Fractieupdate november

Deze week is het dan zo ver: het slotdebat over de Programmabegroting (PGB). In deze begroting zijn de plannen van het coalitieakkoord doorberekend voor 2023. D66 doet tijdens het slotdebat nog een aantal voorstellen, waarover op donderdagavond 10 november gestemd wordt.

Schoollunch

Er worden ongekende investeringen gedaan in Utrecht: om kansengelijkheid te verbeteren, om meer betaalbaar te kunnen wonen en om de klimaatcrisis aan te pakken. Sommige plannen zijn al in ontwikkeling, zoals de schoollunch. D66 roept al langer op, zowel landelijk als lokaal, om dit mogelijk te maken. Het is namelijk een onderdeel van De Rijkeschooldag. Kinderen hebben energie nodig om te leren, bewegen en spelen. Maar in de afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten over kinderen die met een lege maag in de klas zaten. Dankzij een motie van de Tweede Kamerfractie maakt het ministerie nu 100 miljoen euro vrij voor gratis schoollunches. Berdien van der Wilt ging 7 november langs bij een school in Utrecht, waar de kinderen al een gezonde lunch krijgen. Wethouder Eelco Eerenberg komt binnenkort met een plan waarin wordt gekeken naar hoe we de gezonde schoollunch op meer scholen in Utrecht kunnen aanbieden.

Financiën

Vorige maand waren de commissievergaderingen over de PGB. Dat begon met een blok over de gemeentefinanciën. Er is een groot personeelstekort en ook de gemeente heeft daar last van. D66 raadslid Joost Vasters vroeg daarom of de gemeente wel genoeg mensen heeft om alle ambities uit het coalitieakkoord uit te voeren. Daarnaast werd er stilgestaan bij de fouten die gemaakt zijn rondom de berekening van parkeertarieven, waardoor die nu hoger uitvallen dan eerder was geraamd. De wethouder heeft toegezegd dat er een evaluatie komt op dit proces.

Slim ruimtegebruik

We investeren vol in de toekomst van de stad. Een van de dingen waar we in de toekomst tegenaan zullen lopen is de beperkte ruimte in Utrecht. Met het enorme aantal bouwplannen wordt die ruimte steeds schaarser. Teveel ruimte wordt op dit moment in beslag genomen door stilstaande auto’s. Om de leefbaarheid van de stad te verbeteren komt er in de komende jaren meer ruimte voor groen en recreatie in plaats van parkeerplekken. Onze fractie heeft ervoor gepleit dat de gemeente met een menukaart gaat werken. Zo kunnen bewoners makkelijk hun voorkeur uitspreken over wat ze in hun straat terug krijgen in de plaats van die parkeerplekken: groen, speelplekken of fietsenstallingen bijvoorbeeld.
 
Ook heeft D66 andere voorstellen gedaan voor slim ruimtegebruik. Zo pleitten Berdien van der Wilt en Has Bakker voor meer functiemenging. Nu wordt er nog steeds op de ene locatie een school gebouwd, op een andere locatie een sportzaal en op een derde plek huizen. Dat is niet van deze tijd: we willen meer functies in een gebouw huisvesten. In oktober heeft de D66 fractie een werkbezoek gehad bij de Maasplein School in de Rivierenbuurt. Daar kregen ze een presentatie voor een nieuw ontwerp voor het schoolgebouw. In dat ontwerp wordt het schoolgebouw gecombineerd met woningen voor leraren uit de hele stad, een maatschappelijke buurtplek en een sportzaal waar de buurtbewoners ook gebruik van kunnen maken. Has Bakker dient tijdens het slotdebat een motie in om dit soort ontwerpen de norm te maken bij toekomstige bouw voorstellen.
 
Er liggen ook kansen bij parkeergarage Paardenveld,  waar nu plannen voorbereid worden. Dirk-Jan van Vliet heeft een voorstel ingediend om op deze locatie cultuur, horeca en wonen te combineren.

Transzorgkliniek

Een ander mooi voorstel tijdens deze PGB komt voort uit een samenwerking tussen D66 Utrecht en BIJ1. Nadia Stylianou heeft er in de afgelopen maanden aan gewerkt om  een amendement voor een transzorgkliniek te maken, dat ze gaan indienen tijdens het slotdebat. Er zijn maar een paar plekken in Nederland waar transpersonen terecht kunnen voor de zorg die ze nodig hebben. Begin dit jaar berichtte verschillende media dat de wachttijden ontzettend lang zijn. Soms moeten mensen wel 3 jaar wachten tot ze de juiste hulp krijgen. Jongeren slikken daarom hormonen die ze via de illegale handel in bezit hebben gekregen. Met het voorstel van D66 en BIJ1 wordt er geld vrijgemaakt in de begroting voor een kliniek in Utrecht, die zich met name zal richten op hormoonzorg en seksuele gezondheid. De kliniek zal een samenwerkingsverband zijn tussen de GGD, TranszorgUnited en Colored Collective om samen met de queer gemeenschap een veilige haven en transzorgplek in te richten.
 
Donderdag 10 november wordt er ’s avonds gestemd over de ingebrachte voorstellen.

Bestaanszekerheid

Venita Dada-Anthonij heeft zich tijdens de PGB en de commissievergadering hard gemaakt voor kwetsbare bewoners van Utrecht. Door inflatie en toenemende armoede komen meer mensen in de problemen. Er wordt een grotere instroom verwacht bij de maatschappelijke opvang voor dak- en thuisloze personen. Ook zijn steeds meer jongeren dakloos. Dada-Anthonij: “In een welvarend land als Nederland zou niemand op straat moeten hoeven leven. Het is goed om te zien dat de G4 gaat samenwerken m.b.t. de koudweerregeling, maar ik ga me de komende tijd richten op bestaanszekerheid zodat we kunnen voorkomen dat mensen op straat terecht komen.”

Energie en duurzaamheid

De PGB is natuurlijk niet het enige onderwerp waar de fractie aan werkt. Zo blijft Ralph Peters scherp op energiebesparing en duurzaamheid. Naar aanleiding van zijn motie over het licht doven bij monumenten (voor energiebesparing) zijn nu de lampen bij de Dom en het Stadhuis ’s avonds gedoofd. Ook stelde hij vragen over de inzet van Utrecht en burgemeester Sharon Dijksma tijdens de COP27 (Klimaatconferentie in Egypte). Peters: “Elke stap richting een duurzamer klimaat is nodig en het is goed dat de burgemeester een rol speelt als speciaal gezant voor steden. Tegelijkertijd moeten we kritisch blijven naar wat we daadwerkelijk bereiken zodat het niet aan zijn doel voorbijschiet.”
 
Na de PGB gaat de raad weer door met de normale raadscyclus. De commissies die aankomende week op het programma staan zijn OWE (Onderwijs, Werk en Inkomen en Economische zaken) en MGOR (Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte).

Vragen?

Heb je vragen, zorgen of bepaalde dingen waar je tegenaan loopt en waarover je wilt sparren met één van onze raadsleden? Of wil je graag een keer aansluiten bij een fractievergadering? Laat het ons weten via het desbetreffende raadslid of via de fractiemail [email protected].