Gelijke kansen voor iedereen

De komende periode ligt er een grote uitdaging om de groep Zeistenaren, die het zelfstandig niet redden, te verkleinen. Wij willen dat samen met hen wordt gekeken hoe zij structureel uit de armoede komen. De 130% norm is voor D66 uitgangspunt voor het bestaanszekerheid beleid.

De ambities voor kansen voor Zeistenaren:

  • Gelijke kansen voor alle kinderen in Zeist
  • Moderne schuldhulpverlening gericht op preventie, vroeg signalering, en voorkoming van schuldstapeling
  • Steun voor vrijwilligersinitiatieven op alle terreinen in Zeist
  • Vitale veerkrachtige wijken waar inwoners de kans hebben actief mee te doen en verantwoordelijkheid te nemen

Voor iedere Zeistenaar

Iedereen verdient gelijke kansen om mee te doen. D66 streeft ernaar dat mensen van jongs af aan meer kansen krijgen en wie minder goed meekomt op zijn eigen manier toch kan bijdragen aan de samenleving. Een grote groep Zeistenaren is op dit moment afhankelijk van de gemeente, bijvoorbeeld omdat zij (aanvullende) bijstand krijgen.
D66 vindt dat kinderen nooit de dupe mogen zijn van armoede. Kinderen die in armoede opgroeien kunnen in Zeist meedoen in de samenleving, bijvoorbeeld door lid te zijn van de sportvereniging van hun keuze. D66 zet zich ervoor in dat iedere Zeistenaar zijn of haar talenten kan benutten

Alle kinderen kunnen meedoen

D66 vindt dat kinderen nooit de dupe mogen worden van problemen waar zij niet de oorzaak van zijn, zoals armoede. Persoonlijke en creatieve ontwikkeling van kinderen en jongeren is een voorbeeld van het benutten van kansen. Binnen scholen, maar zeker ook daarbuiten kunnen sport en cultuur bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. D66 vindt dat alle kinderen toegang moeten hebben tot sport en cultuur. Ook kinderen van ouders met minder geld moeten de sport of cultuur kunnen kiezen die bij hen passen. Inwoners met een laag inkomen moeten op eenvoudige wijze en zonder het gevoel te hebben ‘de hand te hoeven ophouden’ ondersteund kunnen worden om deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten. D66 denk dat dit kan door Zeist aan te sluiten op “De U-Pas” waar inmiddels Meerdere gemeenten in de regio gebruik van maken (Utrecht, De Bilt, Houten, IJsselstein, Stichtse vecht).

Moderne schuldhulpverlening

D66 wil voorkomen dat mensen in de schulden raken en als dit toch gebeurt, dat zij zo snel mogelijk uit de schulden komen. Het schuldhulpverleningsbeleid van de gemeente moet stevig zijn en aansluiten bij de levenswereld van mensen. De gemeente moet op verschillende manieren bijdragen aan het voorkomen en verhelpen van betalingsproblemen: effectief samenwerken met organisaties voor schuldhulpverlening en woningcorporaties en voorlichting die past bij de doelgroep zijn van belang. D66 is blij dat de gemeente op ons initiatief is gestart met een pilot vroeg signalering waarin de gemeente samenwerkt met woningbouwcorporaties, sociale wijkteams en energiemaatschappijen. D66 wil dat de gemeente professionals ruimte blijft bieden om op vernieuwende wijze schulden aan te pakken of te voorkomen.

Wijken en buurten worden steeds belangrijker en spelen een cruciale rol bij de energietransitie, sociale veiligheid, tegengaan eenzaamheid. D66 gelooft in de kracht van Vitale Wijken. Vitaal zit in de ‘hardware’ van de wijk: groen, gezond, duurzaam, klimaatbestendig, beweegvriendelijk met speel- en sportplekken voor jong en oud op loopafstand, wandel en fiets mogelijkheden, wijkontmoetingscentra of buurthuizen etc. En Vitaal zit in de mensen: betrokkenheid, energie, inzet, respect en aandacht voor elkaar, hulpvaardigheid, bereidheid elkaar te helpen. Het vermogen om klappen of tegenslagen te boven te komen, maar ook voor gezondheid, participatie, cohesie en zelfredzaamheid.
De gemeente heeft een goede wijkorganisatie met wijkmanagers en wijkservicepunten en daar moeten we in blijven investeren. Iedereen is het namelijk erover eens welke zaken in onze wijken buurten om aandacht vragen:

