Onderwijs & Sociaal Domein

Onderwijs en Sociaal Domein | D66 Rotterdam

Beeld: D66

Elk Rotterdams kind verdient de kans om diens dromen waar te maken. Het onderwijs moet rijk zijn, met gezond ontbijt en lunch op school. Met structurele aandacht voor cultuur in het lesplan. Ook moet de jeugdzorg beter en de schuldhulp worden uitgebreid. De menselijke maat moet meer aandacht krijgen.

Ingrid vertelt over de plannen van D66 voor het onderwijs.

Ingrid van Wifferen - Beeld: D66

Onderwijs

We willen dat ieder kind in Nederland gelijke kansen krijgt. Het onderwijs moét op elke school goed zijn, ongeacht in welke wijk een school staat. Studenten moeten een gezonde en fijne studententijd hebben. En als ze klaar zijn met studeren, moet er passend werk voor hen zijn.

Wat wil D66?

 • Gezond eten op school voor alle Rotterdamse kinderen. Zo zit niemand met honger in de klas. We willen ook minder aanbod van ongezond eten dichtbij scholen.
 • Gelijke kansen door een brede brugklas. Wij willen brugklassen waarin kinderen van alle niveaus de eerste twee jaar bij elkaar in de klas zitten.
 • Meer leerkrachten. We zetten in op het promoten van het vak, betere positie voor docenten op de huizenmarkt en meer ruimte voor zij-instromers en deeltijddocenten.
 • Bijles om corona-achterstanden in te halen. Door meer bijles en contactmomenten.
 • Studieplekken. Een rustige plek waar kinderen kunnen studeren en hulp krijgen bij hun huiswerk.
 • Iedereen moet kunnen lezen en schrijven. We willen dat ieder kind vier dagen per week gratis naar de kinderdagopvang kan. Dan hebben ze op de basisschool geen taalachterstand.
 • 1000 mbo-stageplekken bij de gemeente. Deze stageplekken zijn hard nodig en de gemeente moet daar verantwoordelijkheid in nemen.

Zorg en welzijn

Iedereen moet goede en de juiste zorg krijgen. We willen dat iedereen zo lang mogelijk voor zichzelf kan zorgen. Maar sommige mensen kunnen dat niet en moeten hulp krijgen. We moeten elkaar helpen.

Wat wil D66?

 • De jeugdzorg moet beter. Zodat jonge mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben. We willen meer samenwerking tussen hulpverleners en andere betrokkenen, alsmede een betere aansluiting op de (complexe) behoeften van gezinnen. Niemand mag buiten de boot vallen.
 • Kortere wachttijden in de jeugdzorg. Jonge mensen moeten sneller hulp krijgen als dat nodig is. Daarvoor moeten we het systeem veranderen. We willen daarom één casusregisseur per gezien aanstellen.
 • Uitbreiding Project010. Hierdoor krijgen jonge daklozen een woonruimte en geld om te besteden.
 • Inzet op preventie. Voorkomen is beter dan genezen. We willen dat elk kind een gezonde ontwikkeling doormaakt. Daarom zijn wij voor programma’s van de gemeente die hier aandacht aan besteden.
 • Gratis tijdelijke opvang voor arbeidsmigranten die geen huis hebben. We willen ervoor zorgen dat deze mensen na een tijd weer naar hun eigen land begeleid worden.
 • Ruimte voor zorgverleners. Meer praktijkruimten voor bijvoorbeeld huisartsen.

Armoede en schulden

Er is nog veel armoede in Rotterdam en veel mensen hebben schulden. Veel mensen weten niet wat ze moeten om goede hulp te krijgen. Wij willen de vicieuze cirkel van armoede doorbreken.

Wat wil D66?

 • Uitbreiding van schuldhulp. De menselijke maat en rekening houden met stress staan centraal. Soms kan de gemeente de schulden overnemen of afspraken maken met de schuldeisers. De gemeente moet ook helpen bij het oplossen van de problemen die met de schulden te maken hebben.
 • Focus op kinderen. Schulden en armoede leiden tot stress. Dit maakt goed ouderschap ingewikkelder. Kinderen die opgroeien in armoede en stress hebben meer kans op vergelijkbare problemen. Dat willen we voorkomen. Daarom willen we prioriteit geven aan ouders die in de knel zitten met schulden.
 • Ondersteunen slachtoffers toeslagenaffaire. Wij verdedigen de belangen van de slachtoffers en schieten te hulp wanneer de landelijke overheid te lang op zich laat wachten.

Werk en inkomen

Werk is meer dan geld verdienen. Als je werkt, leer je, voel je je goed en kom je in contact met anderen. We willen dat zoveel mogelijk mensen werken en meedoen in de maatschappij. We willen ook mensen helpen die lange tijd niet hebben gewerkt.

Wat wil D66?

 • Werkbonus. Een test waarbij Rotterdammers meer geld overhouden als ze in de bijstand zitten en werken.
 • Mensen helpen aan een basisbaan met minimumloon. De gemeente betaalt de loonkosten tot het uitkeringsbedrag en de werkgever vult aan tot het minimumloon. Wat ons betreft breiden we dit initiatief uit en stimuleren we meer werkgevers om hier gebruik van te maken.
 • Controle op uitzendbureaus die werken met arbeidsmigranten. We willen het uitbuiten van arbeidsmigranten tegengaan.
 • Ruimte voor sociale ondernemers. Dit zijn plekken die werkgelegenheid, het delen van kennis en oplossingen voor sociale problemen stimuleren. Gebaseerd op de eigen kracht van mensen. We zorgen tot 2026 voor de realisatie van minimaal 10 van zulke plaatsen.