Over onmacht, vertrouwen en keuzes

Elze Woudstra - Foto in Sion – Rijswijk Buiten Beeld: Jeroen Mooiman


De begroting gaat over keuzes, waar is de gemeente van, en waarvan niet. Hoe zien we de toekomst in de stad met elkaar. Onze inwoners maken zich zorgen over hun toekomst. De zekerheid van een veilige en betere toekomst staat onder druk. Politieke ruzies over wie schuld heeft en wie iets fout doet zijn populair. Alleen: dat helpt niet bij vertrouwen en oplossingen. Het zorgt voor een groter gevoel van onmacht; er gebeurt toch niks.  

Thuis in Rijswijk

Je thuis voelen in Rijswijk betekent ook hulp kunnen vragen als het niet goed gaat. Bijvoorbeeld als je in je eigen huis niet veilig bent. D66 Rijswijk is blij met de extra aandacht die het college heeft voor: een veilig thuis en een veilige straat. We vinden het belangrijk dat dit vrouwen en kinderen de bescherming ook voelen. Bevestigt u dat preventie van mishandeling en vrouwenmoord hoog op de agenda blijft staan? 
 
Veilig op straat betekent ook veilig kunnen lopen, fietsen en rijden in het verkeer. Dat gaat over ons gedrag én maatregelen: ga door met herinrichting, 30km zones, de actieplannen en zorg dat er toch meer camera’s komen voor handhaving. Zet ook in op de acties met bewoners: zoals laatst de tijdelijke verkeersdrempel. Van een spiegel tot een snelheidsbord: het kan verschil maken in gedrag.  
 
Met nieuwe woningen komen er ook veel nieuwe inwoners, die zich in Rijswijk thuis kunnen gaan voelen. Voorzieningen horen daarbij. De eerdere motie over voorzieningenniveau worden uitgevoerd, we hebben er vertrouwen in dat dit wordt uitgevoerd Waarbij we ook goed zorgen voor onze huidige inwoners: met belangrijke aandacht voor seniorenwoningen en/of hofjes. 

Ons thuis is ook het maatschappelijk vastgoed van de gemeente. D66 Rijswijk ziet verbetering in het onderhoud. Komt er een voorstel voor een goed beheer van de verschillende locaties, zodat dit niet afhankelijk is van één sleutelhouder en de ruimtes zo goed mogelijk kunnen worden benut?  
 
D66 Rijswijk ziet graag dat er ‘blik van de weg’ gaat: met andere parkeeropties voor auto’s, veilige plaatsen voor het stallen van busjes en meer ruimte voor voetgangers en groen. Naast herinrichting en goede wegwijzers voor parkeren kan het delen van auto’s ook helpen. Klopt het dat het college positief meedenkt om dat in wijken mogelijk te maken?  
 
Om ook de historie van Rijswijk en onze trots uit te stralen dienen we samen met BVR de motie over straatnamen in met aandacht voor kunst, cultuur en invloedrijke Rijswijkse vrouwen. Als het in deze thema’s kan laten we de precieze keuze aan het college.  
 
Voor de kleine acties in de wijk: gaat het college door met muur- en stadschilderijen of bijvoorbeeld afbeeldingen van dichtkunst van Rijswijkers en het beplakken van transformatorhuisjes?  
 
Tot slot natuurlijk: onderwijs. Voor D66 Rijswijk staat een brede school voorop. Waar je ook buiten schooltijden naar toe kan er activiteiten zijn. Met een open en groen/blauw schoolplein, er kunnen er nog wel een paar bij in Rijswijk. Kan de wethouder aangeven wat de stand van zaken is voor fruit en lunch op school, zodat gezond meedoen voor iedereen mogelijk is? 

Grijs naar Groen

Groen in de buurt, van een parkje tot rustige natuur is goed voor je gezondheid. Voor planten en dieren is in een stad niet altijd evenveel aandacht. In Rijswijk is dat anders. En daar zijn Rijswijkers ook trots op. Wel is er extra geld voor nodig. Alleen als wij actie ondernemen maken zij een kans. 
We zijn blij dat de bos- en parkloper in Pasgeld met het huidige kredietvoorstel ook gerealiseerd kan worden. Voor deze wijken blijven we kritisch meekijken of het ook wordt gerealiseerd. 
 
