Bouwen aan jouw toekomst

Wijk bij Duurstede heeft een groot aanbod aan mooie eengezinswoningen. Maar voor jongeren en ouderen zijn er nauwelijks geschikte huizen. Steeds vaker vertrekken jongeren uit onze gemeente. Dat versnelt de vergrijzing en gaat ten koste van de leefbaarheid.

Daarnaast is er een enorm tekort aan betaalbare woningen in de regio Utrecht. Koophuizen zijn ongelooflijk duur en de wachttijden voor sociale huurwoningen zijn veel te lang.

D66 wil daarom meer betaalbare woningen realiseren in Wijk bij Duurstede, vooral voor jongeren en ouderen.

We gaan 1.000 nieuwe huizen bouwen

Wij willen tot 2030 1.000 huizen bouwen. Vooral betaalbare woningen voor jongeren en starters, en gelijkvloerse woningen voor senioren. Hiermee zorgen we voor een goede doorstroming, waardoor er ook weer veel gezinswoningen vrijkomen.

We bouwen op vrijkomende locaties binnen de drie kernen, en in de uitbreidingsgebieden De Geer 3 en eventueel Zuidwijk.

Nieuwe wijken richten we groen, duurzaam en klimaatadaptief in. In de openbare ruimte geven we het goede voorbeeld, zodat inwoners en bedrijven het goede voorbeeld kunnen volgen.

Beeld: Gemeente Wijk bij Duurstede

Betaalbaar wonen voor starters

De prijzen van woningen zijn de afgelopen jaren enorm gestegen. Daardoor kunnen veel mensen geen huis meer kopen. D66 wil dat de gemeente Wijk bij Duurstede alles doet om nieuwe woningen betaalbaar te maken én te houden.

We vinden dat alles bespreekbaar moet zijn om iedereen in staat te stellen een eigen huis te kunnen kopen. Denk bijvoorbeeld aan de zelf-woonplicht en het anti-speculatiebeding.

Terug naar volkshuisvesting

D66 merkt dat de woningmarkt niet goed werkt. De gemeente moet meer regie pakken. Passend wonen is een recht, geen markt. D66 is voor gemeentelijke volkshuisvesting waarbij betaalbaar, gevarieerd bouwen het hoofdbestanddeel is. We bouwen voor mensen, niet voor beleggers.

Meer sociale huurwoningen

D66 wil bij nieuwe woningbouwprogramma’s 40% sociale huur- en/of sociale koopwoningen realiseren, én hiermee tempo maken. De lange wachtlijsten zijn de afgelopen jaren verder opgelopen, doordat er veel te weinig sociale woningen zijn gebouwd.

We willen goede afspraken maken met Viveste en ook andere partijen uitnodigen om sociale huurwoningen te bouwen.

Daarnaast laten we ontwikkelaars van dure woningen standaard een financiële bijdrage leveren aan een fonds voor sociale woningbouw.

Door Wijk, voor Wijk!

Inwoners die zelf woonplannen ontwikkelen, worden wat D66 betreft meer door de gemeente ondersteund.

D66 steunt initiatieven voor nieuwe woonvormen zoals knarrenhofjes, meergeneratiewoningen en groepswonen van ouderen, zoals de Pepijnhof.

Ons doel is dat minimaal 5% van de geplande woningen op deze manier wordt gerealiseerd.

Meer variatie

Niet iedereen kan en wil een eengezinswoning kopen.

D66 zet in op het vergroten van het aantal kleine woningen, appartementen en alternatieve woonvormen, zoals flexwoningen en tiny houses. Dit soort woningen zijn er op dit moment amper in Wijk bij Duurstede, terwijl zowel jongeren als senioren op zoek zijn naar deze betaalbare woningen.

De komende vier jaar willen wij tenminste 50 van deze woningen realiseren. Hierbij zoeken wij naar creatieve oplossingen, zoals gecombineerde wooncomplexen met gelijkvloerse woningen voor ouderen en appartementen voor jongeren.

