Veiligheid & Samenleven

Veiligheid | D66 Rotterdam

In Rotterdam mag iedereen zichtbaar zichzelf zijn. Beeld: D66

Veiligheid is het fundament van onze open en vrije samenleving. We willen het gevoel van veiligheid vergroten zonder vrijheden op te offeren. Softdrugs moeten op een veilige manier gebruikt kunnen worden. En in Rotterdam staan mensenrechten centraal.

Eyasu vertelt over de plannen van D66 op het gebied van veiligheid.

Eyasu Balcha - Rotterdam, voor álle unicorns. Beeld: D66 Rotterdam

Veiligheid

Veiligheid is de basis van een open en vrije samenleving. Daarom investeren we in preventie en handhaving in de wijk. We maken Rotterdammers medeverantwoordelijk voor de veiligheid. Extra maatregelen dienen om ervoor te zorgen dat we ons vrij voelen, niet om onze vrijheid te beperken.

Wat wil D66?

 • Mensen actief betrekken bij de veiligheid in hun wijk. Betrokken bewoners, de wijkraad, ondernemers en dienstverleners krijgen een actievere rol in ons veiligheidsbeleid.
 • Politie meer verspreid en gericht inzetten. Wij zien liever tien agenten op een mountainbike in de buurt, dan in een busje wachtend op een volgende oproep.
 • Georganiseerde misdaad bestrijden. We willen de handel en het smokkelen van drugs stoppen. Daarvoor willen we beter samenwerken met betrokken organisaties in de regio.
 • Preventieve aanpak jeugdcriminaliteit. We willen voorkomen dat jongeren het slechte pad opgaan. We zetten in op een persoonsgerichte aanpak voor risicojongeren met gedragsregulering en agressietrainingen. We richten ons op een sociaal netwerk dat als alternatief dient voor de straatcultuur.
 • We accepteren geen straatintimidatie van vrouwen en LHBTQIA+-personen. Een cultuuromslag is nodig. Het lastigvallen van LHBTQIA+-personen, meisjes en ieder ander is niet normaal. Daarom zetten wij flink in op preventie met aandacht voor opvoeding, onderwijs en voorlichting.
 • Stoppen met preventief fouilleren. Het is de vraag of dit a-selectief wordt uitgevoerd en dat brengt het risico op etnisch profileren met zich mee. Dat zorgt voor minder vertrouwen in de politie en meer onveiligheid op straat.
 • Online veilig. We geven Rotterdammers informatie over online fraude en WhatsApp-fraude. Daarover houden we regelmatig trainingen.

Drugsbeleid

Er zijn veel minder coffeeshops in Rotterdam dan vroeger, maar er wordt meer cannabis gebruikt. Door coffeeshops te sluiten, is er meer straathandel en overlast gekomen. We vinden het belangrijk dat Rotterdammers de vrijheid hebben om op een veilige manier softdrugs te kunnen gebruiken.

Wat wil D66?

 • Gereguleerde wietteelt. We streven naar openheid en transparantie in de coffeeshopketen. Rotterdam moet voorop lopen in het reguleren van wietteelt. Dit doen we door breed te kijken naar de ruimte om te experimenteren en lobby richting de landelijke overheid.
 • Geen maximum aantal coffeeshops. We stoppen met een maximum aantal coffeeshops. Het beleid is te streng en draagt niet bij aan het oplossen van problemen.
 • Voorlichting over drugs- en alcoholgebruik. Het gebruik van (soft)drugs en alcohol kent een keerzijde. Goede voorlichting informatie vooraf en op verkooppunten is daarom van belang.
 • Gratis testlocaties. We streven naar gratis testlocaties in de stad en op festivals waar mensen hun drugs kunnen laten testen. Zo kan gebruik van vervuilde drugs eerder worden opgemerkt en voorkomen.

Mensenrechten, discriminatie, emancipatie en diversiteit

Iedere Rotterdammer heeft het recht zich vrij te voelen en zichzelf te zijn. We moeten samen optreden tegen discriminatie en racisme. Iedereen telt mee en verdient gelijke kansen. De lokale overheid en het bedrijfsleven moeten hierin het goede voorbeeld geven.

Wat wil D66?

 • Keti Koti in 2023. Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat er een einde is gekomen aan de slavernij in Nederland. We willen dat Rotterdam hier aandacht aan besteedt, bijvoorbeeld op Keti Koti. Iedereen mag meedenken.
 • Geen discriminatie door handhavers. Het is belangrijk dat je bij de politie altijd verder kunt leren. Programma’s die diversiteit en inclusie bevorderen juichen wij toe. De politie moet een open organisatie zijn.
 • Geen discriminatie in het uitgaansleven. We willen samen met horecaondernemers, beveiliging, de politie, Radar en jongerenorganisaties optreden tegen discriminatie in het uitgaansleven.
 • Geen discriminatie op de woningmarkt. Samen met de woon- en vastgoedsector gaan we in gesprek over de mogelijkheden en maken we afspraken.
 • Diversiteit in een bestuur is goed. Daar willen we op letten als we mensen in dienst nemen.
 • Maximale toegankelijkheid. Publieke gebouwen en ruimtes, zoals parken en pleinen, moeten toegankelijk en veilig zijn voor mensen met een beperking.

Nieuw in Rotterdam

We moeten mensen helpen die zijn gevlucht voor oorlog. Het is belangrijk dat zij snel Nederlands leren en mensen ontmoeten. Dan voelen ze zich snel thuis. We willen de nieuwe Nederlanders daarbij helpen. Gemeenten kunnen hierin meer beslissen. Daardoor kunnen we meer investeren in de combinatie van taal en meedoen. We willen dat Rotterdam meedenkt over opvang van nieuwe Nederlanders.

Wat wil D66?

 • Rotterdammer vanaf dag één. Vanaf 2022 zorgt nieuwe landelijke wetgeving ervoor dat het mogelijk is om sneller het inburgeringstraject te doorlopen. We zorgen ervoor dat nieuwkomers mee kunnen praten over lokaal beleid en uitvoering van de inburgeringswet.
 • Voldoende asielopvang. Met de sluiting van azc de Beverwaard heeft Rotterdam geen asielopvang meer. Terwijl nieuwkomers wel huisvesting nodig hebben. We willen dat Rotterdam zijn aandeel levert en in overleg met de landelijke overheid komt tot nieuwe, flexibele opvang.