De wateroverlast bij de afgelopen storm toonde weer aan hoe belangrijk maatregelen zijn voor het goed opvangen van water. Op en bij je eigen woning, door de verhuurder en door gemeente op straat. In Rijswijk zijn we van het #klimaatdoen: van meer wateropvang, het vasthouden van water tot hittestress. Houdt de aandacht hiervoor en blijf actief communiceren wat inwoners zelf kunnen doen.  
 
Goede recreatie betekent voor ons zorgen voor goede parken. Zoals bij het Wilhelminapark. Het door BVR voorgestelde klimbos klimt mooi, maar een waterspeeltuin of blote voetenpad kan ook. Actief kunnen bewegen in het groen; dat is waar D66 Rijswijk voor staat. Welke mogelijkheden ziet de wethouder?   

De landgoederenzone hoort wat D66 Rijswijk betreft groen te blijven. Kan de wethouder nog een keer aangeven dat er in de landgoederenzonen niet meer kan worden gebouw dan er nu al aan vierkante meters bebouwd is?  

Door heel Rijswijk staan er bijzondere bomen. We zijn benieuwd wanneer we een voorstel kunnen verwachten over de bescherming van monumentale bomen. Doen we samen met inwoners ook mee met de boomspiegel en met de boomplant dag in 2024? 

Samen maken we Rijswijk 
D66 Rijswijk staat voor een toegankelijk en inclusieve gemeente. Voor ons betekent dat ook verder voorkomen van eenzaamheid. Met bijvoorbeeld de inzet op een dementievriendelijke gemeente. Hopelijk is er snel weer een alzheimercafé en een blijvende inzet op buurthuiskamers.  

Een toegankelijk Rijswijk betekent ook dat het aanvragen van zorg zo gemakkelijk mogelijk zou moeten zijn. En dat niet alle hulp meteen als ‘zorg’ wordt aangeduid.  De goede uitvoering inzet op de toegankelijkheid van het aanvragen en de normalisering van zorg heeft het komend jaar onze extra aandacht.  
 
Mantelzorg speelt in Rijswijk een belangrijke rol. Drempels daarvoor zien we liefst zo min mogelijk, daarom dienen we de motie van BVR hierover mede in.  

Het liefst zien we bestaanszekerheid voor iedereen. Landelijk zetten we in op werken dat loont en het minimumloon. Voor de gemeentelijke begroting steunen we het voorstel van de PvdA voor het verhogen van het bedrag dat als gift mogelijk is in de bijstand. Mits dit zonder extra uitvoeringskosten kan, kan de wethouder dit bevestigen? 

Er is een mooi initiatief van de dierenbescherming om te zorgen dat mensen die tijdelijk niet voor hun huisdier kunnen zorgen hierbij worden geholpen. Zo wordt eenzaamheid verminderd en kan een hoeft het dier niet naar het asiel. Kent de wethouder het initiatief? Past dit bij het preventie en welzijnsbeleid van Rijswijk in haar ogen? 
 
Ook digitaal moet iedereen mee kunnen doen. Zodat zo snel mogelijk, zo veel mogelijk mensen in Rijswijk de digitale informatie kunnen zien, horen of beluisteren Is de nieuwe website van de gemeente al getest op toegankelijkheid zo ja, welke (WCAG) norm heeft dit gehaald? Er wordt ook nog informatie op onderwerpen gemist. Kan de wethouder toezeggen ons apart informeren welke verbeteracties er op inhoudelijke punten nog gepland staan?  
 
Vanaf volgende week gaat het Huis van de Stad volledig open, en is iedereen welkom. Wij zien dat het nog lastig is om binnen te komen of je weg te vinden in het Huis van de Stad. Welke acties voorziet de wethouder nog om de toegang – van een betere lift tot hellingbaan – aan te passen, en ook binnen in het Huis van de Stad voorzieningen voor blinden en slechthorende uit te breiden? Graag plannen we met het college – net als met wethouder van Damme in de Bogaard – een toegankelijkheidstour met ervaringsdeskundigen. Zegt u dit toe?  
 
We zijn verder heel benieuwd naar de nieuwe samenwerking, bijvoorbeeld bij het aankondigen van elkaars activiteiten, of het zorgen van een gezamenlijk mededelingen bord of uit agenda. Staat aandacht voor deze praktische samenwerking bij de wethouder op de agenda? 

D66 Rijswijk werkt met nieuwe energie verder aan een duurzaam thuis in Rijswijk waar we met elkaar samen wonen en werken.