Voor elk kind een prettig en duurzaam schoolgebouw

De gemeenteraad heeft 25 april voor de vernieuwing van de schoolgebouwen in onze gemeente besloten. De komende jaren wordt er ruim 40 miljoen uitgegeven aan duurzame en goede huisvesting van de scholen.

Vernieuwing

In totaal zal volgens plan twee derde van het scholenbestand in de komende 16 jaar worden vernieuwd. Zo kunnen we een inhaalslag maken die hard nodig is. De laatste jaren is er – op enkele uitzonderingen na – in onze gemeente geen school meer gebouwd en dat terwijl een derde van ons scholenbestand er langer staat dan 50 jaar. Dat het Integraal Huisvestingsplan (IHP) zo voorspoedig is doorgekomen is het succes van een goed strategisch plan dat gedragen wordt door alle schoolbesturen. D66 is trots op onze wethouder Karin Oyevaar dat dit haar gelukt is en roemt ook de houding van de schoolbesturen. Zij hebben niet alleen voor hun eigenbelang gestaan maar hebben echt gekozen om het samen te doen. We zijn vooral blij voor de scholen en de kinderen. Alle kinderen verdienen tenslotte een prettig en duurzaam schoolgebouw.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Lange termijn

Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is een langetermijnvisie voor onderwijshuisvesting en wordt opgesteld door schoolbesturen en de gemeente. Dit is een ingewikkelde puzzel, omdat veel scholen in onze gemeente in slechte staat zijn en er jarenlang, ondanks de bijdragen uit het gemeentefonds voor scholenhuisvesting, te weinig geld is uitgegeven. De schoolgebouwen zijn hard toe aan vernieuwing en verduurzaming. Lekkende daken, schimmel, scheuren en tocht. Tijdens onze bezoeken aan de scholen hebben onze raads- en commissieleden het vaak met eigen ogen kunnen zien en ervaren. Het binnenklimaat op veel scholen laat te wensen over en we weten dat dit kan leiden tot gezondheidsklachten bij leerlingen en leerkrachten en dat het een negatief effect heeft op de leerprestaties van leerlingen.

Toegankelijke schoolpleinen

D66 vindt het belangrijk dat er in het IHP nadrukkelijk aandacht is voor groene en klimaat adaptieve schoolpleinen en duurzame schoolgebouwen. Verder is de ambitie opgenomen dat de schoolgebouwen energieneutraal (ENG) worden gebouwd. De gemeente financiert de realistische bouwkosten(1), tot bijna energieneutraal (BENG). De scholen wordt om een bijdrage gevraagd om het verschilbedrag tussen BENG en ENG te betalen. D66 vindt samenwerking met kinderopvang en voorschoolse educatie belangrijk en is blij met de toezegging van de wethouder om hiernaar te streven en dit mee te nemen in de gesprekken met de scholen. Tevens roept D66 op om schoolpleinen toegankelijk te maken voor alle kinderen en mogelijk te maken dat kinderen er ook buiten schooltijd kunnen spelen. Deze motie is met een ruime meerderheid aangenomen

  • 1) In plaats van vast te houden aan de normbedragen voor onderwijshuisvesting van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze norm is niet meer toereikend.

Financiële verantwoordelijkheid

Scholen bouwen kost veel geld en is dan ook de financiële verantwoordelijkheid van gemeenten die hiervoor een vergoeding krijgen uit Den Haag. Alleen met een flinke impuls kunnen gemeenten en schoolbesturen de achterstanden in onderwijshuisvesting aanpakken om oude scholen te renoveren en te vernieuwen. Het demissionaire kabinet heeft voorzichtige stappen gezet om tot een betere onderwijshuisvesting te komen, maar dat is nog onvoldoende om alle achterstanden in te kunnen halen. Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er in een volgend regeerakkoord voldoende geld wordt vrijgemaakt om hiermee tempo te kunnen maken. D66 blijft hier aandacht voor vragen.