Algemene Beschouwingen bij de begroting voor 2021

Op dinsdag 10 november 2020 vonden de Algemene Beschouwingen plaats, waarbij de begroting voor 2021 besproken werd. Namens D66 voerde fractievoorzitter Bart van Asperdt het woord, waarbij hij onder andere aandacht vroeg voor goede voorzieningen, kansengelijkheid en duurzaamheid.

Onderstaand de door hem uitgesproken tekst:

Geachte voorzitter,

D66 wil allereerst van de gelegenheid gebruikmaken om de ambtenaren, raadsgriffie, collega-raadsleden, inwoners en het college hartelijk te danken voor alle voorbereidingen op vanavond. Speciaal woord van dank ook voor de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad, die op effectieve en plezierige wijze erin slaagt om de gemeente door een lastige tijd te loodsen en de samenwerking tussen college en raad te faciliteren. De wijze waarop zij dit doet, dwingt bij ons respect af.

D66 kijkt met een sociaal-liberale bril naar de gemeentelijke plannen voor 2021 en verder. Dit jaar kijken we vooral naar vier speerpunten, die voor ons bijzonder belangrijk zijn:

  • Kwetsbaren ontzien
  • Bestaande voorzieningen behouden
  • Verduurzamen
  • Een nieuwe brede school

En, net als de gemeente, zien ook wij wonen en economie & werkgelegenheid als hoofdopgaven.

De komende maanden wagen wij ons aan een uniek experiment. De gemeenteraad gaat samen met het ambtelijk management en college op zoek naar wat ons bindt. Naar verstandige keuzes. D66 steunt daarom een gezamenlijk amendement. Daarmee maken we als raad pas op de plaats, zodat we in januari en februari gezamenlijk keuzes kunnen maken over nieuw beleid, bezuinigingen en extra inkomsten.
Daarop vooruitlopend leggen wij als D66 de volgende accenten:

Programma 1 sociaal domein

We laten niemand in de steek. Ook niet als het even tegenzit. De analyse is duidelijk: de gemeenten ontvangen te weinig geld van de rijksoverheid om alle taken uit te voeren waarvoor zij verantwoordelijk zijn. CDA-collega Migchels zei eens: “We worden gegijzeld door het sociaal domein.” D66 maakt zich grote zorgen over de betaalbaarheid van het sociaal domein op de langere termijn.

Onderwijshuisvesting: voor eind mei komt er een nieuwe visie van betrokken partijen. De coalitiepartijen GroenLinks, VVD en PCG willen het IHP tegen het licht houden. Lijkt ons een goed idee.
Die school, die moet er komen. Daarom heeft D66 een motie ingediend om dit proces te een duwtje in de rug te geven. Onze kinderen hebben niet alleen recht op goed onderwijs, maar ook op goede huisvesting, met moderne voorzieningen en een gezond binnenklimaat.

Programma 2 economisch domein

D66 heeft de toelichting van het college gehoord om € 20.000 op minimabeleid en schuldenbeleid te korten, maar heeft zelf een andere redenering.

  • Door coronamaatregelen raken werknemers werkloos en komen veelal eerst bij het UWV terecht. Daarna volgt de bijstand.
  • De gemeente krijgt vanaf 2021 een zwaardere wettelijke taak op het gebied van inburgering.
  • De gemeente krijgt een zwaardere taak bij schuldhulpverlening. Het college heeft een memo toegezegd over de nieuwe WGS, maar het is nu al duidelijk dat dit ons meer geld gaat kosten. Helaas is dat ook nodig: meer particulieren komen in de schulden. Schulden worden groter. Mensen komen ook steeds jonger in de schulden.
  • D66 wil bestaande schuldhulp aan ondernemers verbreden, zowel in RSD-verband als lokaal.

Ronduit positief is D66 over de suggestie van de collega’s van VVD om eventueel resterend ANPR-budget hiervoor aan te wenden.

Programma 3 Ruimtelijk domein en bouwen

D66 wil bouwen. Liefst gevarieerd. Een doelgroep die nu matig aan bod komt, zijn starters. D66 zal collegeplannen ondersteunen die hieraan iets proberen te doen. Het college schrijft het ook: bouwen voor jong en oud. Mooi.

Zorgen zijn er ook: duurzaamheidsdoelstellingen. Daar mag van ons een tandje bij! Ook windenergie is voor D66 geen taboe. Belangrijker: betrek mensen bij het proces van verduurzaming: communiceer! En compenseer door directbetrokkenen mee te laten delen in de opbrengsten.

Programma 4 Veiligheid

Er wordt op een andere manier In ANPR-cameratoezicht voorzien. De daardoor vrijvallende middelen kunnen op een andere manier worden ingezet. Bijvoorbeeld voor minima- en schuldenbeleid, zoals de VVD-collega’s voorstellen.

Aan onze zorgen over de vrijwillige brandweer is inmiddels door een toelichting van onze burgemeester tegemoetgekomen.

Programma 5 Dienstverlening en bedrijfsvoering

Vorig jaar probeerde D66 samen met de SP meer zicht te krijgen op wat er met de gegevens van onze inwoners gebeurt bij verbonden partijen die deze gegevens verwerken. Het college geeft inmiddels zelf ook aan dat dit lang niet altijd helder is. D66 vindt informatieveiligheid belangrijk en heeft hiervoor een motie ingediend.

Tot slot

Tot slot steunen wij de SP die per motie vraagt om een benchmark taken Versus formatie bij Stichting binding. Lijkt ons een prima idee, omdat het naar mening van D66 gaat helpen om in januari-februari de juiste keuzen te maken.