Raadsvergadering van 8 februari 2024.

De eerst vergadering van het nieuwe jaar begint meteen goed: Carmen Rietdijk wordt geïnstalleerd als ons ‘nieuwe’ commissielid. Carmen is een goede bekende. Zij was in de vorige raadsperiode al raadslid voor D66. Na een pauze om haar carrière switch vorm te geven, gaat zij zich nu weer inzetten voor een eerlijkere en inclusieve gemeente. Veel succes!  

Tegelijk neemt bij de VVD Han Guillaume de plek in van Florien Scager, waarmee de verhouding tussen oudere en jongere raadsleden helaas verder in onbalans raakt. Bij deze dus meteen ook in onze gelederen de oproep aan alle jongeren om politiek van zich te laten horen! 
Na de installaties volgen de nodige mededelingen en hamerstukken, waarbij Wim Cassée het college bedankt voor hun discrete en adequate steun aan ondernemers, die nog financiële last hebben van Corona (zoals Wim discreet aan hen had verzocht). De partijen beperken zich bij deze punten tot een stemverklaring bij het vaststellen van het bestemmingsplan voor de Boerenbuurt. Op die plek, binnen de rode contour, hadden misschien een paar woningen meer gebouwd kunnen worden. Maar omdat een particulier collectief dit plan ontworpen heeft en er wel een maximum prijs voor de woningen is afgesproken, kunnen wij er toch mee instemmen. Het voorstel wordt aangenomen. 

Prijsprikkel op restafval.  

Het eerste echte bespreekstuk gaat over de vraag of de inwoners van Utrechtse Heuvelrug moeten gaan betalen voor het laten ophalen van hun restafval. Dit blijkt in andere gemeenten een belangrijke impuls om mensen beter hun afval te laten scheiden. Immers voor het op laten halen van het GFT, het plastic en het papier hoef je niet te betalen. Wij ondersteunen het principe van “de vervuiler betaalt” en vanuit die gedachte heeft Lennart dan ook veel tijd en moeite aan dit voorstel besteed. 
Samen met SGP, CDA en Open dienen wij ook nog een motie in op luiers en incontinentiemateriaal apart in te zamelen. Het is al langer bekend, dat er milieuwinst te halen is door deze afvalstroom goed te recyclen, maar het komt maar niet van de grond. Gemeenten zien, dat er geen installatie is die dit kan verwerken, afvalbedrijven bouwen geen installatie omdat er geen gemeenten zijn die deze afvalstroom apart ophalen. Zo zit iedereen op elkaar te wachten en dat willen we doorbreken. Dan maar de eerste jaren dit met zijn allen betalen, zodat we de winst voor het milieu pakken. Dan zien we later wel hoe we ook hier omgaan met het principe van “de vervuiler betaalt”.  

Bijzonder is, dat het CDA voor de motie is, maar tegen het voorstel. Zij vrezen dat de prijsprikkel vervuiling van afvalstromen in de hand werkt: mensen die hun restafval in de groenbak gooien om zo niet te hoeven betalen voor het ophalen. Dat zou dan weer leiden tot vervuilde partijen afval, die niet goed gerecycled kunnen worden en dan maar gedumpt zouden worden in het buitenland. Niemand wil dat natuurlijk, maar bij andere gemeenten, die al werken met het beprijzen van het ophalen van het restafval, is daar ook niet van gebleken. 
Met een ruime meerderheid van 24 stemmen voor worden voorstel en motie aangenomen. 

Onderwijs achterstanden 

Nicole Lolkema is onze woordvoerder voor het herijkte onderwijsachterstandenbeleid. Uiteraard willen wij als onderwijspartij altijd nog een beetje meer inzet voor het onderwijs. Samen met  de ChristenUnie, VVD, Open, CDA en SGP heeft Nicole een amendement ingediend om geld beschikbaar te stellen voor het project “Digitale VoorleesExpress”. Als kinderen van jongs af aan worden voorgelezen, helpt dat hen bij hun taalontwikkeling. Voorstel en amendement worden unaniem aangenomen. 
Soms lijkt het dan wel dat alle voorstellen aangenomen worden, maar dat is niet zo. BVH Lokaal heeft een motie ingediend om de vuurwerkopslag en -verkoop in de dorpen verder aan banden te leggen. Dit naar aanleiding van de brand vlakbij een vuurwerkverkooppunt op 30 december in Driebergen. 
De burgemeester legt uit dat de veiligheidsregio nog bezig is met het onderzoek naar en de evaluatie van die brand. Maar voorlopig lijkt het er op, dat de veiligheid steeds geborgd is gebleven doordat het bedrijf zich voldoende aan alle veiligheidsvoorschriften hield. Daar zijn die voorschriften ook immers voor bedoeld. De burgemeester stelt dat met de motie feitelijk wordt opgeroepen om legale bedrijven weg te bestemmen en dat wil hij niet. De motie wordt ingetrokken en zal pas weer besproken worden als de evaluatie klaar is. Wim bedankt de brandweer voor hun goede inzet, omdat zij niet alleen rekening moesten houden met de naastgelegen vuurwerkopslag, maar ook met het tussenstation van onze elektriciteitsvoorziening, de snelweg en het kantoor van de politie.  

