Partijen pleiten voor snelle CO2-reductie

Zo kopte Nieuwsblad De Kaap/ Stichtse Courant naar aanleiding van het nu aangenomen D66 amendement om de verduurzaming in onze gemeente te versnellen.

Urgentie

Er gaat geen dag voorbij of er is wel een nieuwsbericht wat de urgentie van de huidige klimaatcrisis onderstreept. Extreem weer, droogte en bosbranden waar steeds vaker direct de relatie gelegd wordt met het veranderende klimaat. Willen we in de wereld de opwarming beperken tot 1,5 graden dan is het zaak drastisch de uitstoot van fossiele brandstoffen te beperken.

Heft in eigen hand

Veel van het klimaatbeleid wordt bepaald in Europa en in Den Haag. Hier zijn afgelopen jaren erg goede stappen gezet om te versnellen. Voor de uitvoering van dit beleid zijn ondernemers, inwoners en overheden aanzet. Wat D66 Utrechtse Heuvelrug betreft nemen we als gemeente initiatief en gaan we versnellen. Veel inwoners, ondernemers en sportverenigingen in onze gemeente hebben plannen en ideeën. Zaak is dat de gemeente dit maximaal faciliteert en waar nodig ook initieert.

Samen Duurzaam Doen

Onder leiding van D66 wethouder Karin Oyevaar is de Klimaat Routekaart 2023-2030 opgesteld. Het is een mooi programma met een groot aantal concrete projecten voor verduurzaming van onze woningen, bedrijven en mobiliteit. Het is ook een integraal beleid waar zaken als circulariteit en koppelkansen met bijvoorbeeld verbetering van biodiversiteit worden meegenomen. Het gaat om meer dan CO2. Denk aan schone lucht, minder materiaal gebruik en een lagere energie rekening.

Versnellen

In het D66 amendement pleiten we voor ‘overprogrammeren’, wat zoveel betekend als extra projecten op te nemen zodat we zeker zijn dat we minimaal de landelijke doelstelling van 55% CO2 reductie in 2030 gaan halen. Dit is ook hard nodig want in de voorgaande klimaat routekaart werd duidelijk dat 26% van de projecten uiteindelijk niet of niet geheel zijn uitgevoerd. Daarnaast vroegen we het college om meer concreet meetbare resultaten. Dus naast monitoren van de CO2 reductie ook te kijken waar we staan met bijvoorbeeld verduurzaming van scholen en het stimuleren van fiets verkeer.

Meerderheid in de raad

Na enige aanpassingen heeft het amendement naast de initiële steun van ChristenUnie, Open en PartijVoorDeDieren, ook steun gekregen van VVD en CDA. Alleen BVH en SGP steunde het amendement niet. Wel werd duidelijk dat een aantal partijen continue het minimale willen doen wat betreft klimaat en duurzaamheid. Zo betoogde het CDA dat we doordat de bomen in ons Nationaalpark CO2 opnemen we minder hoeven te doen en de VVD was niet voor het overprogrammeren ondanks de praktijk uitwijst dat projecten altijd langer duren dan op voorhand ingeschat. Het positieve is dat de klimaat routekaart met overgrote meerderheid is aangenomen!