Thuis in de wereldstad

Beeld: D66 Rotterdam


D66 is een progressieve, duurzame en liberale partij. Vanaf 2010 besturen wij samen met andere partijen Rotterdam. Wij zijn positief, denken in oplossingen en durven te doen.

D66 is a progressive, sustainable and liberal party. We have been co-governing Rotterdam since 2010. Our outlook is positive and solution-orientated and we do not shy away from taking action.

Er is al veel gedaan de afgelopen tijd

  • Er is 21,5 hectare meer groen in Rotterdam bij gekomen.
  • Vanaf 2020 zijn er geen straten meer waar de Europese gezondheidsnorm voor stikstofdioxide wordt overschreden.
  • Er zijn 21.000 toegankelijke taaltrajecten voor laaggeletterde Rotterdammers gerealiseerd.
  • Rotterdam bruist en er wordt veel georganiseerd. Vorig jaar was er bijvoorbeeld het Eurovisie Songfestival.
  • Cultuureducatie is de afgelopen jaren versterkt, ondanks COVID-19.

Nog veel meer te doen

Maar we moeten nog meer doen, want niet alles gaat goed. We moeten de klimaatcrisis aanpakken en er zijn te weinig betaalbare huizen in de stad. We moeten de ruimte in de stad slimmer en anders gebruiken. Want Rotterdammers willen wonen, maar ook wandelen, sporten, koffiedrinken en naar de dokter.

Er is ook nog veel armoede. Waar je wieg staat mag je kans op een goed leven niet bepalen. Iedereen heeft recht op gelijke kansen en moet genoeg kunnen verdienen.

De wereldstad van de toekomst

Wij willen wakker worden in een stad waar mensen anders mogen zijn. Waar iedereen gelijkwaardig is aan elkaar. Een stad die groen is en waar je fijn kunt wonen, van havenwerker tot jurist. Een stad waar kinderen een rijke schooldag krijgen en niemand met honger in de les zit.

Een stad voor elke Rotterdammer.

Positief: Vertrouwen in iedere Rotterdammer Wij vertrouwen op de kracht van elke Rotterdammer. We respecteren de menselijke wil en ieders persoonlijke vrijheid. We versterken de persoonlijke veerkracht en het nemen van verantwoordelijkheid. We stimuleren ondernemerschap. Het overgrote deel van de Rotterdammers doet zijn best.

We zijn ervan overtuigd dat als we vertrouwen geven, dit zich terug zal betalen. Dat een enkeling dit vertrouwen schaadt, valt in het niet bij de prijs die we betalen als we iedere Rotterdammer met wantrouwen benaderen. Positiviteit is ons antwoord op betutteling, argwaan en wantrouwen.
Groen: Actie voor de toekomst De aanpak van klimaatverandering, het vergroten van de leefbaarheid in de stad en keuzes in bereikbaarheid zijn thema’s die vragen om goed doordacht beleid. Beleid waarin we denken aan morgen, maar vooral aan de lange termijn.

Deze tijd verdraagt geen lichtzinnigheid. We hebben stippen aan de horizon nodig. Rigoureuze vergroening van de stad, duurzame bebouwde omgeving, een autoluwe binnenstad en een CO₂-neutrale haven. D66 Rotterdam is vastberaden om de weg naar duurzaamheid, circulariteit en schone lucht te vervolgen.
Sociaal: Gelijke kansen vanaf dag 1 Ongeveer 60.000 huishoudens in Rotterdam hebben een schuldenprobleem, of dreigen dat te krijgen. 10% van de Rotterdammers leeft rond of onder het sociaal minimum. Voor deze groep staat de betaalbaarheid van een woning extra onder druk.

We zijn er voor de Rotterdammers die een steuntje in de rug nodig hebben. In het bijzonder voor hen die aan de start staan: de Rotterdamse kinderen. Het grootste gedeelte van iemands sociaaleconomische status wordt bepaald door de plek waar zijn wieg staat. Wij staan pal voor kansengelijkheid. Iedere Rotterdammer heeft zijn eigen dromen en verdient een eerlijke kans om deze werkelijkheid te maken.
Veilig: Veilig en vrij We zijn op de goede weg: de veiligheidsindex in Rotterdam stijgt ieder jaar. Toch voelen Rotterdammers zich niet altijd veilig. Bewoners zullen zich pas echt veilig voelen als ze in een prettige omgeving wonen. Daarom staan we voor een stad die ontmoetingen met buren en betrokkenheid bij de buurt stimuleert. We geloven dat we veel meer met elkaar gemeen hebben dan dat we van elkaar verschillen. Daarbij erkennen we verschillen die er wel zijn en omarmen we diversiteit op alle vlakken.

Het is duidelijk dat we ook kampen met grote en kleine criminaliteit. Daarvoor is een coherente aanpak nodig. Hen die de vrijheid van anderen beknotten door bijvoorbeeld intimidatie, agressie, discriminatie en overlast pakken we gericht en gepast aan. We offeren hierbij niet de vrijheden van de grote groep op.
Betrouwbaar: Een betrouwbare en voorspelbare overheid Een behulpzame, voorspelbare en rechtvaardige overheid is cruciaal voor het vertrouwen. We zetten de lijn van de afgelopen jaren door en streven naar een Rotterdams bestuur dat uitblinkt in de uitvoering. Dat betekent een bestuur dat niet bang is zijn oor te luisteren te leggen en verantwoordelijkheid weg te geven. Zoals aan de wijkraden of door middel van thematische lotingen en right to cooperate. Tot slot staan we voor een openbaar bestuur dat de menselijke maat in het oog houdt en dat begrijpt hoe de uitwerking van beleidsplannen vorm krijgt.

Progressief, duurzaam en liberaal.