Algemene Beschouwingen bij de begroting 2024-2027

Dit zijn de Algemene Beschouwingen van D66 Wijk bij Duurstede bij de begroting 2024-2027. Uitgesproken door fractievoorzitter Bart van Asperdt tijdens de raadsvergadering van 31 oktober 2023.

Mevrouw de voorzitter,

D66 bedrijft vanuit een sociaal-liberale visie politiek. Bovendien is onze houding vanuit de raadsagenda open en geïnteresseerd. Uiteraard hebben wij voor komend jaar speerpunten.

  • Versterken onderwijs, onder andere door het bouwen van nieuwe scholen
  • Versterken culturele en archeologische waarden
  • Realiseren gevarieerde en betaalbare woningbouw
  • Versterken positie Wijk bij Duurstede door Gemeenschappelijke Regelingen en gemeentelijke organisatie
  • Versterken positie fietsers, met name fietsveiligheid

Visie D66 op gemeenschappelijke regelingen en op gemeentelijke organisatie

D66 is blij met de kritische houding van ons college tegenover gemeenschappelijke regelingen: 9,6% erbij (ca. 6 ton). Tegelijk wil D66 in deze tijden van arbeidsmarktkrapte niet bezuinigen op de gemeentelijke organisatie. Samen met VVD en CDA dienen wij hiervoor een amendement in.

Visie D66 wonen

D66 is blij met de woningbouwplannen, zoals in De Heul. De fractie heeft onlangs bij de provincie gelobbyd voor meer woningen en steunt het college dan ook in de pogingen om extra woningen te realiseren. Ga zo door, college! Als er vaart komt in meer en betaalbaarder bouwen – flex of permanente woningen –  dan treft u D66 aan uw zijde.

Visie D66 versterken onderwijs

D66 moedigt het college en wethouder Kuiper aan om het Scholenplant Wijk bij Duurstedete realiseren. Samen met PCG en SP heeft D66 geijverd voor de start en versnelling van nieuwbouw van scholen, en nu schrijven B&W dat de start van de bouw gepland staat in 2025 en dat het gebouw naar verwachting wordt opgeleverd in de zomer van 2026. Ga zo door college!

Verder wil D66 samen met BB, SamenWerkt, PCG en SW de geplande bezuinigingen op leerlingenvervoer verzachten.

Visie D66 versterken positie fietsers

Volgens B&W is de koppelkans landbouwroute niet meer haalbaar en valt daarmee dus €400.000 vrij. Het college wil de raad in 2024 een apart voorstel aanbieden. D66 heeft hierover een idee en legt dit vandaag alvast voor in de vorm van de vraag: voelt het college van B&W ervoor om die vrijgevallen €400.000 te gebruiken om de fietsveiligheid te vergroten? Bijvoorbeeld door gescheiden fietsroutes? D66 maakt zich grote zorgen over de confrontatie van snelverkeer en landbouwverkeer met fietsers in het buitengebied, met name de schoolroutes en niet te vergeten de Singel in Wijk bij Duurstede. Hoe lang gaat dat nog goed?

Visie D66 versterken positie gemeenteraad

Iedereen kent het rijtje: de raad stelt plannen en verordeningen vast, en heeft het budgetrecht. D66 zag afgelopen anderhalf jaar het raadswerk fors toenemen en steeds meer ‘uitvoerend’ worden: werkgroepjes, extra avonden, bijpraat-avonden en – als we niet uitkijken – serious gaming. De tijdbelasting wordt te hoog en het doet D66 verdriet dat raadsleden hun zetel opgeven omdat het raadswerk niet meer te doen is. D66 zal hiervoor aandacht blijven vragen. De raad is een kaderstellend bestuursorgaan, geen uitvoerend bestuur!

Zuinig op cultuur, monumenten en archeologische waarden

Last but not least, voorzitter: ons cultureel erfgoed, kunst en monumentale waarde. Bezuinigingsmaategelen op dat gebied doen ons pijn. Samen met PCG, BB en SW heeft D66 een amendement klaarliggen dat kunst, cultuur en archeologie ontziet. Pak bijvoorbeeld de subsidie Wijks Atelier, ene jaar opplussen, andere jaar wegstrepen. Het collegevoorstel om € 7.000 subsidie te schrappen, heeft in onze ogen iets onrechtvaardigs. Daar kiezen we niet voor: het Wijks atelier is ons te lief.

Tot slot

Tot slot, mevrouw de voorzitter: een museum en de VVV moeten in het oude stadhuis terugkomen. Onze stadsbestuurders in 1892 wisten het al, aldus de wandelgids uit 1882 van J. Craandijk:

“Aanbeveling verdient het echter, den weg naar Wijk bij Duurstede in te slaan. Op zichzelf is de landstreek niet bijzonder belangrijk, maar niet ver van de stad vindt men in den bodem overal fragmenten van gebakken aardenwerk, getuigen van den tijd, toen in deze velden een deel van de vermaarde koopstad Dorestad bloeide (…) ’t Museum op ’t stadhuis is belangrijk om de oudheden, in den omtrek opgedolven en hier bewaard.” (p. 266)

Voor de fans van tradities: het is een oude traditie, die terug te voeren is op 1882, dat stadsbestuurders trots de geschiedenis van Dorestad lieten zien in het oude stadhuis. Houd die traditie in ere! Dank u wel.