Hoger, hoger, hoger?

Nee. D66 is voor hoogbouw van maximaal 5 bouwlagen, niet hoger.

Duurzaam bouwen

Nieuwe wijken zijn energieneutraal, of liever nog energiepositief. Dit betekent dat bewoners zelf de energie opwekken die nodig is in het huis, of zelfs energie terug kunnen leveren.

We bouwen circulair door bouwmaterialen waar mogelijk opnieuw te gebruiken. Daartoe stellen we richtlijnen op die iedere twee jaar volgens de nieuwste inzichten worden aangescherpt.

Duurzaam bouwen betekent ook aandacht voor levensloopbestendige woningen, zodat woningen duurzaam worden gebruikt.

Wonen is meer dan een huis

Wij zijn voor een omgeving met mooie natuur en goede sport- en speelvoorzieningen. Daarom zetten wij in op groenstroken, groene daken en groene gevels. Op een Wijk bij Duurstede waar wonen, werken, vervoer en ontspanning gecombineerd worden. D66 is voor gemengde wijken, met variatie in leeftijden, inkomens en woonsoorten.

D66 is voor voorzieningen dichtbij de inwoners. Het beleid is er immers op gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Dat stelt ook andere eisen aan (de bereikbaarheid van) voorzieningen zoals de dagelijkse boodschappen, huisartsenzorg en andere voorzieningen. D66 wil dus leefbare kernen en leefbare wijken met de meest belangrijke voorzieningen op loop of fietsafstand.

Citymarketing

We zijn trots op onze gemeente. Op het historische en bruisende Wijk bij Duurstede aan de Lek, de mooie dorpen Cothen en Langbroek en het schitterende buitengebied. Zoveel moois willen we graag behouden. Én delen met toeristen. D66 wil de citymarketing uitbreiden, de kerk op de Markt betoverend verlichten en met het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden afspraken maken om hier gevonden topstukken incidenteel in Wijk bij Duurstede tentoon te stellen.

Bedrijven

Bedrijven zijn belangrijk voor de werkgelegenheid in onze gemeente. D66 pleit voor een gunstig vestigingsklimaat en een optimale invulling van de bedrijventerreinen.

Wonen voor iedereen

  • D66 wil dat de gemeente alle middelen inzet om nieuwe woningen betaalbaar te maken én betaalbaar te houden. Alle middelen zijn bespreekbaar, zoals een zelfwoonplicht. We bouwen niet voor beleggers.
  • D66 wil bij nieuwbouwprojecten 40% sociale huur- en/of sociale koopwoningen realiseren, én hiermee tempo maken. Zo ontstaat er voldoende ruimte voor jongeren, starters en ouderen. Ook zorgt dit voor meer doorstroming, zodat ook eengezinswoningen beschikbaar blijven.
  • We vinden de bouw van De Geer 3 heel belangrijk. Met deze nieuwe woonwijk bieden we veel mensen een passende woning. D66 ziet graag dat De Geer 3 een gemengde wijk wordt, met voorzieningen, zoals scholen, en genoeg ruimte voor starters. Met een divers woningaanbod verbeteren we de leefbaarheid en vitaliteit. 
  • D66 steunt initiatieven voor nieuwe, creatieve woonvormen, zoals flexwoningen, tiny houses, knarrenhofjes, meergeneratiewoningen, groepswonen van ouderen, het ombouwen van lege bedrijfsruimte tot appartementen en gecombineerde wooncomplexen voor ouderen en jongeren.

Groene en klimaat-adaptieve wijken

  • D66 wil werk maken van groene wijken. Het uitgangspunt wordt groen en onverhard, tenzij.
  • Nieuwe woonwijken richten we klimaatadaptief in, zodat de toekomstige bewoners gewapend zijn tegen hittestress, wateroverlast en droogte.

Ruimte voor bedrijvigheid

  • D66 wil dat bedrijventerrein Broekweg optimaal ingevuld wordt.