Aan het werk, met menselijke maat

Iedereen die dat kan, is aan het werk. We willen een samenleving waarin iedereen meedoet. Maar als het even tegenzit, laten we niemand vallen. De menselijke maat en vertrouwen in de mens en in de overheid zijn belangrijke uitgangspunten.

Gelukkig zijn er in Wijk bij Duurstede relatief veel mensen aan het werk, maar dat betekent niet dat de gemeente stil moet zitten.

Beschut werk

D66 is warm voorstander van beschut werk. Iedereen, dus ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, heeft recht op zelfontplooiing en talentontwikkeling. De menselijke maat staat ook nu voorop. Met oog voor de persoon wordt bekeken wat hij of zij wél kan en welke functie/omgeving past.

Naar betaald werk

Als inwoners hun baan kwijtraken, ondersteunen wij hen op weg naar ander betaald werk. Maatwerk staat voor D66 voorop. Net als kwaliteit boven snelheid. We willen dat onze inwoners aan de slag gaan met een baan die bij hen past, waar zij zich fijn voelen en waaruit een duurzame werkrelatie voortkomt. Om maatwerk zo goed mogelijk te realiseren, organiseren we re-integratietrajecten zo dicht mogelijk bij huis.

D66 wil mensen die geen werk hebben, of (tijdelijk) niet kunnen werken, de kans bieden om een zinvolle dagbesteding te vinden. Ook dat is maatwerk. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, beschut werk of een stageplek.

Kansengelijkheid en emancipatie

Nog altijd hebben geaardheid, geslacht, achtergrond, geloof en leeftijd invloed op kansen. Daarom zet D66 vol in op kansengelijkheid en emancipatie. De gemeente moet als werkgever het goede voorbeeld geven en voorop lopen als inclusief werkgever, onder andere door:

 • In vacatures nadrukkelijk te vermelden dat kwaliteiten voor de gemeente als werkgever belangrijk zijn, niet van wie je houdt, waar je bent geboren, wat je gelooft, hoe oud of jong je bent en of je een man of een vrouw bent.
 • Anoniem solliciteren mogelijk te maken.
 • Bij gelijke geschiktheid voor een persoon te kiezen, die een achterstand heeft op de reguliere arbeidsmarkt.
 • Als gemeentelijk management en bestuur aandacht te besteden aan sturen op inclusiviteit.
 • Met partijen zoals BIGA en Wijkse werkplaats afspraken te maken of te herbevestigen om mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt kansen te bieden, bijvoorbeeld bij de nieuwe gemeentewerf. Het P-budget kan hiervoor benut worden.

Smalle beurs

D66 is voor ruimhartige hulp aan (financieel) kwetsbare mensen en hun kinderen. We strijden voor gelijke kansen voor iedereen en willen niet dat financieel gebrek uitsluiting betekent. D66 wil extra aandacht en geld voor mensen met een smalle beurs, in het bijzonder voor:

 • Kinderen met mantelzorgtaken voor de (groot)ouders.
 • Chronisch zieken en mensen die vanwege ernstige gezondheidsklachten langdurig zijn aangewezen op een bijstandsuitkering.
 • Ouderen met een smalle beurs, die met alleen een AOW-uitkering moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.
 • ZZP’ers die onder het bestaansminimum terechtkomen. Mogelijk zou een ‘omscholingsfonds’ werknemers in kwetsbare sectoren en ZZP’ers kunnen helpen bij een switch.

D66 wil dat school, sport en cultuur toegankelijk zijn voor iedereen, in het bijzonder kinderen en jongeren. Ook met een smalle beurs moet iedereen mee kunnen doen aan onze samenleving. Om die reden pleiten wij voor een tablet, laptop of computer voor elk kind.

Sneller uit de schulden

Problematische schulden en geldgebrek zorgen voor onzekerheid en stress. D66 wil daarom mensen helpen bij het aanpakken én voorkomen van schulden. Deze hulp is gebaseerd op vertrouwen en op het menswaardig en zo efficiënt mogelijk helpen van mensen in financiële nood. Het is belangrijk om nadrukkelijk te kijken naar de samenhang tussen werkloosheid, schulden, gezondheid en gezinssituatie. Kortom: een integrale benadering.

D66 is voorstander van budgetbeheer als optie naast het zwaardere bewindvoeringstraject. Een budgetbeheerder begeleidt de cliënt tijdelijk, houdt de vaste kosten in, en maakt van het restant wekelijks leefgeld over naar de cliënt. Zo krijgt de cliënt meer regie over het eigen geld.

Vertrouwen in de mens en de overheid

Het kernwoord is vertrouwen. Vertrouwen van inwoners dat ze om hun mening worden gevraagd. De taak van de gemeente is om goed te luisteren. Dat betekent niet dat de gemeente altijd moet doen wat inwoners zeggen, maar wel dat er goed geluisterd moet worden naar zorgen, wensen en verwachtingen, en die vervolgens zorgvuldig af te wegen tegen andere belangen. Omgekeerd moeten inwoners ook kunnen vertrouwen op een professionele gemeente.

D66 is voor het opsporen van fraude met uitkeringen. Maar dit willen wij niet doen door algoritmes met data van inwoners in te zetten, zoals veel gemeenten doen. Dat schaadt de privacy en leidt vaak tot onwenselijke resultaten, zoals de toeslagenaffaire.

Smalle beurs

 • D66 wil dat school, sport en cultuur toegankelijk zijn voor mensen met een laag inkomen.

Aan het werk

 • We willen dat mensen die (tijdelijk) niet werken, de kans krijgen om een zinvolle dagbesteding te vinden, zoals vrijwilligerswerk, stage of beschut werk.
 • De gemeente moet beschut werk bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zodat zij zichzelf verder kunnen ontwikkelen. We kijken naar wat iemand wél kan.

Fraudebestrijding en schuldhulpverlening

 • D66 wil dat de gemeente geen algoritmes inzet voor het opsporen van fraude met uitkeringen. Bij deze methode van fraudeopsporing ligt het risico van discriminatie op de loer. De gemeente kan wel steekproeven of controles uitvoeren.
 • De gemeente moet schuldhulpverlening zo veel mogelijk integraal organiseren, zodat we mensen en bedrijven écht helpen om hun (financiële) leven weer op de rit te krijgen.