Raadsvergadering 3 en 6 juli.

Op maandag 3 en donderdag 6 juli had de gemeente de laatste raadsvergadering voor de vakantie en er stonden heel veel onderwerpen op de agenda. De belangrijkste waren de financiële stukken: het jaarverslag over 2022 en de kadernota voor de begroting van 2024. Daarover hebben Erik en Wim al verslag gedaan op deze website. Wat gebeurde er allemaal nog meer?

Omgevingsvisie

Afgelopen week was er landelijk aandacht voor het Keti Koti-feest en de excuses van de koning voor het slavernij verleden. In de Utrechtse Heuvelrug vroeg Open aandacht voor dit punt. Zij willen in het najaar hier aandacht aan besteden. Wij volgen hun berichten met interesse.
Daarna werd de Omgevingsvisie vastgesteld. In de vorige vergadering was de tekst op veel verschillende punten aangescherpt en de griffie heeft veel werk gehad om alle aanpassingen netjes te verwerken. Dat hebben ze goed gedaan. Alle partijen herkennen zich in de tekst, zoals die is geworden en de visie wordt met een korte hamerklap vastgesteld. De komende jaren is dit leidend voor al onze ruimtelijke plannen. Lennart vat dat in de vergadering nog even samen: De fiets krijgt een belangrijke plaats, we streven naar een rookvrije buitenruimte, de verkeersknelpunten bij Doorn moeten opgelost worden, we gaan heel veel betaalbare woningen bouwen, als het moet ook buiten de rode contouren en flink de hoogte in waar dat kan. Helaas is het niet gelukt om extra ambities voor het klimaat in deze visie vast te leggen, maar het is ook veel waard, dat de visie ontstaan is door samenwerking tussen alle partijen. En meer afspraken voor het klimaat zaten er, raadsbreed, nu niet in.

Samen Leven, Samen Doen

Na de Omgevingsvisie volgden de financiële stukken, waarover Erik dus al eerder heeft geschreven en daarna was het tijd voor de uitvoeringsagenda “Samen Leven, Samen Doen”. Dit is een uitwerking van het in 2020 vastgestelde beleid binnen het Sociaal Domein. Kortom, wat gaat de gemeente doen om ervoor te zorgen, dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Nicole merkt daarbij op, dat in het voorstel prominent het woord “zelfredzaamheid” staat, maar dat is geen goede term. Het gaat er niet om, dat mensen zichzelf maar moeten zien te kunnen redden, maar juist dat wij met zijn allen ervoor zorgen dat er geen drempels zijn en mensen daarna zelf hun eigen keuzes kunnen maken. Haar amendement wordt aangenomen en daarna de hele uitvoeringsagenda ook.

Duurzame monumenten

Tijdens een raadsvergadering merk je dat een gemeente zich met totaal verschillende onderwerpen bezig mag houden: Het volgende punt op de agenda gaat over zonnepanelen op monumenten. Hoe zit dat? Wanneer iemand op een ‘gewoon’ huis zonnepanelen wil neerleggen, dan is dat meestal vergunningsvrij. Je hoeft daar dus geen vergunning voor aan te vragen bij de gemeente. Maar dat geldt niet voor monumenten. Voor zonnepanelen op monumenten is wel een vergunning nodig. Daar moet de monumentencommissie zich over buigen en daar betaal je dus ook leges voor, vaak een paar honderd euro. In de praktijk weerhoudt dat monumenteneigenaren nog wel eens van het plaatsen van zonnepanelen: te veel gedoe.
Iedereen kent het belang van het verduurzamen van onze woningen en onze levensstijl. Maar we willen ook allemaal onze mooie monumenten in stand houden. Waar kies je nu voor? Het college stelde voor om voor de duurzaamheid te kiezen en de monumentenverordening zo aan te passen, dat zonnepanelen die netjes (Ja, er gelden voorwaarden) op monumenten gelegd worden, voortaan ook vergunningsvrij zijn. BVHLokaal wou graag nog flink sleutelen aan dat voorstel, maar de rest van de raad ging niet mee met deze ideeën van BVHLokaal. Het voorstel werd wel aangenomen. Dus woont u in een monument en wilde u al een tijdje zonnepanelen op het dak leggen, dan is nu het moment aangebroken! (Ik schrijf dit terwijl het buiten 30 graden is en ik een strak blauwe lucht zie. Dus het is NU echt het moment!)

