De raad van 1 juni.

Donderdag 1 juni was er weer een raadsvergadering en deze keer een bijzondere. Eén onderwerp vroeg verreweg de meeste tijd en zorgde ervoor dat de raadsleden pas rond middernacht klaar waren: De Omgevingsvisie. De visie van de gemeente over alles wat met ruimte te maken heeft, dus inclusief ruimte om te wonen, te werken en te recreëren, ruimte voor het verkeer, voor het groen, de planten en de dieren en ruimte voor onze (duurzame) energie. Daar valt natuurlijk veel over te zeggen. En dat is dan ook gebeurd.

Huishoudelijke zaken

Voordat het zover was werden er de nodige huishoudelijke zaken vastgesteld. Zo werd bijvoorbeeld de Huisvestingsverordening opnieuw vastgesteld om te voorkomen, dat deze automatisch zou verlopen. Eerder dit jaar stelde de raad op voordracht van Wim Cassée de opkoopbescherming vast om het huisjesmelkers moeilijker te maken. Die is zorgvuldig verwerkt in de Huisvestingsverordening. Ook werden nog twee kleine bestemmingsplannen vastgesteld: Een plan voor Landgoed ’t Stort in Maarn met een kleine technische aanpassing omdat Niels Geelkerken een foutje in het plan had ontdekt en een plan voor de Velperengh in Doorn, waarbij Lennart van der Burg er in een stemverklaring voor pleitte dat de gemeente in vergelijkbare, toekomstige plannen meer woningen moet kunnen afdwingen.

Omgevingsvisie

Maar daarna was de Omgevingsvisie dan toch aan de beurt. Omdat de Omgevingswet per 1 januari a.s. van kracht wordt, moeten alle gemeenten dit jaar een Omgevingsvisie vaststellen. En die visie gaat over heel veel onderwerpen, die allemaal te maken hebben met hoe wij om willen gaan met de ruimte, die wij in onze gemeente met elkaar delen. Daar valt veel over te zeggen en het college had, na uitgebreide participatie, een goede ontwerpvisie gemaakt. Maar (gelukkig) hebben wij een raad met ambitie en dat vertaalde zich in maar liefst 39 voorstellen (amendementen) om de visie nog even aan te scherpen, een punt nog beter te formuleren of om de ambities nog iets hoger te leggen. Tegelijk wilde de overgrote meerderheid van de raad wel behouden, dat de visie van ons allemaal is: het mag niet het verkiezingsprogramma van één partij worden, iedereen moet zich er (in zekere mate) in kunnen vinden.

Omgevingsvisie

Beeld: Gemeente Utrechste Heuvelrug

Amendementen

De 39 amendementen waren uitvoerig voorbesproken in verschillende vergaderingen en daarna in besprekingen tussen partijen nog eens aangepast zodat er mooie compromissen waren gevonden. Daardoor kon de beraadslaging redelijk vlot verlopen. Maar zo veel amendementen in een hoog tempo en dan ook nog af en toe flink door elkaar (zodat de onderwerpen inhoudelijk goed aansloten), dat leidde er toe, dat de vergadering voor de leek, die thuis mee wilde luisteren niet echt te volgen was. Daarom hier maar een paar hoogtepunten.

Vitaliteit

Per amendement is een omschrijving van “vitaliteit” als kernbegrip in de visie opgenomen. D66 heeft dit amendement samen met VVD, OPEN, SGP, BVHLokaal en Christen Unie ingediend. Het benoemt de belangrijkste punten, die we in onze dorpen willen behouden, zoals onderwijs, duurzame bereikbaarheid, sociale samenhang, eerstelijns gezondheidszorg en informele zorg, groene openbare ruimte en een gunstig economisch vestigingsklimaat. Dit amendement werd unaniem aangenomen. Als die voorzieningen in de toekomst dreigen te verslechteren kunnen en moeten wij elkaar daar dus op aanspreken.

