dat inwoners elkaar helpen; er zijn vele vrijwilligersinitiatieven en er wordt veel mantelzorg geleverd. Die informele zorg heeft soms wel een einde en dat moet in de gaten worden gehouden. Wie professionele zorg nodig heeft, verdient zorg die kwalitatief goed is en ondersteuning die past bij de persoonlijke situatie. Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) krijgen mensen die persoonlijke zorg. Zij worden geholpen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen leven en thuis te wonen. Voor een gezond Zeist, met toekomstbestendige sociale voorzieningen, richt D66 zich op drie kernwaarden: keuzevrijheid, preventie en kwaliteit.

1. Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Dit begint bij de openbare ruimte die uitnodigt om erdoorheen te lopen en te fietsen, bij het stimuleren van sport voor kinderen en bij een dorp waar uitstoot van fijnstof en de productie van geluid zoveel mogelijk wordt voorkomen. Door preventie en vroege signalering kunnen met lichte zorg zwaardere problemen voorkomen worden.

2. Kwaliteit

De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Zorg van goede kwaliteit is zorg waarbij de gemeente rekening houdt met wat de cliënt belangrijk vindt, wat hij of zij nog zelf kan en wil doen. Om te weten wat de kwaliteit van het zorgaanbod en het eigen beleid is, heeft de gemeente indicatoren en duiding nodig om effecten en resultaten tastbaar te maken en bij te sturen.

“Voor D66 is het belangrijk dat mensen de eigen regie hebben en zelf de keuze kunnen maken voor zorgaanbieders.”

Jeroen van den Heuvel, raadslid

3. Keuzevrijheid

Voor D66 is het belangrijk dat mensen de eigen regie hebben en zelf de keuze kunnen maken voor zorgaanbieders. Mensen moeten een goed geïnformeerde keuze kunnen maken uit het zorgaanbod. Met het persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen naar eigen inzicht zorg inkopen.

Vergrijzing als kans

Ook in Zeist hebben we te maken met vergrijzing. Gelukkig blijven ouderen langer vitaal en kunnen zij in hun eigen huis blijven wonen. Bij de inrichting en bouw van nieuwe woningen willen we meer rekening houden met ouderen. Daarnaast geven wij de ruimte aan innovatieve woonvormen voor ouderen. Vergrijzing biedt ook kansen voor de sociale infrastructuur. Veel meer ouderen doen vrijwilligerswerk en zetten zich in voor de samenleving. D66 moedigt dit aan en wil dat ook de gemeente dit actief faciliteert.
Om iedereen de steun en zorg te kunnen geven die men verdient, wordt de rol van directe omgeving (familie, vrienden, kennissen en buren) steeds belangrijker. D66 wil sociale contacten en netwerken faciliteren om te voorkomen dat mensen uitsluitend aangewezen zijn op maatschappelijke ondersteuning, bijvoorbeeld door het wegnemen van onnodige lasten voor mantelzorgers of door ervoor te zorgen dat zij beter kennis en informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Mantelzorgers vervullen een essentiële taak en verdienen hier erkenning voor.

Zorg dichtbij

Sociale wijkteams bieden Zeistenaren laagdrempelige zorg op maat. Deze buurtteams zijn belangrijk om zorg dichtbij te kunnen blijven organiseren en hebben een belangrijke rol bij preventie. Samenwerking met andere organisaties, zoals scholen en buurthuizen is belangrijk.

Bewegen doe je niet alleen in sportscholen of bij sportverenigingen. De publieke ruimte is heel erg geschikt om te bewegen en daar moet voldoende ruimte zijn om te bewegen. D66 wil ruimte voor spelen en sport, fietsers en voetgangers als prioriteit. Iedere wijk verdient mogelijkheden om te kunnen bewegen. Dit kan een sportparcours zijn, een outdoor fitness-rek of een wandelroute. Sportaccommodaties kunnen met inrichting van beweegpleinen een ontmoetingsrol vervullen. Fiets en wandelroutes in het dorp en (recreatieve) fiets en wandelroutes naar omliggende gemeenten stimuleren ook tot bewegen. Bij het (her)inrichten van een buurt zien wij graag dat een gezonde leefomgeving, natuur, sport, vitaliteit en het ontmoeten van mensen nadrukkelijker met elkaar in verband worden gebracht.

  • Foto: gezond beweegplein

Zorg voor de jeugd

Sinds 2015 is de jeugdhulp een taak van de gemeente. Omdat de decentralisaties gepaard bleken te gaan met aanzienlijke bezuinigingen, zijn er veel knelpunten. D66 zet zich ervoor in dat alle Zeister kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben met bijzondere aandacht voor preventie vooral voor jongeren. Permanente aandacht voor innovatie en diversiteit aan aanbieders in de jeugdzorg en samenwerking met scholen blijft van belang.

Vrijheid voor mensen met een beperking

Ook mensen met een beperking, ouderen of chronisch zieken moeten de vrijheid behouden om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Dat begint met een toegankelijke openbare ruimte, veilige straat, (rolstoel)toegankelijke stoepen. Daarnaast vraagt het om een toegankelijke samenleving en het wegnemen van drempels. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de fysieke toegankelijkheid van gebouwen of openbaar vervoer, maar ook om de toegankelijkheid van informatie, zoals via gemeentelijke websites.

De kracht het buurthuis

Zeist heeft enkele goede wijkvoorzieningen zoals Binnenbos, De Koppeling, Noorderpunt, Pelita, Dorpshuis Austerlitz. Dit netwerk van deels met financiering van de gemeente, en (groten)deels op vrijwilligers draaiende ontmoetingsplekken is cruciaal voor vele inwoners en vormt een impuls voor andere wijkgebonden activiteiten, en draagt bij aan de vitaliteit van wijken en buurten. D66 maakt zich hard voor het behoud van een kwalitatief goed netwerk van wijkontmoetingsplekken.

Elke wijk een centrale ontmoetingsplek, waar koffiemomenten en activiteiten georganiseerd worden, dat is waar D66 zich hard voor wil maken.