Vierde aanvliegroute 

Samen met Open en de Partij voor de Dieren heeft Lennart een motie voorbereid over de vierde aanvliegroute naar Schiphol. Aanleiding hiervoor was, dat er heel veel reacties bij de gemeente binnen zijn gekomen. Mensen maken zich zorgen. 

Beeld: D66

Sommige partijen vragen zich af of D66 zich hier schuldig maakt aan een Nimby (Not in my backyard) redenatie. Maar daar is het ons in eerste instantie niet om te doen. Als iedereen in Nederland gebruik maakt van Schiphol, dan is het ook logisch dat iedereen zijn deel van de geluidsoverlast moet accepteren, die nou eenmaal bij het vliegen hoort. Maar uit de stukken blijkt, dat de vierde aanvliegroute ook bedoeld is om Schiphol verder te laten groeien, terwijl dit gepresenteerd wordt als een manier om het milieu te ontzien. Daar willen wij dus niet aan meewerken. 
De SGP vindt het geen taak van de gemeente Utrechtse Heuvelrug om iets van Schiphol te vinden. De VVD zegt dat we zelf te veel vliegen. En verschillende partijen twijfelen of lokale overheden zich samen voor zouden moeten bereiden op eventuele juridische stappen tegen het Rijk. Het lukt Lennart direct om een toezegging te krijgen van het college, dat op de site van de gemeente duidelijker stelling wordt genomen tegen deze vierde aanvliegroute. De motie wordt voorlopig aangehouden tot de provincie de gevraagde informatie heeft gegeven over hun juridische capaciteit en de gezamenlijke mogelijkheden. Dit om als gemeenten en provincie klaar te staan als een juridisch traject nodig zou blijken. 

Zijn er nog vragen? 

Aan het eind van de vergadering worden er vragen gesteld aan het college en dan merk je weer met hoeveel verschillende onderwerpen de gemeente zich bezig houdt. Het CDA vraagt of museum Valkenheide kan worden gered door de gemeente. Onze wethouder Karin kent de situatie goed en legt uit, dat de organisatie hierin zelf zou kunnen voorzien, zodat er geen reden is om nu in te grijpen. 
OPEN vraagt, naar aanleiding van een krantenbericht in een landelijke krant, of in onze gemeente ook gewelddadige glazenwassers de concurrentie terroriseert. Wij horen van de burgemeester, dat er geen signalen bij de politie bekend zijn. Daarom ondernemen zij nu geen actie, maar zal wel binnenkort een mededeling verschijnen op de gemeentepagina om mensen die misstanden zien op te roepen deze te melden. 
BVH Lokaal vraagt wat de Spreidingswet, die tijdens de formatie zoveel aandacht kreeg, voor onze gemeente gaat betekenen. Onze gemeente vangt in Leersum al jaren meer op dan dat nu ons quotum is geworden door deze wet. Onze gemeente hoeft dus nu geen actie te ondernemen. 
De SGP vraagt of boeren op hun erf een kleine windmolen mogen plaatsen om te voorzien in hun eigen elektriciteitsbehoefte. Karin vertelt dat dit is toegestaan. Het verbod op windmolens geldt alleen voor industriële windmolens van 200 meter hoog, niet voor deze ‘kleine’ windmolens van ‘maar’ 20 meter hoog. Erik wil dan graag weten of deze molens ook ergens anders in het buitengebied mogen of alleen bij boeren. Maar ook anderen die een mooi stukje grond hebben, mogen dus hun eigen energie opwekken met een kleine windmolen. 
Wij zijn heel benieuwd of het college binnenkort kan melden dat er ook daadwerkelijk van zulke windmolens geplaatst zijn in onze gemeente. Wij houden u op de hoogte.