Een veilig Wijk bij Duurstede

Veiligheid is een breed thema. Een scheefliggende stoeptegel kan onveilig zijn. Je kunt je als transgender niet veilig voelen. Er kan drugs verhandeld worden in jouw straat. Als mens wil je veilig zijn. D66 wil dat je veilig bent in Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede, zodat je écht vrij kan zijn.

Veiligheid en vrijheid in evenwicht

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een prettig leven. Veiligheid zorgt voor vrijheid. Deze twee waarden kunnen elkaar in evenwicht houden. D66 hecht veel waarde aan dat evenwicht. Denk bijvoorbeeld aan een winkelcentrum vol met camera’s die beeld en geluid opnemen. Dat kan ervoor zorgen dat mensen daar meer op hun gedrag gaan letten. Dat is positief als iemand bedenkt toch maar niet in een boze bui zijn fiets tegen een winkelruit te gooien. Maar het kan ook negatief uitpakken als mensen een discussie over politieke voorkeuren niet durven voeren in de buurt van zo’n camera. Het is belangrijk dat we altijd kritisch kijken naar maatregelen die de veiligheid vergroten en de vrijheid beperken door bijvoorbeeld privacy aan te tasten. Wij willen dat maatregelen altijd tijdelijk, doelgericht en proportioneel zijn.

Jezelf kunnen zijn

D66 vindt dat iedereen zich veilig moet voelen in onze gemeente. Ongeacht gender, afkomst, uiterlijk, geloof, seksuele gerichtheid, enzovoort. In onze gemeente is er ruimte voor LHBTI+-personen en inwoners van elke geloofs- of levensovertuiging en etniciteit. Wij bevorderen ontmoetingen tussen verschillende groepen. In tijden van toenemende maatschappelijke spanningen is het belangrijk in gesprek te blijven en naar elkaar te luisteren. Acceptatie moet altijd van twee kanten komen. Wij trekken de grens zodra geloof de vrijheid van anderen bedreigt of beperkt. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme, moslim- of christenhaat is in onze gemeente geen plaats.

Criminaliteit: inzetten op preventie

Elk misdrijf is er één te veel. Actief beleid samen met partners is nodig om de criminaliteit laag te houden en verder te verlagen. D66 wil dat wijkagenten, gemeente en welzijnswerkers in iedere buurt zichtbaar en vindbaar zijn.

Bij het tegengaan van criminaliteit is preventie de basis. Dit begint in het onderwijs, door het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten en het investeren in jongeren die van het rechte pad af dreigen te raken. Kansen op de arbeidsmarkt, schulden voorkomen en discriminatie tegengaan zijn hierbij belangrijk. Effectieve preventie vraagt om goede samenwerking tussen gemeentelijke diensten, politie, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en private initiatieven.

Ondermijning

Een belangrijke ontwikkeling in de criminaliteit is ondermijning: de onderwereld maakt gebruik van de faciliteiten van de bovenwereld. Bijvoorbeeld een boer met financiële problemen die zijn schuur verhuurt aan criminelen die daar drugs opslaan. Of een horecabedrijf dat wordt gebruikt om crimineel geld wit te wassen. Dat is ondermijning.

Veiligheid door onderhoud van de openbare ruimte

Een gemeente met schone straten, zonder kapot straatmeubilair en met werkende straatlantaarns kent minder criminaliteit en overlast. D66 wil dat de gemeente de openbare ruimte netjes houdt, bij overlast snel reageert en goede voorlichting geeft over hoe je zelf de veiligheid kunt vergroten. Veiligheid is ook een verantwoordelijkheid van mensen onderling. Wanneer zij in het openbaar met elkaar omgaan, stellen ze normen. Onderlinge sociale verbanden zijn daarom de belangrijkste voorwaarde voor het scheppen van een veilige buurt of straat.

Veilig verkeer

D66 wil dat inwoners zich veilig voelen in het verkeer. Bij het bouwen van nieuwe wijken, zoals De Geer 3, gaan we uit van fietsers en voetgangers. Als meest kwetsbare verkeersdeelnemers staat hun veiligheid voorop. Bovendien stimuleren we fietsen en lopen: goed voor ons milieu en hun gezondheid. Auto’s weren we uit woonstraten, onveilige verkeerssituatie pakken we aan.

Door onze gemeente lopen vaarwegen waarover allerlei zaken vervoerd worden. D66 hecht er veel waarde aan om als gemeente samen met de Veiligheidsregio Utrecht voorbereid te zijn op eventuele problemen. Dat betekent dat we in geval van een calamiteit snel weten wat er vervoerd is. En dat de gemeente en de Veiligheidsregio Utrecht weten wat ze moeten doen.

  • D66 vindt het belangrijk dat je jezelf kunt zijn. De gemeente moet zich daarom voluit inzetten om (het gevoel van) veiligheid van LHBTI+-personen en inwoners van elke geloofs- of levensovertuiging, etniciteit, geslacht en leeftijd, te verbeteren.
  • Criminaliteit voorkomen is effectiever dan genezen. Daarom zetten we in op goed onderwijs, jeugdzorg en begeleiding van jongeren die van het rechte pad af raken.
  • Goed onderhoud van openbare ruimte leidt tot minder criminaliteit. Daarom vindt D66 dat de gemeente daarop vol moet inzetten.
  • We willen de overheid, bedrijven en burgers helpen weerbaar te zijn. Voor de gemeente betekent dit bijvoorbeeld dat zij goed kijkt naar wie waarvoor een vergunning krijgt. Of dat zij die boer met financiële problemen stimuleren het te melden als een crimineel de schuur wil huren.
  • D66 wil inzetten op veilig fietsen en lopen. De auto moet daarom geweerd worden uit woonstraten. In nieuwe wijken bouwen we voor de fietser en voetganger.
  • Ook in de buurt van de vaarwegen moet je veilig kunnen wonen en werken. D66 wil dat de gemeente via de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) aandacht vraagt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal.