Inbreng D66 in begrotingsdebat

Elze Woudstra: “Ook in Rijswijk laten we iedereen vrij, maar niemand vallen”

Inbreng begrotingsdebat

Dinsdag 9 november 2021 was het begrotingsdebat in de gemeenteraad van Rijswijk. Door de Corona crisis leven veel Rijswijkers in onzekerheid. Ook in Rijswijk geldt daarom: ‘Laat iedereen vrij maar niemand vallen’. Wij zetten ons in voor een stad waar je fijn woont, gezien wordt en actief mee kan doen. Waar ruimte is voor groen dichtbij. Waar ondernemers aan de slag kunnen. Daar zijn de afgelopen jaren stappen op gezet. Op weg naar een bruisend, trots en toegankelijk Rijswijk.

Concreet vroegen wij in debat onder andere om meer investeringen in fietspaden, betere verkeersveiligheid door betere ontsluitingswegen en een betere positie voor starters op de woningmarkt. Lees hieronder de gehele inbreng tijdens het debat.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

De complete spreektekst

Voorzitter,

Vandaag staat de begroting van 2022 centraal. Wij krijgen de kans samen keuzes te maken over onze directe omgeving. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Het zijn keuzes in onze gemeente. Die keuzes gaan niet over u en mij, die gaan over ons allemaal. Over alle huidige en toekomstige mensen in onze stad. We leven hier samen, en maken keuzes met elkaar.

Voor mij gaat politiek niet over een wedstrijd. Over wie de beste is, het meeste gelijk heeft of de beste quote van de avond heeft. Voor mij gaat de politiek over het onder ogen zien van zorgen, het zoeken naar oplossingen voor goed samen kunnen leven in Vrede. Voor begrip en vrede zet ik me al jaren in. Dat zal ik ook hier blijven doen.
Voor D66 Rijswijk staat voorop dat je in verbondenheid vrij kan zijn. Vrijheid is niet beperkt tot individuele keuzes, het is hoe keuzes elkaar beïnvloeden. Het is  duidelijk dat gezondheid en samen gezond leven onzekerder is. Dat je bij je eigen handelen niet zeker weet of je keuzes ten koste gaan van de ander.

We worden hard op de feiten gedrukt: ook je eigen leven leef je niet alleen of alleen voor jezelf. Dat brengt veel dilemma’s met zich mee over hoe we samen leven en voor elkaar zorgen. Wat we voor elkaar over hebben. Dat we veel plichten hebben naar elkaar, naast de rechten die we zo belangrijk vinden.

Volgend jaar is het 750 jaar geleden dat de Vrede van Rijswijk tot stand kwam. Dat gaan we komend jaar vieren in een tijd vol onzekerheid. Laten we de Vrede waar Rijswijk trots op kan zijn positief herdenken en elkaar helpen om met de bestaande onzekerheid om te gaan.

Die onzekerheid gaat over over je inkomen, een huis voor je kinderen, kansen in je leven. Je veilig en thuis kunnen voelen. Een vangnet als het tegenzit. Een overheid die er is voor iedereen: ook met de boodschap dat iets niet kan, omdat er altijd keuzes gemaakt moeten worden. We zien dat Rijswijkers zich met passie inzetten voor elkaar. Trots zijn op de stad. Laten we dat behouden.

Onze inzet is een stad waar fijn woont, gezien wordt, actief mee kan doen. Waar ruimte is voor groen dichtbij. Waar ondernemers aan de slag kunnen.

Daar zijn de afgelopen jaren stappen op gezet. Op weg naar een bruisend, trots en toegankelijk Rijswijk. Dat gaat niet snel. Elke stap is er één. Een nieuwe stap kan eng zijn, maar we zetten hem vol vertrouwen omdat we er samen voor gaan.

Fijn wonen in Rijswijk is ook het kunnen betalen van je maandelijkse huur en energierekening. Als het tegenzit kunnen bijvoorbeeld schulden makkelijk oplopen. Wij kiezen voor een gemeente die dan actief naast mensen staat. Daar hoort financiële ondersteuning bij en begrip. In de begroting, zoals bijvoorbeeld inzet voor het armoedeloket, zien we dat ook terug. Ga daar mee door.
Ondernemers en werkgevers: die verdienen extra aandacht. Rijswijk is een belangrijk economisch centrum in onze regio. We zijn blij dat hier in de begroting voor 2022 aandacht voor is. Blijf hier met passie en energie mee doorgaan.

Ook in Rijswijk geldt: laat iedereen vrij en en niemand vallen. We willen gelijke kansen bieden voor iedereen om mee te doen. Daarvoor is actie nodig, de plannen liggen er. Samen mét de inwoners en maatschappelijke organisaties. Aan de slag op straat en in de buurt. We zien daarvoor het lef bij de ambtenaren – ze gaan er ook echt op uit. We hebben daar waardering voor, zeker nu. Om die actie te ondersteunen noem ik een aantal concrete punten, waar andere partijen ook nog op terugkomen. Dat is samenwerking in de Raad.
De woon-zorg visie biedt kansen. Mijn collega van het CDA doet straks een suggesties voor het onderzoeken van een locatie voor hofwoningen met zorg. Daar staan wij achter. Het voorstel vanavond met de titel  ‘Iedereen doet mee’, daarvan zal het vast niemand verbazen dat we daar volledig achter staan.

Duurzaamheid. Soms een lastig woord. Het gaat over hoe we wonen in de toekomst en of er nog groen, planten en dieren, in onze buurt aanwezig zijn. Of het water ergens heen kan en schoon is. De lucht die je inademt gezond is. Daar is veel te doen. Het actieplan schone lucht en de toegezegde acties in het verkeer gaan ons niet snel genoeg. Actie vanuit Rijswijk kan. De motie van GroenLinks over de Taskforce Schone lucht steunen we.

Beter onderhoud van voet- en fietspaden: dat is hard nodig. Daarom stellen we een amendement voor om het geld dat bedoeld was voor het asfalteren van fietspaden in 2021 ook in 2021 aan het asfalteren of het onderhoud uit te geven. Niet voor het dekken van een ander tekort. Dat dien ik hierbij in.

Na het verzoek van de Raad ligt er een voorstel voor een pop-up fietsenstalling. Dit voorstel breiden we graag uit. Voorbeelden dat veilig kunnen fietsen tot meer fietsverkeer leidt zijn er genoeg. Nu kunnen bewoners hun fiets thuis niet kwijt, op straat wordt deze gestolen. We roepen u tot een duidelijk statement: in Rijswijk zijn fietsers koning(in). Maak het bewoners en bezoekers makkelijk en richt bewaakte fietsenstallingen in. Het CDA komt daar straks op terug.

Veiligheid op straat en in het verkeer komt elk gesprek dat wij voeren terug. De stad laten zoals het al decennia is gaat niet. Wij zeggen: geef buurtbewoners, voetgangers en fietsers de ruimte. Zorg voor duidelijkheid voor auto’s en vrachtwagens. We zien uit naar de concrete voorstellen, bijvoorbeeld een betere routegeleiding en herinrichting naar duidelijke  uitvalswegen en 30-km wegen in de wijk.

Ik noem nog 4 punten die om actie vragen in de uitvoering van de begroting:

1. Vandaag beslissen we ook over lasten van inwoners. We constateren bij inwoners dat de OZB mogelijk honderden euro’s omhoog is gegaan. De wethouder gaf aan dat de hogere WOZ wordt gecompenseerd door een lager tarief. Hoe kan het dat deze geluiden verschillen, graag een toelichting?

2. We zien dat er meer aandacht is voor energie. Dat is ook hard nodig nu er meer energiearmoede is. Wel vragen we ons af of de inzet bij de juiste mensen terecht komt. Kan de wethouder aangeven hoe hij dit ziet, en welke acties nog gaan volgen? Mijn collega van de PvdA heeft een motie voorgesteld die wij ondersteunen.

3. En dan toch nóg een vervoerspunt. De RET heeft aangegeven haltes te schrappen vanwege corona bezuinigingen. Eerder hebben we duidelijk aangegeven dat het niet zinnig is PenR haltes op te heffen. Nu gebeurd het toch. Als we minder auto’s door Rijswijk willen laten rijden, gaat dit zo niet lukken. Welke alternatieven heeft de wethouder voorgelegd en wat doet hij om de PenR haltes open te houden? Graag een toezegging op dit punt.

4. Tot slot. We blijven het herhalen: aandacht en waardering voor de ambtelijke dienst is belangrijk. Na het harde werk de afgelopen periode extra. Met het Groot Project liggen hier kansen. Onze fractie-assistent, fractievoorzitter en ik zijn heel duidelijk geweest. Zonder een goede organisatie waar mensen met plezier werken kunnen we niet. Vanuit de Raad staan we daar voor en maken geld vrij.

Bij de financiële functie zien we goede voortgang terug, complimenten. De goede besteding van belastinggeld en besef hiervoor in de hele organisatie doet er toe. Alleen: bij dienstverlening en human resource is er weinig nieuws. Wat is hier aan de hand, wat gaat de wethouder hier aan doen? Wanneer kunnen we stevig personeelsbeleid verwachten? Hoe gaat u zorgen dat er voor februari 2022 een betere dienstverlening is?  Hoe benut u de positieve punten van digitaal werken, richting inwoners en personeel?  Wat gaat u doen om te zorgen dat personeel met plezier voor en in Rijswijk werkt? Wij zijn benieuwd.

Wij zien een bruisend, trots en toegankelijk Rijswijk voor ons.
Laten we dat samen waar maken.
Dank.