  • Behouden van de groenkwaliteit en oog voor het onderhoud die dat vergt
  • Aandacht voor de algemene leefbaarheid in hun buurten en wijken, schoonhouden van de straat, zwerfafval en misbruik afvallocaties
  • Veiligheid in het verkeer voor iedereen en met name voetgangers, fietsers jong en oud, en tegengaan van verkeeronveilige situaties en verkeersonveilig gedrag (o.a. hard te rijden)
  • Behouden van diversiteit van inwoners in de wijk en wijkontmoetingsplekken voor jong en oud (waarbij de wijk ‘centrum’ qua ontmoetingsplek voor de buurt het slechts bedeeld is)

Als gemeente kunnen we de vitaliteit van wijken en buurten versterken door inwoners de kans te bieden actief mee te doen, verantwoordelijkheid te laten nemen. Gestructureerd via verenigingen en stichtingen, incidenteel via projectgroepen en acties. De gemeente die de kracht van de samenleving benut en de kans geeft, en bij vraagstukken in wijken en buurten allereerst durft te vertrouwen op de vitaliteit van de wijken buurten. Voor zo’n gemeente en vitale wijken maakt D66 zich graag hard.

Steun voor vrijwilligers en informele zorg

D66 vindt dat kinderen nooit de dupe mogen worden van problemen waar zij niet de oorzaak van zijn, zoals armoede. Persoonlijke en creatieve ontwikkeling van kinderen en jongeren is een voorbeeld van het benutten van kansen. Binnen scholen, maar zeker ook daarbuiten kunnen sport en cultuur bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. D66 vindt dat alle kinderen toegang moeten hebben tot sport en cultuur. Ook kinderen van ouders met minder geld moeten de sport of cultuur kunnen kiezen die bij hen passen. Inwoners met een laag inkomen moeten op eenvoudige wijze en zonder het gevoel te hebben ‘de hand te hoeven ophouden’ ondersteund kunnen worden om deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten. D66 denk dat dit kan door Zeist aan te sluiten op “De U-Pas” waar inmiddels Meerdere gemeenten in de regio gebruik van maken (Utrecht, De Bilt, Houten, IJsselstein, Stichtse vecht).

Een samenleving voor iedereen

Van oudsher ontfermt Zeist zich om iedereen ook wie zijn land ontvluchten moet. D66 vindt dat mensen die op de vlucht zijn een veilige plek verdienen. Hierbij is het belangrijk dat de gemeente Zeist snel en adequaat hulp biedt. Het is onze plicht te zorgen dat de mensen die naar ons land zijn gevlucht en die structureel onderdeel worden van onze samenleving, echt meedoen. Daarvoor is contact met Nederlanders, het spreken van de taal, stageplaatsen en het volgen van een opleiding en/of het hebben van een baan het allerbelangrijkst. D66 is trots op de goed samenwerking tussen de gemeente en de vrijwilligersorganisaties en wil dit in de toekomst continueren.

Iedereen werkt mee

D66 vindt het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen en te leren. Werk is voor velen niet alleen een salaris, maar ook een plek waar je je ontwikkelt en sociale contacten opdoet. Mensen met een arbeidshandicap hebben een extra steuntje in de rug nodig om volwaardig te kunnen meedoen in de maatschappij. D66 steunt de activiteiten van de BIGA-groep als partner voor de gemeente. D66 pleit ervoor dat gemeenten meer vrijheid krijgen om te experimenteren met bijstandsregelingen die mensen stimuleren om zich te ontwikkelen en te werken. Ook wil D66 dat het aantrekkelijker wordt om vanuit de bijstand een tijdelijke baan of een deeltijdbaan te accepteren.