Een dorp vol talent met goed onderwijs

Ieder kind heeft recht op onderwijs dat past bij zijn of haar capaciteiten, op een school zo dicht mogelijk bij huis. De mogelijkheden zijn er, maar nog niet iedereen heeft evenveel kans, daar wil D66 iets aan doen. Ook voor volwassenen die bijvoorbeeld moeite hebben met onze taal is goed onderwijs belangrijk. De taal kunnen spreken, lezen en schrijven is van groot belang om mee te kunnen doen in de samenleving.

De ambities in een oogopslag voor goed onderwijs

  • Brede scholen samen met peuteropvang en voor- en vroegschoolse opvang
  • Kansengelijkheid met betrekking tot aanmelding van jonge kinderen, eventueel via een centraal aanmeldsysteem
  • Een rijke schooldag voor alle kinderen
  • Structureel cultuuronderwijs voor alle basisschoolkinderen
  • Frisse, gezonden en duurzame schoolgebouwen
  • Geen thuiszitters in het onderwijs
  • Bestrijden van laaggeletterdheid
  • Veiligheid voor iedereen, met name ook de LHBTI-gemeenschap en helemaal voor kinderen

Duurzaam onderwijs in duurzame scholen

Ieder mens heeft talenten, Zeist kent dus meer dan 60.000 talenten. Dat is hoe wij naar onze samenleving kijken. Talentontwikkeling begint in het onderwijs. Onderwijs is de belangrijkste aanjager van gelijke kansen en persoonlijke ontwikkelingen. D66 stimuleert dat iedereen zijn of haar talent ontdekt en ontwikkelt. Het onderwijs in Zeist is divers en van hoge kwaliteit en alle stromingen zijn aanwezig. Goed onderwijs hoort plaats te vinden in een veilige leeromgeving met een goed binnenklimaat en met een veilige en groene plek om buiten te spelen, met andere woorden: duurzaam onderwijs in duurzame scholen.

Voorkomen is beter dan genezen

Voorkomen is beter dan genezen en daarom heeft D66 het belang van de voor- en vroegschoolse opvang (VVE) hoog in het vaandel staan. In de leeftijdsgroep 0 tot 4 jaar kunnen ontwikkelachterstanden worden voorkomen waardoor alle kinderen een eerlijke start maken op de basisschool. D66 wil dat kinderen samen opgroeien en er op jonge leeftijd oog is voor de ontwikkeling. D66 stimuleert de ontwikkeling van brede scholen samen met peuteropvang en VVE en ziet in de realisatie daarvan een regierol voor de gemeente weggelegd. Kansengelijkheid met betrekking tot aanmelding van jonge kinderen moet geborgd zijn, eventueel via een centraal aanmeldsysteem.

D66 wil nul thuiszitters in de gemeente, en een actief beleid om ieder kind onderwijs te bieden en goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg in het belang van het kind.

Angèle Welting, wethouder

Een rijke schooldag

D66 wil voor elk kind een Rijke Schooldag: Een dagvullend programma waarbij kinderen in de eigen omgeving kennismaken met onder andere sport, cultuur, natuur en huiswerkbegeleiding. Dit vereist een sterke samenwerking tussen onderwijs, opvang en lokale verenigingen, instellingen en organisaties. De gemeente kan een actieve rol vervullen in het koppelen van sport- en culturele verenigingen, bibliotheek etc. om dit mogelijk te maken.

Cultuureducatie

Met kunst-, cultuur- en erfgoededucatie wordt in het onderwijs de basis gelegd voor de ontwikkeling van kinderen tot creatieve en innovatieve burgers. D66 steunt de ambities in het Cultuurakkoord 2021 (“Kunst voor iedereen. Structureel cultuuronderwijs voor alle basisschoolkinderen in Zeist”) om voor alle kinderen van nul tot twaalf in Zeist kunst- en cultuuronderwijs mogelijk te maken. D66 maakt zich hard voor het aandeel van de gemeente (naast dat van scholen en culturele instellingen) om dit in heel Zeist mogelijk te maken.

Veilig zijn en je veilig voelen, op straat, in een café en ook thuis. Voor nog te veel LHBTI-Zeistenaren of bezoekers is dat een vergezicht. Veel LHBTI’s krijgen te maken met discriminatie in het dagelijks leven en op de arbeidsmarkt. Zeist moet zich daarom blijven inzetten voor de emancipatie van LHBTI’s en als Regenbooggemeente een jaarlijkse regenboogagenda actief inzetten. We zijn blij met de aandacht die de Jongerenraad aan dit onderwerp geeft en zullen hen daarin blijven steunen.
En te veel mensen, ook in Zeist, voornamelijk vrouwen, worden geconfronteerd met een of meerdere vormen van seksuele intimidatie, zoals naroepen, achternalopen of betasten, op straat, op de werkvloer of thuis. Het bespreekbaar maken van diversiteit in seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie of geslachtskenmerken begint vroeg en blijft een taak voor het onderwijs, van basisschool tot middelbare school en mbo. De gemeente moet het lesaanbod hiervoor voldoende faciliteren en kennisuitwisseling mogelijk maken.
Voor discriminatie en racisme is wat D66 betreft geen plaats in onze samenleving.

Frisse en gezonde scholen

Scholen hebben een voorbeeldfunctie in gezondheid en duurzaamheid en daar ligt een gedeelde verantwoordelijkheid voor gemeente en schoolbesturen. De gemeente draagt zorg voor goede, gezonde en duurzame schoolgebouwen. Door partijen goed overleg te stimuleren en kennis te bundelen kunnen anderen worden betrokken. Denk aan duurzaam onderhoud, groene schoolpleinen en moestuinen, schoolpleinen openstellen voor de wijk bij een tekort aan groene en kindvriendelijke speeltuinen, lokale ondernemers/ supermarkten bij ‘gezonde voeding op school’ betrekken.

Inclusief onderwijs

Op de combinatie onderwijs en zorg (passend onderwijs) lopen kinderen en ouders vaak vast. Als D66 willen we uiteindelijk naar inclusief onderwijs, maar er is nog een lange weg te gaan om dat te realiseren. D66 wil nul thuiszitters in de gemeente, en een actief beleid om ieder kind onderwijs te bieden en goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg in het belang van het kind. De gemeente stimuleert de samenwerking tussen het speciaal basisonderwijs met het reguliere basisonderwijs om zo tot meer inclusief onderwijs te komen. De ambitie van D66 is dat kinderen vanaf hun geboorte tot de middelbare school een uitdagende en inspirerende leef en leeromgeving hebben waar onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, sport en cultuur samenkomen (Integraal Kind Centrum). Voor leerlingen uit het VMBO, MBO en speciaal onderwijs maakt de gemeente zicht hard voor stageplaatsen.

Onderwijs voor volwassenen

Leren stopt niet bij het laatste diploma, maar zet altijd door. D66 wil laaggeletterdheid, leesvaardigheid en onbekendheid met digitaal werken (digibetie) in Zeist aanpakken. De gemeente geeft een goed voorbeeld door zoveel mogelijk in begrijpelijke B1-taal te communiceren.

Ieder kind moet een kans krijgen pm passend onderwijs te krijgen in de gemeente Zeist.