Algemene Beschouwingen bij de begroting voor 2023

Dit zijn de Algemene Beschouwingen van D66 Wijk bij Duurstede bij de begroting 2023-2026. Uitgesproken door fractievoorzitter Bart van Asperdt tijdens de raadsvergadering van 2 november 2022.

Voorzitter,

D66 dankt allereerst de ambtenaren, het college en de collega-raadsleden voor de samenwerking en voorbereidingen voor de ontwerp – begroting 2023-2026 en de reeds uitgesproken algemene beschouwingen.

Ik val met de deur in huis. Hier zijn D66’s 5 politieke prioriteiten voor het begrotingsjaar 2023 en verder:

  • In gemeente Wijk bij Duurstede, moet wat te doen zijn!
  • In de gemeente Wijk bij Duurstede, kun je jezelf zijn!
  • In de gemeente Wijk bij Duurstede pakken we kansen, helemaal als het om onderwijs gaat!
  • In gemeente Wijk bij Duurstede letten we op duurzaamheid en klimaat!
  • In de gemeente Wijk bij Duurstede zijn we solidair, ook als het even niet goed met je gaat!

D66 heeft veel om tevreden over te zijn: bouwen, zit in de ontwerpbegroting. IHP, zit in de ontwerpbegroting. D66 zal komend jaar kijken naar de positie van starters op de woningmarkt en hier aandacht voor blijven vragen. Maar onze vijf politieke punten zijn duidelijk. De moties en amendementen van D66, hebben met onze 5 punten te maken en ik zal ze gelijk aankondigen.

1. In de gemeente Wijk bij Duurstede moet wat te doen zijn!

Voorzitter, B&W schrijven in hun technische beantwoording dat de samenwerkingsafspraken met ondernemers en anderen, ter behoud van vitaliteit van de kernen aan de orde is. Dat zijn wij met B&W eens en dienen daarom een amendement in om hier extra geld voor uit te trekken. Ook dient D66 een amendement in ter versterking van cultuurparticipatie. B&W willen hier geld voor uittrekken. D66 stelt voor om het door B&W geraamde bedrag te verdubbelen.

Tot slot: onderzoek heeft aangetoond dat als alternatieve jaarwisseling het meest spontaan een grote centrale vuurwerkshow genoemd wordt. In de ontwerpbegroting is hier nog geen geld voor opgenomen. Een amendement van D66 probeert dit alsnog te regelen met ingang van 2023-2024.

Laat helder zijn. D66 is voorstander van een (Europees) verbod is op consumentenvuurwerk, maar dat is nu nog niet haalbaar.

2. In de gemeente Wijk bij Duurstede, kun je jezelf zijn!

Op pagina 17 van de raadsagenda stond het al: bestrijden discriminatie. Ik overval niemand als ik stel dat discriminatie D66 een gruwel is. We willen het raadsvoornemen, zoals dat is uitgesproken in de raadsagenda, kracht bij zetten door anoniem solliciteren actief te promoten: D66 dient hiervoor een motie in.

3. In gemeente Wijk bij Duurstede pakken we kansen, helemaal als het om onderwijs gaat

Voorzitter, B&W hebben tot vreugde van D66 het IHP goed verwerkt in de ontwerp begroting en ook het door de VVD-gewenste onderzoek is hiermee afgerond? Voor D66 topprioriteit voor het jaar 2023-2026. Wellicht ten overvloede: het integraal huisvestingsplan moet volgens het reeds genomen besluit worden uitgevoerd! Wij zijn tevreden met besluitvorming tot dusver, maar D66 gaat uitvoering scherp volgen.

4. In de gemeente Wijk bij Duurstede, letten we op duurzaamheid en klimaat

Waren het al niet de voorgangers van de huidige fractie van D66 die hamerden op klimaat en duurzaamheid? D66 is voor het nog beter vastleggen van herplantingsplicht. We zijn een groene gemeente en willen dat blijven. Dat gaat echter niet vanzelf. D66 dient met SamenWerkt een motie in om aan te sluiten op VNG/Sustainable Development Goals. Met als doel om met de inwoners, de bedrijven en de overheid samen op te trekken. Bottom up, zo u wilt. We laten niemand achter.

5. In gemeente Wijk bij Duurstede zijn we solidair, ook als het even niet goed met je gaat

D66 ziet graag op vaste basis, gedragsdeskundigheid in ons diagnostisch team en dient een amendement in om dat te regelen.
Tot slot voorzitter moties en amendementen van D66 om zgn. 213a-onderzoek beter te regelen en te bekostigen. D66 wil graag dat er goed wordt gerapporteerd over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid en dat hoeft B&W niet te doen met een lege portemonnee.

Ook heeft D66 een motie neergelegd om raadsledenadviescommissies bij een aantal gemeenschappelijke regelingen mogelijk te maken. Die GR’en doen goed werk voor onze inwoners, maar staan in de praktijk te ver af van gekozen raadsleden. Dat ziet D66 graag anders, vandaar een motie.
Dank u wel.