Rode contour

Minder eensgezindheid bestond er in de raad over de vraag of we wel of niet buiten de rode contour moeten gaan bouwen en dat leverde een felle discussie op. De rode contour is de lijn, die de provincie om elk dorp heeft getrokken: daarbinnen mogen nieuwe woningen gebouwd worden, daarbuiten niet (of alleen in hoge uitzondering). Partij voor de Dieren en de Christen Unie wilden vastleggen dat we nooit buiten de rode gaan bouwen. OPEN, CDA en ook D66 willen ook heel graag een natuurlijk en groen buitengebied, maar berekenen, dat we binnen de rode contour niet op korte termijn voldoende woningen kunnen bouwen voor iedereen. Daarom willen wij de optie openhouden om, met behoud van de groene kwaliteiten, ook bouwlocaties buiten de rode contour te onderzoeken. Ook de SGP stemde hiervoor, zodat de raad met 15 stemmen voor en 14 stemmen tegen hiermee instemde. Om ook meer woningen in de bebouwde kom kwijt te kunnen en daar ook nog plek over te houden voor het groen, legde de raad vast, op initiatief van Lennart en de SGP, dat hoogbouw bij nieuwbouw het uitgangspunt wordt. Als hoogbouw passend gemaakt kan worden op een locatie, dan kiezen we voor deze optie.

Rookvrij

Nicole Lolkema en Lennart van der Burg stelden voor vast te leggen, dat de gemeente een zoveel mogelijk rookvrije omgeving nastreeft. CDA torpedeerde het plan door er op te wijzen, dat een totaal verbod om in het openbaar te roken niet handhaafbaar is. Gelukkig snapte het merendeel van de raad, dat dit ook niet de bedoeling is. De gemeente kan veel bereiken met stimuleren van een gezonde levensstijl en ontmoedigen van het ongezonde. Zo werd het dan ook vastgelegd via dit amendement, dat in eerste instantie niet op veel bijval leek te kunnen rekenen. Een staaltje van goed politiek handwerk dus!

Fietsgemeente

Ook had Lennart voorgesteld om van de Utrechtse Heuvelrug dé fietsgemeente van Nederland te maken. Nadat VVD en BVHLokaal overtuigd waren, dat dit niet betekent dat de auto verboden wordt, werd ook dit amendement aangenomen. Mede om de fietsveiligheid in het buitengebied te verbeteren werd dan weer besloten om niet blindelings de oprit naar de A12 bij Maarn te verdubbelen, maar eerst uit te zoeken hoe al het verkeer daarheen en weer terug veilig in het buitengebied afgewikkeld moet worden.

Vastgesteld?

Is de Omgevingsvisie nu vastgesteld?

Nee. Ondanks ruim 4 uur vergaderen over dit onderwerp, is de visie nog niet vastgesteld. Op 1 juni werd alleen gestemd over al die 39 voorgestelde aanpassingen. Nu daarover besloten is, worden deze allemaal verwerkt in de visie, zodat iedereen weer kan zien, wat het nu geworden is. Deze nieuwe, integraal aangepaste versie wordt dan volgende keer, dus op 3 juli a.s. aan de raad aangeboden.

Schoolzwemmen

Voordat de vergadering afgesloten kon worden, was er nog een motie van BVHLokaal om kinderen onder schooltijd zwemles te geven. Sommige partijen vrezen nog meer overwerkte leraren. Anderen denken dat zo meer kinderen leren zwemmen en dat is de moeite waard. Het werd snel duidelijk, dat deze motie niet op een meerderheid kon rekenen, maar Nicole Lolkema zorgde er wel voor dat wethouder Karin Oyevaar gaat informeren hoe de scholen hier eigenlijk over denken. Heel nuttig om te weten. Rond middernacht sloot de burgemeester de vergadering met de woorden, dat hij hoopt dat op 3 juli de visie met unanieme steun wordt aangenomen.