Fractieupdate mei

De afgelopen twee weken kon de fractie genieten van twee weken vakantie en opladen voor een drukke periode tot aan de zomer. Sinds afgelopen maandag is de fractie weer aan de slag. Deze week en volgende week staat er een raadsvergadering op de agenda, waar o.a. debatten over de verbreding van de A27 en een debat over Jongerenontmoetingsplekken op de agenda staan. Lees snel meer!

Drukke Raadsagenda

Het is misschien nog maar negen weken tot aan het zomerreces, maar tot die tijd is de raadsagenda hectisch en goed gevuld. Er staat een drukke periode voor de boeg; de reguliere commissiebehandeling en de behandeling van de jaarstukken en voorjaarsnota gaan door elkaar lopen terwijl we ook nog een aantal feestdagen hebben. Het laatste debat over de voorjaarsnota en de jaarstukken zal in de eerste week van juli plaatsvinden, maar het voorbereiden van alle verschillende vergaderingen vergt veel planning en tijd. Daarom is de fractie nu al begonnen met het proces en het voorbereiden van deze puzzel.

Alternatief Tracébesluit en JOP’s

Normaalgesproken is er een keer in de maand een raadsvergadering op donderdag, maar door Hemelvaartsdag moest er worden geschoven. Daarom is de raadsvergadering opgeknipt in twee delen, die op 11 en 16 mei behandeld worden. Aan de orde is o.a. de verbreding van de A27. Begin februari is het alternatief voor de verbreding gepresenteerd. Het debat zal gaan over het alternatieve plan dat bestaat uit drie pijlers; verminderen van de groei van het autoverkeer, verbreding binnen de bestaande bak en het beter benutten van de omliggende wegen.
 
Een ander onderwerp op de agenda zijn Jongerenontmoetingsplekken (JOP’s). Jongeren zoeken elkaar graag op en dat is een heel natuurlijk en gezond verschijnsel. Tijdens de coronapandemie is gebleken hoe belangrijk dit is voor hun mentale gezondheid en ontwikkeling. In Utrecht moeten er meer plekken bijkomen. Raadslid Nadia Stylianou doet daarom deze raadsvergadering het voorstel om samen met jongeren te zoeken naar goede locaties voor nieuw JOP’s.

Jaarstukken

Deze week ontvangt de raad ook de jaarstukken. Deze laten zien of het beleid dat door het college gevoerd is succesvol is geweest en of alle doelen die waren gesteld ook zijn gehaald. Hoeveel geld is er uitgegeven en is dat gegaan volgens de afspraken die de Gemeenteraad had gesteld? Een mooie eerste graadmeter na één jaar coalitieakkoord. Zijn de doelen behaald, moeten er doelen worden opgeschaald of bijgesteld? Er is een groot personeelstekort dus het kan zijn dat daardoor niet alle doelen behaald worden die de gemeente in eerste instantie voor ogen had. Daarnaast heeft de oorlog in Oekraïne veel invloed gehad en is het economisch klimaat, ten opzichte van vorig jaar, flink veranderd.

Waar de jaarstukken terugkijkt naar het afgelopen jaar, werpt de voorjaarsnota een blik op de toekomst. De focus ligt vooral op aankomend jaar, maar ook met de jaren daarna wordt ook al rekening gehouden. Gemeenten in Nederland zijn namelijk voor een deel afhankelijk van het geld dat ze van het Rijk krijgen. Het huidige Kabinet heeft daar duidelijke afspraken over gemaakt, maar wilde niet over haar eigen graf regeren. Het is daardoor vanaf 2026 onzeker hoeveel geld er zal blijven stromen vanuit Den Haag. Daar moeten we in huidige begrotingen ook al rekening mee gaan houden, bijvoorbeeld bij het vaststellen van meerjarenplannen waar elk jaar een hoop geld naartoe moet.
 
Naast alle raadsactiviteiten is er aanstaande zaterdag natuurlijk het landelijke voorjaarscongres in de RAI in Amsterdam. Bijna alle fractieleden zullen daar te vinden zijn. Fractievoorzitter Maarten Koning leidt een sessie voor het Els Borstnetwerk! Ben jij er ook bij?