Woonzorgvisie

De vergadering werd op donderdag voortgezet met het afscheid van raadslid en oud-wethouder Hans Waaldijk, die terecht mooie dankwoorden mee kreeg. Na vele jaren in de lokale politiek gaat hij zich met andere dingen bezig houden, bijvoorbeeld met de Cultuurhoek in Driebergen. Op zijn plaats is Clemens Festen (her)benoemd. Beiden succes gewenst met de komende werkzaamheden.
Het college heeft de raad gevraagd tips mee te geven voor de herinrichting van de Akkerweg in Driebergen als het riool daar vervangen wordt. Sommige partijen wilden daar graag een heleboel politiek kabaal bij maken, maar dat was nergens voor nodig: de specialisten én de omwonenden komen allemaal nog aan bod, voordat de weg echt wordt aangepast. Daarom werd alleen het amendement aangenomen, dat mede door D66 was ingediend: wethouder, houd rekening met de bedrijven aan deze weg, met de bomen en de verkeersveiligheid en dan wensen we u veel succes toe!
Een belangrijk punt van deze tweede avond was de woonzorgvisie. De thema’s komen voor een deel overeen met wat vroeger in de woonvisie stond, maar dan uitgebreid met een visie op het samenspel tussen zorg en wonen. Wim zag, dat er terecht aandacht is voor woningen voor de laagste inkomens, maar dat de aandacht voor woningen voor de midden/ modale inkomens achter bleef. Daarom schreef hij mee aan het amendement van Open hierover, waarvoor zij een meerderheid kregen. Net als verschillende andere amendementen, waarna de visie unaniem werd aangenomen.

Stationsgebied Driebergen-Zeist

Station Driebergen-Zeist

Beeld: Niels Geelkerken

Daarna een spannend onderwerp: Kunnen we rond het station Driebergen-Zeist een heleboel woningen bouwen in de strijd tegen het woningtekort? Dat is de vraag, die de gemeente samen met de gemeente Zeist wil uitzoeken. Welke kaders gelden dan vooraf en hoe moet zoiets aangepakt worden? Daarvoor is een Plan van Aanpak opgesteld, dat aan beide gemeenteraden is voorgelegd. Wel spannend: het voorstel om minstens 40% van de woningen als sociale woningbouw te realiseren is in de gemeente Zeist nipt verworpen (15 stemmen voor, 16 stemmen tegen – Zeist heeft iets meer raadsleden, dan de Utrechtse Heuvelrug), maar met onze steun is dat voorstel hier wél aangenomen. Wij wensen het college veel succes bij het vinden van een creatieve oplossing. Ook willen we dat de lokale woningbouwverenigingen meedenken en dat er gepland wordt met respect voor het groen en het water (Je ziet de Rijnwijckse Wetering bijna niet, maar er stroomt wel water van een bijzonder hoge kwaliteit doorheen…).
Daarna kon de meerderheid van de raad zich vinden in het plan van aanpak en mogen de twee colleges dus samen aan de slag met de volgende stap: hoeveel woningen, hoe hoog en waar precies willen we hier bouwen? De Partij voor de Dieren stemde tegen het voorstel, omdat zij er niet mee kunnen instemmen, dat er in het buitengebied gebouwd zou gaan worden. Hoe dan ook, het zal nog wel een paar jaar duren voordat de plannen klaar zijn en voordat er dan daadwerkelijk gebouwd gaat worden.
Daarna konden de raadsleden elkaar een fijne vakantie wensen, waar wij ons vanuit de fractie graag bij aansluiten. Geniet van het mooie weer en wij dienen u graag vanaf september weer in de raad