Toegankelijke lokale democratie

D66 staat voor nieuw leiderschap. Een open bestuurscultuur, een toegankelijke lokale democratie. We willen dat de gemeente haar inwoners serieus neemt, de belangen van alle belanghebbenden transparant afweegt, en keuzes maakt die goed zijn voor de toekomst van mensen.

We vinden het belangrijk dat de gemeenteraad het college van B&W kritisch controleert, voorstellen aanpast of zelf met initiatieven komt, en zo nodig het gemeentebestuur ter verantwoording roept.

Tegengeluid

Inspraak en participatie staat voor D66 centraal. Het is belangrijk dat de gemeenteraad in contact staat met inwoners, verenigingen, bedrijven en andere organisaties. Tegengeluid is van belang voor een goede afweging van alle belangen. Tegelijkertijd kan de gemeente niet altijd tegemoet komen aan alle belangen. Het is belangrijk dat de gemeente dan goed uitlegt waarom de keuze toch is gemaakt.

Invloed van bewoners

D66 vindt het belangrijk dat de gemeente inwoners serieus neemt, en hen betrekt bij het maken van keuzes. De invloed van inwoners verschilt per project of thema, en is maatwerk. Wel hanteert D66 altijd de volgende uitgangspunten:

 • De gemeentelijke organisatie en de gemeenteraad moeten bereikbaar en toegankelijk zijn voor inwoners en andere belanghebbenden. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om de belangen van inwoners en andere belanghebbenden serieus te nemen.
 • De gemeente geeft altijd vooraf heldere kaders: waarop kun je als bewoner of belanghebbende invloed uitoefenen, en wat staat al vast?
 • Er ligt een wederzijdse verantwoordelijkheid bij de gemeente én inwoners en andere belanghebbenden om op een constructieve manier samen te werken en invloed uit te oefenen. Zo worden plannen beter.

We zijn voorstander van het experimenteren van verschillende vormen van participatie. Op die manier willen we ontdekken wat werkt, en wat niet. Voorbeelden zijn het inrichten van een expertpanel, loting, of een initiatievenbudget dat inwoners zelf over projecten kunnen verdelen.

D66 wil digitale participatie (webinars, vragenlijsten, discussieplatforms) blijven inzetten om plannen beter te maken. In de corona-crisis bleek de gemeente online een bredere groep mensen te bereiken.

Bij ieder voorstel van het gemeentebestuur wordt verantwoord welke invloed inwoners hebben gehad, en waarom. Dit is nu al zo, en willen we behouden.

WOB en WOO

D66 is voor een strikte toepassing van de Wet Openbaarheid Bestuur en de rechtsopvolger WOO (Wet Open Overheid). D66 is voorstander van openbaarheid. Stukken zijn uitsluitend geheim als daar een zwaarwegende (wettelijke) reden voor is, bijvoorbeeld als de onderhandelingspositie van de gemeente door openbaarheid nadelig wordt beïnvloed.

Jongerenraad

We willen dat de gemeente jongeren serieus neemt. Vooral oudere bewoners praten en denken mee, terwijl jongeren minder vaak aan tafel zitten. Daarin willen we verandering brengen. Niet alleen over onderwerpen die specifiek over jongeren gaan, maar juist bij ieder onderwerp.

Coalitieakkoord op hoofdlijnen

D66 is voorstander van een coalitieakkoord op hoofdlijnen, of een raadsbreed programma. Daardoor blijft er voldoende ruimte voor de gemeenteraad om keuzes te maken die in het belang zijn van de inwoners. Het zorgt voor een relevant en levendig debat.

Gemeentelijke organisatie

De gemeente moet het goede voorbeeld geven met bijvoorbeeld verduurzaming, een divers personeelsbestand, vaste contracten en digitale veiligheid. Het is een grote uitdaging om krachtig ambtelijke organisatie in stand te houden tegen redelijke kosten. Voor D66 is het zelfstandig voortbestaan van de gemeente Wijk bij Duurstede daarom geen voorwaarde.

Samenwerkingsverbanden

Bij het overdragen van gemeentelijke taken naar een (regionaal) samenwerkingsverband is het voor D66 essentieel dat de gemeenteraad in staat blijft om haar controlerende taak uit te oefenen. Voorbeelden van samenwerking waar de regie sterker kan, zijn de U16, GGD en de Veiligheidsregio.

Open en digitale overheid

D66 zet zich in voor een open en digitale overheid. Contact met de gemeente is geen keuze, maar meestal noodzakelijk. Daarom moet je snel en online een paspoort of subsidie kunnen aanvragen. En tijdig een reactie ontvangen.

De gemeente moet in heldere, begrijpelijke taal met bewoners en ondernemers communiceren. Iedereen moet onbelemmerd toegang hebben tot de overheid. Iedereen die moeite heeft met lezen, schrijven, mailen of internet, heeft recht op dienstverlening op maat.

D66 wil dat informatie van de gemeente standaard openbaar toegankelijk is. Beleid, regels en andere informatie over de gemeente moet op de website te vinden zijn. Alleen bij hoge uitzondering, en alleen in het belang van onze gemeente en inwoners, blijven documenten geheim. Agenda’s van de wethouders en de raad moeten openbaar en toegankelijk worden.


Datagedreven sturen vindt D66 een kans om slimmere keuzes te maken, maar ook een groot risico. D66 wil voorkomen dat bewoners gediscrimineerd of gestigmatiseerd worden door datagedreven sturen. We willen dat de gemeente hiervoor spelregels vaststelt, zodat de kansen voor alle inwoners in stand blijven.

Bedrijfsvoering

De gemeentelijke organisatie moet de samenleving weerspiegelen. Diversiteit is daarom voor D66 belangrijk. Eén van de middelen die de gemeente kan inzetten is anoniem solliciteren, en het trainen van leidinggevenden om leiding te kunnen geven aan een divers team.

Invloed voor inwoners

 • D66 zet zich in voor participatie in verschillende vormen.
 • D66 wil ook digitale participatie blijven inzetten om plannen beter te maken.
 • We willen dat de gemeente jongeren jongeren serieus neemt en bij de besluitvorming betrekt.
 • Bij complexe trajecten moet de gemeenteraad niet alleen aan het eind van de rit een besluit nemen, maar juist op het hele proces de regie hebben en pakken.

Lokale democratie

 • We willen dat de gemeenteraad een sterkere, onafhankelijke rol heeft.
 • Voor een sterke lokale democratie is draagvlak essentieel.
 • D66 is voorstander van een coalitieakkoord op hoofdlijnen, of een raadsbreed programma

Open en digitale overheid

 • De gemeente moet in heldere, begrijpelijke taal met bewoners en ondernemers communiceren.
 • D66 wil dat informatie van de gemeente openbaar toegankelijk is.
 • Datagedreven sturen vindt D66 een kans om slimmere keuzes te maken, maar ook een groot risico. We willen dat de gemeente spelregels vaststelt.
 • Lokale media zijn bijzonder belangrijk als controlerende macht. D66 wil dat de gemeente zich actief blijft inzetten voor onafhankelijke, lokale media.

Bedrijfsvoering

 • De gemeentelijke organisatie moet de samenleving weerspiegelen. Diversiteit is daarom voor D66 belangrijk. Eén van de middelen die de gemeente kan inzetten is anoniem solliciteren, en het trainen van leidinggevenden om leiding te kunnen geven aan een divers team.
 • D66 wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door medewerkers zo snel mogelijk een vast contract aan te bieden.

Belastingen

 • D66 wil de gemeentelijke belastingen niet verder laten stijgen dan de inflatie, tenzij het niet anders kan, of er een helder doel in beeld is.